[ARM]     [RUS]     [ENG]

ՆՈՐ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆԸ՝ ՆՈՐ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ

Կարինե ԴԱԴԱՄՅԱՆ

Քեր­թի Կո­մի­տաս Հա­կո­բյա­նի ան­վան միջ­նա­կարգ դպ­րո­ցի 12 դա­սա­րան­նե­րում 91 ա­շա­կերտ է սո­վո­րում։ Ըն­թա­ցիկ ու­սում­նա­կա­նում ա­ռա­ջին դա­սա­րան է հա­ճա­խել 8 ա­շա­կերտ:

Մինչ պա­տե­րազ­մը դպ­րոցն ու­ներ 96 ա­շա­կերտ։ Դպ­րո­ցի տնօ­րեն Ստել­լա Ղու­լյա­նը պար­զա­բա­նում է, որ գյու­ղից ար­տա­գաղթ չի ե­ղել, սո­վո­րող­նե­րի թվի նվա­զու­մը պայ­մա­նա­վոր­ված է նրա­նով, որ 12-րդ դա­սա­րանն ա­վար­տել է 12, դպ­րոց ըն­դուն­վել՝ 8 ա­շա­կերտ, 2 ա­շա­կերտ հիմ­նա­կան կր­թու­թյուն ստա­նա­լուց հե­տո ու­սու­մը շա­րու­նա­կում է ար­հես­տա­գոր­ծա­կան ու­սում­նա­րա­նում։
Ար­դեն մեկ տա­րուց ա­վե­լի է, ինչ դպ­րո­ցը շինհ­րա­պա­րա­կի է վե­րած­վել։ Աշ­խա­տանք­ներն սկս­վել են մինչ պա­տե­րազ­մը, բա­րե­րար Ա­շոտ Ջի­վա­նյա­նի մի­ջոց­նե­րով հիմ­նա­նո­րոգ­վում է կր­թօ­ջա­խը։ Հետ­պա­տե­րազ­մյան աշ­խա­տանք­ներն սկ­սե­ցին մա­յի­սի վեր­ջին, ա­ռա­վել ակ­տի­վա­ցան՝ հու­նի­սի կե­սե­րից։ Առ­կա պայ­ման­նե­րը բա­վա­րար են պա­հի դրու­թյամբ ի­րենց ա­ռաջ դր­ված խն­դիր­նե­րը լու­ծե­լու, կր­թա­կան գործն ա­ռաջ տա­նե­լու հա­մար։ Բայց այս­տեղ մեծ ան­համ­բե­րու­թյամբ սպա­սում են շի­նաշ­խա­տանք­նե­րի ա­վար­տին, որ­պես­զի ամ­բող­ջո­վին կյան­քի կո­չեն բո­լոր ծրագ­րերն ու մտահ­ղա­ցում­նե­րը։
Քեր­թի միջն. դպ­րոցն ընդգրկված է ՙԵր­կա­րօ­րյա դպ­րոց՚ ռազ­մա­վա­րա­կան ծրագ­րում, ին­չը տնօ­րե­նի նա­խա­ձեռ­նու­թյունն է, որ­պես­զի ե­րե­խա­նե­րը հետ չմ­նան ժա­մա­նա­կի զար­գա­ցում­նե­րից։ Ծրագ­րում ներգ­րավ­ված են 1-9-րդ դա­սա­րան­նե­րի ա­շա­կերտ­նե­րը։ Բո­լոր մաս­նա­գետ­նե­րը և պայ­ման­ներն առ­կա են, խո­հա­րա­րը, դպ­րո­ցի տնօ­րե­նը վե­րա­պատ­րաստ­վել են հա­մա­պա­տաս­խան դա­սըն­թաց­նե­րի մի­ջո­ցով և տի­րա­պե­տում են անհ­րա­ժեշտ հմ­տու­թյուն­նե­րին։ Եր­կու ու­սու­ցիչ ՙԴա­սա­վան­դիր, Հա­յաս­տան՚ ծրագ­րի շր­ջա­նակ­նե­րում են միա­ցել։ Ընդգրկվող բո­լոր ու­սու­ցիչ­ներն անհ­րա­ժեշ­տու­թյան դեպ­քում նույն­պես կվե­րա­պատ­րաստ­վեն։ Եր­կա­րօ­րյա­յում գյու­ղից ներգ­րա­վել են գյու­ղո­լոր­տի մաս­նա­գետ­նե­րի՝ այ­գե­գոր­ծի, մեղ­վա­բույ­ծի, մե­խա­նի­զա­տո­րի՝ անվ­ճար հի­մունք­նե­րով։ Նրանք ա­մի­սը մեկ ան­գամ ե­րե­խա­նե­րի հա­մար դա­սա­խո­սու­թյուն­ներ են կար­դա­լու։ Ինչ ռե­զերվ ու­նեն՝ տե­ղում օգ­տա­գոր­ծում են, նպա­տա­կը՝ սո­վո­րող­նե­րի մեջ սեր ա­ռա­ջաց­նել մաս­նա­գի­տու­թյուն­նե­րի հան­դեպ, հատ­կա­պես որ գյուղն այ­սօր շատ ու­նի դրանց կա­րի­քը։
Մտա­ծում են՝ հե­տա­գա­յում հնա­րա­վո­րու­թյուն ստեղ­ծել սո­վո­րա­ծը տե­ղում՝ պրակ­տիկ տես­նե­լու և կի­րա­ռե­լու հա­մար։ Սա դպ­րո­ցի տնօ­րե­նի մո­տե­ցումն է։
Քեր­թի դպ­րո­ցում գոր­ծում են Ճար­տա­րի ար­վես­տի դպ­րո­ցի պա­րի խում­բը, Մար­տու­նու ման­կա­պա­տա­նե­կան մար­զադպ­րո­ցի ըմբ­շա­մար­տի մաս­նա­ճյու­ղը։
Դպ­րո­ցում աշ­խա­տանք­ներ էին տար­վում հայ­րե­նի­քի պաշտ­պա­նու­թյան հա­մար նա­հա­տակ­ված սա­նե­րի հի­շա­տա­կին հու­շաղ­բյու­րի կա­ռուց­ման ուղ­ղու­թյամբ, ո­րը կլի­նի նաև Փառ­քի ան­կյուն, որ­տեղ կկազ­մա­կերպ­վեն հի­շա­տա­կի մի­ջո­ցա­ռում­ներ։
Ս. Ղու­լյա­նը նշեց, որ ու­նեն նաև բաց խա­ղա­դաշ­տի խն­դիր։ Դպ­րո­ցին կից կա տա­րածք, ո­րը նախ­կի­նում մար­զա­դաշտ էր ծա­ռա­յում։ Անհ­րա­ժեշտ աշ­խա­տանք­ներն ի­րա­կա­նաց­նե­լուց հե­տո կու­նե­նան հար­մա­րա­վետ բաց դաշտ՝ մար­զում­նե­րի և մար­զա­կան մի­ջո­ցա­ռում­նե­րի հա­մար։