[ARM]     [RUS]     [ENG]

Ո­ԼՈՐ­ՏԻՆ ՄԻՏ­ՎԱԾ ԳՈՐԾ­ՆԱ­ԿԱՆ ՔԱՅ­ԼԵՐ

 

 

 

Լաու­րա ԳՐԻ­ԳՈ­ՐՅԱՆ

 

Աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցով Ար­ցա­խում գտն­վող ՀՀ կր­թու­թյան, գի­տու­թյան, մշա­կույ­թի և սպոր­տի փոխ­նա­խա­րար Կա­րեն Գի­լո­յա­նը փետր­վա­րի 22-ին Ստե­փա­նա­կեր­տի մշա­կույ­թի և ե­րի­տա­սար­դու­թյան պա­լա­տում հան­դի­պել է ԱՀ սպոր­տի գոր­ծիչ­նե­րի և ո­լոր­տի պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րի հետ։ Հան­դիպ­ման նպա­տա­կը Ար­ցա­խում հաշ­ման­դա­մա­յին սպոր­տին և դրա հետ կապ­ված հո­գե­բա­նա­կան պատ­րաս­տա­կա­նու­թյա­նը, ինչ­պես նաև տա­րաբ­նույթ մար­զա­կան մի­ջո­ցա­ռում­նե­րին առ­նչ­վող հար­ցե­րի քն­նար­կումն էր։ Ներ­կա էր ԱՀ ԿԳՄՍ փոխ­նա­խա­րար Ա­շոտ Դա­նիե­լյա­նը։


Ող­ջույ­նի խոս­քում ՀՀ ԿԳՄՍ փոխ­նա­խա­րարն ա­սաց, որ ե­կել է կոնկ­րետ նա­խագ­ծով ու ա­ռա­ջարկ­նե­րով։ Նրանք, ով­քեր ու­նեն օ­լիմ­պիա­կան վար­կա­նիշ և մոտ են ո­լոր­տին, մինչև օ­լիմ­պիա­կան խա­ղե­րը հո­գե­բա­նա­կան գոր­ծըն­թաց պի­տի անց­նեն։ Փոխ­նա­խա­րա­րի ի­րա­զեկ­մամբ՝ ա­ռա­ջին ծրագ­րի մեկ­նար­կը կտր­վի ըն­թա­ցիկ տար­վա մար­տի 5-ին։
Հո­գե­բա­նա­կան 2-րդ խո­շոր ծրա­գի­րը, որ կմեկ­նար­կի մա­յի­սի սկզբ­նե­րին, նաև սո­ցիա­լա­կան բնույթ կկ­րի։ Այն հնա­րա­վո­րու­թյուն կտա պա­տե­րազ­մի հետևան­քով հաշ­ման­դա­մու­թյուն ստա­ցած ե­րի­տա­սարդ­նե­րին զբաղ­վել տար­բեր մար­զաձևե­րով, իսկ հե­տա­գա­յում՝ նաև մաս­նակ­ցել մր­ցա­շա­րե­րի։
ՙԿա­հա­վո­րե­լու ենք մեծ մաս­նա­շենք՝ իր սար­քա­վո­րում­նե­րով և անհ­րա­ժեշտ պա­րա­գա­նե­րով, ո­րը հար­մա­րեց­ված կլի­նի հաշ­ման­դա­մա­յին սպոր­տին։ Ծրագ­րում ընդգրկված կլի­նեն ան­վա­սայ­լա­կով բաս­կետ­բոլ և հանդ­բոլ, սե­ղա­նի թե­նիս, շախ­մատ, շաշ­կի... Նպա­տակ ու­նենք նաև լո­ղա­վա­զան պատ­րաս­տել, ին­չը ժա­մա­նա­կի խն­դիր է։ Հե­տա­գա­յում հնա­րա­վոր է, որ նրան­ցից ո­մանք ընդգրկվեն պա­րա­լիմ­պիկ խա­ղե­րում՚,- ա­սաց Կ. Գի­լո­յա­նը։
Կ. Գի­լո­յա­նի ի­րա­զեկ­մամբ՝ Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյան գոր­ծըն­կեր կա­ռույ­ցի պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րի հետ պայ­մա­նա­վոր­վա­ծու­թյուն է ձեռք բեր­վել մարզ­չա­կան ու մր­ցա­վա­րա­կան սե­մի­նար­նե­րին ար­ցախ­ցի մաս­նա­գետ­նե­րի մաս­նակ­ցու­թյան ա­ռու­մով։
ՀՀ ԿԳՄՍ փոխ­նա­խա­րա­րը խո­սեց նաև Ար­ցա­խում հրաձ­գա­յին սպոր­տը զար­գաց­նե­լու մա­սին։ Այդ ա­ռու­մով նպա­տակ ու­նեն մոտ ա­պա­գա­յում հրաձ­գու­թյան դպ­րոց բա­ցել Ստե­փա­նա­կեր­տում։ Մար­զիչ­նե­րի մա­սով խն­դիր­ներ չեն ու­նե­նա­լու, պայ­մա­նա­վոր­վա­ծու­թյուն կա Երևա­նում դա­սըն­թաց­ներ կազ­մա­կեր­պել նրանց հա­մար։ Բա­ցի դրա­նից, ՀՀ-ից ևս պար­բե­րա­բար պրո­ֆե­սիո­նալ մար­զիչ­ներ կայ­ցե­լեն Ար­ցախ։ Հնա­րա­վո­րու­թյուն­նե­րը նե­րե­լու դեպ­քում կկա­ռուց­վի նաև փոքր տրա­մա­չա­փի հրաձ­գա­րան։
ՙԱյս ա­մե­նը նա­խա­տե­սում ենք ա­նել հո­վա­նա­վոր­նե­րի մի­ջոց­նե­րով՝ պետ­բյու­ջեից մեկ լու­մա ան­գամ չծախ­սե­լով՚,- ա­սաց Կա­րեն Գի­լո­յա­նը։
ՀՀ ԿԳՄՍ փոխ­նա­խա­րա­րը տե­ղե­կաց­րեց, որ նպա­տակ ու­նեն ա­ռա­ջի­կա­յում ստեղ­ծել սպոր­տա­յին հե­ռուս­տաա­լիք:
Հան­դիպ­ման ա­վար­տին Կ. Գի­լո­յա­նը պա­տաս­խա­նեց ներ­կա­նե­րի հար­ցե­րին։

;