[ARM]     [RUS]     [ENG]

ՀԱ­ԹԵՐ­ՔԻ ԴՊ­ՐՈ­ՑԻ ԹԻ­ՄԸ` ՇԱԽ­ՄԱ­ՏԻ Օ­ԼԻՄ­ՊԻԱ­ԴԱ­ՅԻ ՀԱՂ­ԹՈՂ

Սվետ­լա­նա ԽԱ­ՉԱՏ­ՐՅԱՆ

 Հոկ­տեմ­բե­րի 15-ին եզ­րա­փակ­վեց ԱՀ դպ­րո­ցա­կան­նե­րի շախ­մա­տի 15-րդ օ­լիմ­պիա­դան, ո­րին մաս­նակ­ցում էր յոթ թիմ. Ստե­փա­նա­կերտ քա­ղա­քից` ե­րեք և Աս­կե­րա­նի, Մար­տու­նու, Մար­տա­կեր­տի ու Շու­շիի շր­ջան­նե­րի դպ­րո­ցա­կան թի­մե­րը:

Եր­կօ­րյա մր­ցում­նե­րի ար­դյունք­նե­րով հաղ­թեց Մար­տա­կեր­տի շր­ջա­նը ներ­կա­յաց­նող Հա­թեր­քի միջ­նա­կարգ դպ­րո­ցի թի­մը/17,5 միա­վոր/: Երկ­րորդ տե­ղը զբա­ղեց­րեց Ստե­փա­նա­կեր­տի հ. 10 դպ­րո­ցի թի­մը/15,5մ./, եր­րորդ տե­ղը` Մար­տու­նու հ. 1 միջ­նա­կարգ հոս­քա­յին դպ­րո­ցի թի­մը: Մր­ցա­նա­կա­յին տե­ղեր գրա­ված թի­մե­րը, մար­զիկ­ներն ու մար­զիչ­նե­րը պարգևատր­վե­ցին ԱՀ ԿԳՄՍՆ դիպ­լո­մով, մե­դալ­նե­րով և դրա­մա­կան պարգևով: Մր­ցա­շա­րա­յին ա­ղյու­սա­կի ա­ռա­ջին հո­րի­զո­նա­կա­նը զբա­ղեց­րած Հա­թեր­քի դպ­րո­ցի թիմն ար­ժա­նա­ցավ նաև գա­վա­թի: Ի դեպ, թիմն ար­դեն եր­րորդ ան­գամ է ար­ժա­նա­նում այդ պարգևին: Մաս­նա­կից մյուս թի­մե­րը պարգևատր­վե­ցին նա­խա­րա­րու­թյան պատ­վոգ­րով:
Պարգևատր­վե­ցին նաև ան­հա­տա­կան ար­դյունք­նե­րով լա­վա­գույն շախ­մա­տիստ­նե­րը: Աղ­ջիկ­նե­րից լա­վա­գույն ար­դյունք է ցու­ցա­բե­րել Ա­րիան­նա Մաթևո­սյա­նը` Հա­թեր­քի թի­մից, տղա­նե­րի մեջ` 10-րդ դպ­րո­ցի թի­մի ան­դամ Դա­վիթ Գրի­գո­րյա­նը: Պարգևնե­րը հանձ­նեց ԱՀ ԿԳՄՍՆ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Բեյ­բուդ Մել­քու­մյա­նը: Նա հայտ­նեց նաև, որ Հա­թեր­քի թի­մը` որ­պես հաղ­թող, կմաս­նակ­ցի Երևա­նում հոկ­տեմ­բե­րի 26-29-ը կա­յա­նա­լիք ՀՀ դպ­րո­ցա­կան­նե­րի շախ­մա­տի հան­րա­պե­տա­կան օ­լիմ­պիա­դա­յին, ո­րին կմաս­նակ­ցի 16 թիմ` Երևա­նից, մար­զե­րից և Ջա­վախ­քից: