Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
[ARM]     [RUS]     [ENG]

ԱՆՀ­ՆԱՐ ԲԱՆ ՉԿԱ, ՈՒՂ­ՂԱ­ԿԻ ՑԱՆ­ԿՈՒ­ԹՅՈՒՆ Է ՊԵՏՔ

Այն, որ Ար­ցա­խի հո­ղը չի դա­դա­րել տա­ղանդ­ներ ծնե­լուց, հա­մոզ­ված են շա­տե­րը, որ Ար­ցա­խը ծանր վի­ճա­կից դուրս  գա­լու ել­քը տեխ­նո­լո­գիա­կան զար­գա­ցած եր­կիր դարձ­նելն է և որ կրթ­ված, նոր մտա­ծե­լա­կեր­պով սե­րուն­դը դուրս կբե­րի Ար­ցախն այս վի­ճա­կից, հույս են տա­ծում ա­վագ­նե­րը, ներ­շն­չում են նո­րե­րը: Այ­սօր­վա մեր զրու­ցա­կից Ար­թուր ԳԱԲ­ՐԻԵ­ԼՅԱՆՆ  այդ ե­րի­տա­սարդ­նե­րից է, այս տա­րի է ա­վար­տել Աս­կե­րա­նի Էդ. Բար­սե­ղյա­նի ան­վան միջ­նա­կարգ դպ­րո­ցը և  «Թռ­չող սար­քե­րի կա­ռա­վա­րում» պա­հանջ­ված մաս­նա­գի­տու­թյամբ ըն­դուն­վել Մոսկ­վա­յի Բաու­մա­նի ան­վան պե­տա­կան տեխ­նի­կա­կան հա­մալ­սա­րան:

Հա­մեստ ըն­տա­նի­քի զա­վակ է: Հայ­րը՝ Նո­րիկ Գաբ­րիե­լյա­նը զին­վո­րա­կան է, մաս­նակ­ցել է 44-օ­րյա պա­տե­րազ­մին։ Մայ­րը՝ Ա­լյո­նա Են­գի­բա­րյա­նը, Աս­կե­րա­նի կեն­սա­թո­շա­կա­յին ծա­ռա­յու­թյու­նում գլ­խա­վոր հաշ­վա­պահ է: Պա­պը՝ Մա­մեդ Գաբ­րիե­լյա­նը, զոհ­վել է 90-ա­կան­նե­րի Ար­ցա­խյան պա­տե­րազ­մում: Մոր կող­մից պա­պը՝ Ման­վել Են­գի­բա­րյա­նը, նույն­պես Ար­ցա­խյան պա­տե­րազ­մի մաս­նա­կից է:
Ար­թու­րը բազ­մա­թիվ հե­տաք­րք­րու­թյուն­ներ ու­նի: Հա­ճա­խել է «Թու­մո», «Ար­մաթ», մաս­նակ­ցել Ար­ցա­խում և Հա­յաս­տա­նում կազ­մա­կերպ­ված տար­բեր ճամ­բար­նե­րի: Հու­լի­սի 1-ից 25 օր նա Պա­տա­րա­յում էր՝ «Կատ­ման­դու» ճամ­բա­րում՝ որ­պես կազ­մա­կեր­պիչ։ Ճամ­բարն ա­վար­տե­լուց հե­տո միայն հա­ջող­վեց հան­դի­պել նրան:
-Ար­թուր, ե՞րբ ես մտադր­վել ըն­դուն­վել Բաու­մա­նի ան­վան հա­մալ­սա­րան և ի՞նչ քայ­լեր ես ա­րել այդ ուղ­ղու­թյամբ:
-Ես ցան­կա­ցել եմ ռազ­մա­կան ար­դյու­նա­բե­րու­թյան գծով ին­ժե­նե­րա­կան որևէ մաս­նա­գի­տու­թյան տի­րա­պե­տել: Նա­խա­պես ո­րո­շել էի ա­մե­րի­կյան հա­մալ­սա­րան ըն­դուն­վել, ինչ-որ ծրա­գիր կար, բայց հե­տո մտա­փոխ­վե­ցի: Մոսկ­վա­յում ապ­րող մի բա­րե­կամ ու­նենք, ո­րը սո­վո­րում է Բաու­մա­նի ան­վան հա­մալ­սա­րա­նում, և ինձ շատ է պատ­մել հա­մալ­սա­րա­նի մա­սին: Խնդ­րել եմ նյու­թեր ու­ղար­կի՝ տես­նեմ ինչ ծրագ­րեր կան: Պար­զել եմ, որ հա­մալ­սա­րա­նը օ­տա­րերկ­րյա քա­ղա­քա­ցի­նե­րի հա­մար ըն­դու­նե­լու­թյան կարգ ու­նի, ո­րը կազ­մա­կերպ­վում է Հա­յաս­տա­նում «Ռոս­սոտ­րուդ­նի­չեստ­վո»-կազ­մա­կեր­պու­թյան մի­ջո­ցով: 2021թ. սեպ­տեմ­բե­րից գրանց­վե­ցի կայ­քում, փաս­տաթղ­թերս ու­ղար­կե­ցի: Այն­տեղ կետ կա, որ­տեղ պետք է նշել, թե ինչ մաս­նա­գի­տու­թյուն ես ու­զում: Ընտ­րե­ցի «Թռ­չող սար­քե­րի կա­ռա­վա­րում»-ը: «Ռոս­սոտ­րուդ­նի­չեստ­վո»-ն տրա­մադ­րում է, թե այդ գծով ինչ հա­մալ­սա­րան­ներ կան: Կա­րող ենք մինչև հինգ հա­մալ­սա­րան նշել: Ա­ռա­ջին հայ­տով ընտ­րել եմ Բաու­մա­նի հա­մալ­սա­րա­նը և սկ­սել պատ­րաստ­վել քն­նու­թյուն­նե­րին այն հաշ­վով, որ կհանձ­նեմ մա­յի­սին: Սկզ­բում մա­թե­մա­տի­կա, ֆի­զի­կա, ռու­սե­րեն էի պա­րա­պում, բայց հե­տո պարզ­վեց, որ քն­նու­թյուն­նե­րը ոչ թե մա­յի­սին, դեկ­տեմ­բե­րին պետք է հանձ­նեմ և՝ եր­կու ա­ռար­կա­յից, ռու­սե­րե­նը չկար:
-Երբ­վա­նի՞ց ես հե­տաք­րք­վում թռ­չող սար­քե­րով:
-2019-2020 թվա­կան­նե­րին՝ 9-րդ դա­սա­րա­նից Ստե­փա­նա­կեր­տում հա­ճա­խել եմ Բարձր տեխ­նո­լո­գիա­նե­րի կենտ­րոն, մաս­նակ­ցել եմ «Թռ­չող սար­քեր»-ի դա­սըն­թաց­նե­րին: Ա­վար­տել եմ այն: Հե­տո պա­տե­րազմ սկս­վեց: Տե­սանք ինչ ե­ղավ, ինչ­պես մեզ հաղ­թե­ցին: Տե­սանք, որ հար­ցեր լու­ծո­ղը թռ­չող սար­քերն էին: Եվ իմ մեջ ա­վե­լի ամ­րապ­նդ­վեց ռազ­մա­կան ար­դյու­նա­բե­րու­թյան մեջ մաս­նա­գի­տա­նա­լու ձգ­տու­մը:
- Փաս­տո­րեն, ըն­դա­մե­նը եր­կու ա­միս ժա­մա­նակ ու­նեիր քն­նու­թյուն­նե­րին պատ­րաստ­վե­լու հա­մար:
-Ընդ­հան­րա­պես ոչ մի ան­գամ լրա­ցու­ցիչ պա­րապ­մունք­նե­րի չեմ հա­ճա­խել, բա­վա­րար­վել եմ դպ­րո­ցում ստա­ցած գի­տե­լիք­նե­րով: Իսկ լրա­ցու­ցիչ գի­տե­լիք­ներ ստա­նա­լու հա­մար ինք­նու­սու­ցու­մով եմ զբաղ­վել: Գի­տե­լիք­ներս ստու­գե­լու նպա­տա­կով միայն այդ եր­կու ա­մի­սը պա­րապ­մունք­նե­րի եմ գնա­ցել Ստե­փա­նա­կերտ՝ ֆի­զի­կա­յի և մա­թե­մա­տի­կա­յի ու­սու­ցիչ­նե­րի մոտ: Մինչ այդ ես տե­սա­կան գի­տե­լիք­նե­րին էի ու­շադ­րու­թյուն դարձ­նում, իսկ այդ ըն­թաց­քում ին­տեն­սիվ զբաղ­վել եմ խն­դիր­նե­րի և վար­ժու­թյուն­նե­րի լուծ­մամբ:
-Եվ ինչ­պի­սի՞ն էր ար­դյուն­քը:
-Մա­թե­մա­տի­կա­յից 100-ից հա­վա­քել եմ 100 միա­վոր, իսկ ֆի­զի­կա­յից՝ 92:
-Ար­թուր, դու հե­տաք­րք­րու­թյան լայն շր­ջա­նակ ու­նես, ակ­տիվ կյան­քով ես ապ­րում, մաս­նակ­ցում ես բազ­մա­զան մի­ջո­ցա­ռում­նե­րի: Ին­ժե­նե­րա­կան ուղղ­վա­ծու­թյու­նը քո միա՞կ ընտ­րու­թյունն էր:
-Մի կարճ ժա­մա­նա­կա­մի­ջոց հրա­պուր­վել եմ քա­ղա­քա­գի­տու­թյամբ, բայց տե­սա, որ ներ­կա­յում ցան­կա­ցած մաս­նա­գի­տու­թյամբ կա­րող ես մտ­նել քա­ղա­քա­կա­նու­թյուն, և նո­րից կանգ ա­ռա տեխ­նի­կա­կան ուղղ­վա­ծու­թյան վրա:
- 4-րդ դա­սա­րա­նից սկ­սած մաս­նակ­ցել ես «Կեն­գու­րու»-ի մր­ցույթ­նե­րին, ե­րեք ան­գամ լա­վա­գույն ար­դյունք ցու­ցա­բե­րել: Մա­թե­մա­տի­կա­յի, ֆի­զի­կա­յի հան­րա­պե­տա­կան օ­լիմ­պիա­դա­նե­րում 3-4 ան­գամ ա­ռա­ջին տեղ ես գրա­վել: Հաղ­թա­նակ­նե­րը խթա՞ն են քեզ հա­մար:
-Մր­ցույթ­նե­րին մաս­նակ­ցելս ոչ թե մր­ցակ­ցե­լու նպա­տակն է հե­տապն­դում, այլ ա­մեն ինչ փոր­ձե­լու և հե­տաք­րք­րու­թյանս հա­գուրդ տա­լու: Դե, բնա­կա­նա­բար, նաև ու­ժերդ ես փոր­ձում:
-Ինչ­պե՞ս ես տես­նում ա­պա­գադ:
-Պայ­ծառ:
- Ար­ցա­խո՞ւմ:
-Ան­կաս­կած:
-Ի՞նչ ես կար­ծում, քո մաս­նա­գի­տու­թյունն այս­տեղ պա­հանջ­վա՞ծ կլի­նի, կկա­րո­ղա­նա՞ս ի­րաց­նել գի­տե­լիք­ներդ:
-Բա­վա­կան ժա­մա­նակ է անց­նե­լու, ըն­թաց­քում պարզ կդառ­նա, դրա հա­մար շատ գոր­ծոն­ներ կան: Ե­թե մարդ չի ու­զում տվյալ բա­նը սո­վո­րել կամ զար­գա­նալ, ինչ­քան էլ ստի­պես, դա չի ա­նի: Նույնն էլ պե­տու­թյունն է: Ե­թե քայլ չի ա­նում, որ դու քո գա­ղա­փար­նե­րը ի­րա­կա­նու­թյուն դարձ­նես, դու ի՞նչ կա­րող ես ա­նել: Ա­վե­լի ճիշտ, կա­րող ես, բայց դրա հա­մար շատ ժա­մա­նակ է պետք և ա­վե­լի շատ մի­ջոց­ներ: Իսկ մենք այդ ժա­մա­նա­կը չու­նենք: Բայց ե­թե այն ա­մե­նը, ինչ ցան­կա­նում ենք, և պե­տա­կան մո­տե­ցում լի­նի, շատ հեշտ լուծ­վող է դառ­նում: Անհ­նար բան չկա, ուղ­ղա­կի ցան­կու­թյուն է պետք:
-Բո­լո­րիս հույ­սը նոր սե­րունդն է:
-Դրա հա­մար խոս­քից գոր­ծի անց­նել է պետք:

Սվետ­լա­նա ԽԱ­ՉԱՏ­ՐՅԱՆ