[ARM]     [RUS]     [ENG]

ՆՇՎԵՑ ՈՒՍՈՒՑՉԻ ՏՈՆ ՕՐԸ` ԽՈՆԱՐՀՎԱԾ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒԹՅԱՄԲ, ԲԱՅՑ ԱՊԱԳԱՅԻ ՀԱՎԱՏՈՎ

ՍՎԵՏԼԱՆԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

 

 

 

ԱՀ կր­թու­թյան, գի­տու­թյան, մշա­կույ­թի և սպոր­տի նա­խա­րա­րու­թյան նա­խա­ձեռ­նու­թյամբ Ստե­փա­նա­կեր­տի մշա­կույ­թի և ե­րի­տա­սար­դու­թյան պա­լա­տում հոկ­տեմ­բե­րի 5-ին նշ­վեց Ու­սուց­չի օ­րը: Ներ­կա էին ԱՀ նա­խա­գա­հի տի­կին Քրիս­տի­նե Հա­րու­թյու­նյա­նը, պետ­նա­խա­րար Ա. Բեգ­լա­րյա­նը, ԿԳՄՍ նա­խա­րար Լ. Ղա­րա­խա­նյա­նը, պե­տա­կան այ­րեր, Ստե­փա­նա­կեր­տի ու շր­ջան­նե­րի կր­թա­կան հաս­տա­տու­թյուն­նե­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, ռուս խա­ղա­ղա­պահ­ներ:

