[ARM]     [RUS]     [ENG]

ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎՆ ԱՄՓՈՓՎԵՑ ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏՈՒՄ

 Զարինե ՄԱՅԻԼՅԱՆ

Երևա­նի Մ. Հե­րա­ցու ան­վան պե­տա­կան բժշ­կա­կան հա­մալ­սա­րա­նի ստո­մա­տո­լո­գիա­կան ֆա­կուլ­տե­տի 60-րդ տա­րե­դար­ձի կա­պակ­ցու­թյամբ այս տար­վա հոկ­տեմ­բե­րի 14-16-ն ԵՊԲՀ նիս­տե­րի դահ­լի­ճում, իսկ հոկ­տեմ­բե­րի 18-ին Ստե­փա­նա­կեր­տի ՙԵվ­րո­պա՚ հյու­րա­նո­ցա­յին հա­մա­լի­րի կոն­ֆե­րենց-դահ­լի­ճում կա­յա­ցավ ՙՍտո­մա­տո­լո­գիա­յի և դի­մած­նո­տա­յին վի­րա­բու­ժու­թյան ար­դի խն­դիր­նե­րը՚ խո­րագ­րով մի­ջազ­գա­յին գի­տա­ժո­ղով։ ՀՀ ստո­մա­տո­լոգ­նե­րի ա­սո­ցիա­ցիա­յի նա­խա­գահ, ԱՀ ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րա­րին կից հա­սա­րա­կա­կան խոր­հր­դի ստո­մա­տո­լո­գիա­յի գծով խոր­հր­դա­տու, ԵՊԲՀ ստո­մա­տո­լո­գիա­կան ֆա­կուլ­տե­տի դե­կան, բ.գ.դ., պրո­ֆե­սոր Լա­զար Ե­սա­յա­նի խոս­քով՝ այս գի­տա­ժո­ղո­վին ար­տերկ­րից մաս­նակ­ցել են 26 դա­սա­խոս, իսկ ընդ­հա­նուր ներ­կա­յաց­վել է 35 դա­սա­խո­սու­թյուն։ 

ՙԻնչ­պես միշտ ՀՀ ստո­մա­տո­լոգ­նե­րի ա­սո­ցիա­ցիա­յի կող­մից կազ­մա­կերպ­վող մեր բո­լոր մի­ջազ­գա­յին գի­տա­ժո­ղով­նե­րի մեկ օրն անց ենք կաց­նում Ստե­փա­նա­կեր­տում։ Շուրջ 20 տա­րի է, ինչ մեր ա­սո­ցիա­ցիան կազ­մա­կերպ­վող գի­տա­ժո­ղով­ներն ամ­փո­փում է Ստե­փա­նա­կեր­տում և այս ան­գամ նույն­պես բա­ցա­ռու­թյուն չէ։ Շնոր­հա­կա­լու­թյուն եմ հայտ­նում ԱՀ ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րար Մ. Հայ­րի­յա­նին՝ որ­պես մի­ջո­ցառ­ման հա­մա­կազ­մա­կեր­պիչ, գի­տա­ժո­ղո­վը բարձր մա­կար­դա­կով կազ­մա­կեր­պե­լու հա­մար՚,-նշեց Լ. Ե­սա­յա­նը։
Ար­ցա­խում կազ­մա­կերպ­ված գի­տա­ժո­ղո­վին դա­սա­խո­սու­թյուն­նե­րով հան­դես են ե­կել պրո­ֆե­սոր Բեդ­րոս Յավ­րու Սա­կու­կը (ԱՄՆ), ՌԴ-ից միո­ֆունկ­ցիո­նալ թե­րապևտ Վա­լեն­տի­նա Գե­չան, ՀՀ ԵՊԲՀ թե­րապևտիկ ստո­մա­տո­լո­գիա­յի ամ­բիո­նի դո­ցենտ, բ.գ.թ. Վա­հե Ա­զա­տյա­նը: Թե­մա­ներն, ըստ մաս­նա­գետ­նե­րի, շատ հե­տաքր­քիր էին, հիմ­նա­կա­նում դրանք վե­րա­բե­րում էին վաղ շր­ջա­նում բե­րա­նի խո­ռո­չի ձևա­փո­խում­նե­րին, ա­րատ­նե­րի կան­խար­գել­ման գոր­ծըն­թաց­նե­րին կամ միո­ֆունկ­ցիո­նալ թե­րա­պիա­յին, լոր­ձա­թա­ղան­թի թե­րապևտիկ ստո­մա­տո­լո­գիա­յին, օր­թո­դոն­տիա­յին։
ԱՀ ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րար Մի­քա­յել Հայ­րի­յա­նը ող­ջու­նեց մի­ջո­ցառ­ման մաս­նա­կից­նե­րին՝ ե­րախ­տա­գի­տու­թյուն հայտ­նե­լով Հա­յաս­տա­նի ստո­մա­տո­լոգ­նե­րի ա­սո­ցիա­ցիա­յի նա­խա­գահ Լ. Ե­սա­յա­նին և մյուս ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րին, ով­քեր ոչ միայն կազ­մա­կեր­պում են նման գի­տա­ժո­ղով­ներ, այլև մշ­տա­պես նպաս­տում են Ար­ցա­խի ստո­մա­տո­լոգ­նե­րի հետ­բու­հա­կան կր­թու­թյան զար­գաց­մա­նը։ ՙԱր­ցա­խյան վեր­ջին պա­տե­րազ­մում հայ ռազ­մաբ­ժշ­կու­թյու­նը և, առ­հա­սա­րակ, ա­ռող­ջա­պա­հա­կան հա­մա­կար­գում ներգ­րավ­ված բո­լոր մաս­նա­գետ­նե­րը կա­տա­րել են անհ­նա­րին թվա­ցող հս­կա­յա­կան աշ­խա­տանք: Իսկ ստո­մա­տո­լո­գիա­կան ծա­ռա­յու­թյան ար­դիա­կա­նա­ցումն ու զար­գա­ցու­մը ԱՀ ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րա­րու­թյան մշ­տա­կան ու­շադ­րու­թյան կենտ­րո­նում է: Հա­մալր­վել է բնակ­չու­թյա­նը պե­տու­թյան կող­մից անվ­ճար ստո­մա­տո­լո­գիա­կան ծա­ռա­յու­թյուն­ներ մա­տուց­վող կլի­նի­կա­նե­րի ցան­կը: 2021թ. ապ­րի­լից հնա­րա­վո­րու­թյուն է տր­վել կլի­նի­կա­նե­րին դառ­նալ ծրագ­րի շա­հա­ռու: Հա­մոզ­ված եմ, որ այս հա­մա­ժո­ղո­վը զգա­լիո­րեն նպաս­տե­լու է մաս­նա­կից­նե­րի գի­տե­լիք­նե­րի զար­գաց­մա­նը և այն կրե­լու է շա­րու­նա­կա­կան բնույթ՚,-հա­վե­լեց Մ. Հայ­րի­յա­նը:

Հա­յաս­տա­նի ստո­մա­տո­լոգ­նե­րի ա­սո­ցիա­ցիա­յի նա­խա­գահ պրո­ֆե­սոր Լ. Ե­սա­յանն իր խոս­քում նշեց, որ ՀՀ ստո­մա­տո­լոգ­նե­րի ա­սո­ցիա­ցիան ար­դեն եր­կար տա­րի­ներ հա­մա­գոր­ծակ­ցում և աշ­խա­տում է Ստե­փա­նա­կեր­տի ստո­մա­տո­լոգ­նե­րի հետ ու, բա­ցի մի­ջազ­գա­յին գի­տա­ժո­ղով­նե­րից, ԵՊԲՀ-ի հետ հա­մա­տեղ անց են կաց­նում վե­րա­պատ­րաստ­ման և հետ­դիպ­լո­մա­յին շա­րու­նա­կա­կան կր­թու­թյան ծրագ­րեր, սե­մի­նար­ներ ու մի­ջան­կյալ գի­տա­ժո­ղով­ներ, ո­րոնք շա­րու­նա­կա­կան բնույթ կկ­րեն։ Իսկ Ստե­փա­նա­կեր­տի հեր­թա­կան մի­ջազ­գա­յին վե­հա­ժո­ղո­վին ԱՄՆ, ՌԴ և ՀՀ դա­սա­խոս­նե­րի ու մաս­նա­գետ­նե­րի մաս­նակ­ցու­թյու­նը վկա­յում է, որ Ար­ցա­խը ե­ղել է, կա ու պի­տի ապ­րի։ Նույն միտ­քը շա­րու­նա­կեց Ստե­փա­նա­կեր­տի ՙԴեն­տեքս-դեն­տալ՚ ստո­մա­տո­լո­գիա­կան կլի­նի­կա­յի գլ­խա­վոր բժիշկ, վաս­տա­կա­շատ ստո­մա­տո­լոգ Աի­դա Հա­րու­թյու­նյա­նը. ՙԱր­դեն քա­նիե­րորդ ան­գամ գի­տա­ժո­ղո­վի շա­րու­նա­կու­թյու­նը տե­ղի է ու­նե­նում Ար­ցա­խում, հատ­կա­պես հի­մա՝ 44-օ­րյա պա­տե­րազ­մից մեկ տա­րի անց, ին­չը շատ ող­ջու­նե­լի է։ Ար­տերկ­րից ժա­մա­նած փոր­ձա­ռու և վաս­տա­կա­շատ մաս­նա­գետ­նե­րի այ­ցը մեծ պա­տաս­խա­նատ­վու­թյան է մղում բո­լո­րիս և նման մի­ջո­ցա­ռու­մը մի նոր խթան կհան­դի­սա­նա ԱՀ ստո­մա­տո­լոգ­նե­րի հա­մար՝ ո­լոր­տի նո­րա­գույն մե­թոդ­նե­րով ա­ռաջ­նորդ­վե­լու` ի շահ մեր բնակ­չու­թյան ա­ռող­ջու­թյան պահ­պան­ման՚։
Նյու Յոր­քի հա­մալ­սա­րա­նի վի­րա­բու­ժա­կան և վե­րա­կանգ­նո­ղա­կան ստո­մա­տո­լո­գիա­յի գծով կլի­նի­կա­կան պրո­ֆե­սոր Բեդ­րոս Յավ­րու Սա­կուկն ար­դեն 49-րդ ան­գամ ՀՀ-ում և 12-րդ ան­գամն է ԱՀ-ում։ Նա հա­վաս­տեց, որ ի­րենք՝ սփյուռ­քա­հա­յե­րը, միշտ պատ­րաստ են այ­ցե­լել ՀՀ և ԱՀ՝ օ­ժան­դա­կե­լու մաս­նա­գի­տա­կան և այլ կա­րո­ղու­թյուն­նե­րով։ Բեդ­րոս Յավ­րու Սա­կուկն իր ե­լույ­թում անդ­րա­դար­ձավ ե­րե­խա­նե­րի շն­չա­ռա­կան դիս­ֆունկ­ցիա­նե­րի (խան­գա­րում­ներ) թե­մա­յին, դրա հետ առ­նչ­վող օր­թո­դոն­տիկ խն­դիր­նե­րին։ ՌԴ միո­ֆունկ­ցիո­նալ թե­րապևտ, Բժշ­կու­թյան և ստո­մա­տո­լո­գիա­յի միո­ֆունկ­ցիո­նալ թե­րա­պիա­յի մի­ջազ­գա­յին ա­սո­ցիա­ցիա­յի նա­խա­գահ Վա­լեն­տի­նա Գե­չան ներ­կա­յաց­րեց ստո­մա­տո­լո­գիա­յում կան­խար­գե­լիչ ախ­տո­րոշ­ման մո­տե­ցում­նե­րը, ա­տամ­նած­նո­տա­յին հա­մա­կար­գի խն­դիր­նե­րը, շն­չա­ռու­թյանն ու ու­ղե­ղի աշ­խա­տան­քին խան­գա­րող գոր­ծոն­նե­րը, բուժ­ման ժա­մա­նա­կա­կից մե­թոդ­նե­րը։ Ո­լոր­տի նեղ մաս­նա­գի­տա­կան հար­ցե­րի շուրջ հան­դես ե­կավ նաև ՀՀ ԵՊԲՀ թե­րապևտիկ ստո­մա­տո­լո­գիա­յի ամ­բիո­նի դո­ցենտ, բ. գ. թ. Վա­հե Ա­զա­տյա­նը։
Գի­տա­ժո­ղո­վին ար­ծարծ­ված թե­մա­նե­րի կա­պակ­ցու­թյամբ մաս­նա­կից­նե­րի կող­մից հն­չե­ցին հար­ցեր, կա­յա­ցան ակ­տիվ քն­նար­կում­ներ։