[ARM]     [RUS]     [ENG]

ԳԻ­ՏԱ­ՃԱ­ՆԱ­ՉՈ­ՂԱ­ԿԱՆ ՍԵ­ՄԻ­ՆԱՐ՝ ՆՎԻՐ­ՎԱԾ ԱՆ­ՉԱ­ՓԱ­ՀԱՍ­ՆԵ­ՐԻ Ի­ՐԱ­ՎՈՒՆՔ­ՆԵ­ՐԻՆ

Լաու­րա ԳՐԻ­ԳՈ­ՐՅԱՆ

 ՙԱն­չա­փա­հաս­նե­րի հետ տար­վող ա­ռօ­րյա աշ­խա­տանք­նե­րը Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյու­նում՚. այս վեր­տա­ռու­թյունն էր կրում Գրի­գոր Նա­րե­կա­ցի Հա­մալ­սա­րա­նում (ԳՆՀ) մար­տի 2-ին կազ­մա­կերպ­ված գի­տա­ճա­նա­չո­ղա­կան սե­մի­նա­րը, ո­րի նա­խա­ձեռ­նո­ղը հա­մալ­սա­րա­նի ի­րա­վա­գի­տու­թյան ամ­բիոնն էր։

Սե­մի­նա­րին մաս­նակ­ցում էին ԳՆՀ կից քո­լե­ջի և հա­մալ­սա­րա­նի ու­սա­նող­ներ ու դա­սա­խոս­ներ, հյու­րեր։
Մի­ջո­ցառ­մա­նը ող­ջույ­նի խոսք ա­սաց և ե­լույթ ու­նե­ցավ ԳՆՀ ի­րա­վա­գի­տու­թյան ամ­բիո­նի վա­րիչ, Ար­ցա­խի վաս­տա­կա­վոր ի­րա­վա­բան Վո­լո­դյա Հով­սե­փյա­նը։ Ե­լույ­թի թե­ման էր ՙԱն­չա­փա­հաս­նե­րի սահ­մա­նադ­րա­կան կար­գա­վի­ճա­կը Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյու­նում՚։
Սե­մի­նա­րի նպա­տա­կը ան­չա­փա­հաս­նե­րին ի­րենց ի­րա­վունք­նե­րին և պար­տա­կա­նու­թյուն­նե­րին ծա­նո­թաց­նելն էր՝ հաշ­վի առ­նե­լով, որ հա­մալ­սա­րա­նին կից գոր­ծող քո­լեջն ու­նի 380 սո­վո­րող։ ՙՆրանք շու­տով չա­փա­հաս են դառ­նա­լու և անհ­րա­ժեշտ է, որ գի­տակ­ցեն ի­րենց ի­րա­վունք­ներն ու հա­մա­պա­տաս­խան վար­քա­գիծ դրսևո­րեն՚,- ա­սաց Վ. Հով­սե­փյա­նը։