Մի­ջո­ցառ­ման ա­ռա­ջին րո­պե­նե­րը նվիր­ված էին 44-օ­րյա պա­տե­րազ­մում նա­հա­տակ­ված հա­յոր­դի­նե­րին, ո­րոնց շար­քում են 14 ու­սու­ցիչ­ներ:
Ու­սուց­չի օրն ա­ռիթ է բարձ­րա­ձայն ե­րախ­տա­գի­տու­թյուն հայտ­նե­լու նրանց, ո­րոնց լույ­սի սերմ­նա­ցան­ներ են ան­վա­նում, գնա­հա­տե­լու մա­տաղ սերն­դի կր­թու­թյան ու դաս­տիա­րա­կու­թյան դժ­վա­րին ու վեհ ա­ռա­քե­լու­թյու­նը ստանձ­նած մարդ­կանց աշ­խա­տան­քը: Թե ինչ­քա­նով են նրանք հա­վա­տա­րիմ ի­րենց կոչ­մա­նը, ա­մե­նա­ցայ­տուն վկա­յու­թյու­նը Ար­ցա­խյան ե­րեք պա­տե­րազմ­ներն են, ո­րոնց ժա­մա­նակ հայ­րե­նի­քի պաշտ­պա­նու­թյան սուրբ գոր­ծին խրա­մա­տում կողք-կող­քի կանգ­նե­ցին ա­շա­կերտ և ու­սու­ցիչ: Հա­զա­րա­վոր­նե­րի հետ զոհ­վե­ցին, հաշմ­վե­ցին նաև ու­սու­ցիչ­ներ: Այ­սօր, երբ ծանր, մեծ կո­րուստ­նե­րով պա­տե­րազ­մից հե­տո Ար­ցա­խը փոր­ձում է ոտ­քի կանգ­նել, ա­ռա­վել մեծ չա­փով է կարևոր­վում ու­սուց­չի և, ընդ­հան­րա­պես, կր­թու­թյան դե­րը:
Ու­սու­ցիչ­նե­րին ուղղ­ված ԱՀ ԿԳՄՍ նա­խա­րար Լու­սի­նե Ղա­րա­խա­նյա­նի խոս­քը շնոր­հա­վո­րանք ու նաև ու­ղե­գիծ է. ՙՄեր գո­յու­թյան, գի­տե­լի­քի, ի­մա­ցու­թյան, ար­ժեք­նե­րի սեր­ման­ման ողջ ըն­թաց­քում դուք եք դարբ­նել միտքն ու ո­գին… Դուք ան­վա­րան հաղ­թա­հա­րել եք և շա­րու­նա­կում եք հաղ­թա­հա­րել մեր հա­մա­կար­գի առջև ծա­ռա­ցած խն­դիր­նե­րը և մեր հայ­րե­նի­քին պա­տու­հա­սած ա­նո­ղոք փոր­ձու­թյուն­նե­րը: Այ­սօր ձեզ է վե­րա­պահ­ված դառ­նա­լու ժա­մա­նա­կի ա­ռաջմ­ղի­չը, բա­րո­յա­կան ու հոգևոր սնն­դի անս­պառ րաբ­բու­նա­պե­տը՚:
Նա­խա­րա­րը պե­տա­կան բարձր պարգևներ հանձ­նեց մի խումբ ման­կա­վարժ­նե­րի, ո­րոնց ար­ժա­նա­ցել են ԱՀ նա­խա­գա­հի հրա­մա­նագ­րով: ՙԱՀ վաս­տա­կա­վոր ման­կա­վարժ՚ պատ­վա­վոր կոչ­ման են ար­ժա­նա­ցել Մար­տու­նու հ. 1 միջ­նա­կարգ հոս­քա­յին դպ­րո­ցի կեն­սա­բա­նու­թյան ու­սուց­չու­հի Ռի­տա Ե­սա­յա­նը, Ա­վե­տա­րա­նո­ցի միջ­նա­կարգ դպ­րո­ցի հա­յոց լեզ­վի և գրա­կա­նու­թյան թո­շա­կա­ռու ու­սուց­չու­հի Նվարդ Բաղ­րյա­նը:
ՙԵ­րախ­տա­գի­տու­թյուն՚ մե­դա­լով պարգևատր­վե­ցին Գո­հար Բեկ­լա­րյա­նը` Հա­թեր­քի միջ­նա­կարգ դպ­րո­ցի հա­յոց լեզ­վի և գրա­կա­նու­թյան ու­սուց­չու­հի, Ար­թուր Ջհան­գի­րյա­նը` Պա­տա­րա­յի միջ­նա­կարգ դպ­րո­ցի տնօ­րեն, Տա­տյա­նա Մար­տի­րո­սյա­նը` Հադ­րու­թի միջ­նա­կարգ դպ­րո­ցի մա­թե­մա­տի­կա­յի ու­սուց­չու­հի, Լիա­նա Հա­րու­թյու­նյա­նը` Շու­շիի միջ­նա­կարգ դպ­րո­ցի տնօ­րեն, Հա­կոբ Հա­րու­թյու­նյա­նը` Քա­շա­թա­ղի շր­ջա­նի Ա­ղա­ձո­րի միջ­նա­կարգ դպ­րո­ցի զին­ղեկ, Գա­յա­նե Հա­րու­թյու­նյա­նը` ՙԱր­ցա­խի բա­լիկ­ներ՚ եր­գի-պա­րի հա­մույ­թի ղե­կա­վար, Ստե­փա­նա­կեր­տի հ. 2 դպ­րո­ցի տնօ­րեն Լաու­րա Մար­տի­րո­սյա­նը, Շա­հու­մյա­նի շր­ջա­նի Նոր Մա­նա­շի­դի հիմ­նա­կան դպ­րո­ցի տնօ­րեն Ռու­զան­նա Հա­րու­թյու­նյա­նը:
ԱՀ պետ­նա­խա­րար Ար­տակ Բեգ­լա­րյա­նը շնոր­հա­վո­րան­քի իր խոս­քում արժևո­րեց կր­թու­թյան և ու­սուց­չի դե­րը. ՙԵ­թե անվ­տան­գու­թյու­նը այ­սօր­վա խն­դիր է, ա­պա կր­թու­թյու­նը և՜ այ­սօր­վա, և՜ ա­պա­գա­յի խն­դիր է: Մեզ հա­մար կր­թու­թյունն ա­մե­նա­ռազ­մա­վա­րա­կան ո­լորտն է: Հատ­կա­պես պա­տե­րազ­մից հե­տո մենք հա­մա­պա­տաս­խան վեր­լու­ծու­թյուն­ներ ենք կա­տա­րում, փոր­ձում ենք նոր շտ­կում­ներ ա­նել հա­մա­կար­գում, ախ­տո­րո­շել խն­դիր­նե­րը և ա­ռաջ գնալ: Այս­տեղ ա­մե­նա­կարևոր դե­րը ու­սուց­չինն է, ո­րով­հետև կր­թու­թյան ա­ռանցքն ու­սու­ցիչն է՚:
Ար­ցա­խի ու­սու­ցիչ­նե­րին շնոր­հա­վո­րեց նաև ռու­սա­կան խա­ղա­ղա­պահ զո­րա­կազ­մի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Սեր­գեյ Զա­դո­րոժ­նին, որն իր խոսքն ա­վար­տեց այս­պես. ՙՇնոր­հիվ ձեզ, հար­գե­լի ու­սու­ցիչ­ներ, ե­րե­խա­ներն ստա­նում են անհ­րա­ժեշտ գի­տե­լիք­ներ, հոգևոր ար­ժեք­ներ, ձեր մաս­նա­գի­տա­կան վար­պե­տու­թյու­նը, ջեր­մու­թյունն օգ­նում են նրանց հա­վա­տալ ի­րենց ու­ժե­րին` ա­պա­գա­յում ի­րա­կա­նաց­նե­լու ա­մե­նա­խի­զախ գա­ղա­փար­ներ: Շնոր­հա­կա­լու­թյուն ձեզ` ձեր աշ­խա­տան­քի հա­մար: Տա աստ­ված մեզ բո­լո­րիս խա­ղա­ղու­թյուն, բա­րե­կե­ցու­թյուն և բար­գա­վա­ճում: Փառք այս հո­ղին, նրա ու­սու­ցիչ­նե­րին: Ու­սու­ցիչ­ներ, որ չնա­յած բա­զում դժ­վա­րու­թյուն­նե­րի` անձ­նու­րա­ցո­րեն կա­տա­րում են ա­մե­նա­կարևոր գոր­ծը` կր­թում ու դաս­տիա­րա­կում են մա­տաղ սերն­դին` նո­րաս­տեղծ հան­րա­պե­տու­թյան ա­պա­գան՚:
Մի­ջո­ցառ­մա­նը հա­մեր­գա­յին հա­մար­նե­րով հան­դես ե­կան Ստե­փա­նա­կեր­տի մշա­կու­թա­յին կր­թա­կան օ­ջախ­նե­րի սա­նե­րը: Ե­րե­կոն եզ­րա­փակ­վեց ՙԱր­ցա­խի բա­լիկ­ներ՚ եր­գի-պա­րի հա­մույ­թի մաս­նակ­ցու­թյամբ` ԿԳՄՍՆ կր­թու­թյան տե­սուչ Վազ­գեն Ա­ռա­քե­լյա­նի մե­նա­կա­տար­մամբ` ՙԻմ Ար­ցախ՚ եր­գով: