Error
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
  • Error loading component: com_content, 1
  • Error loading component: com_content, 1

Items filtered by date: Monday, 29 April 2019

ՄԻԱՄՍՅԱԿԻ ԵՎ ՇԱԲԱԹՕՐՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ

Ստե­փա­նա­կեր­տի քա­ղա­քա­պե­տի տե­ղա­կալ, հանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Ար­մեն Հա­կո­բյա­նի տե­ղե­կատ­վու­թյան հա­մա­ձայն`ապ­րի­լի 15-ին ա­վարտ­ված միամ­սյա­կի և ապ­րի­լի 27-ին անց­կաց­ված շա­բա­թօ­րյա­կի ըն­թաց­քում բո­լոր պե­տա­կան մար­մին­նե­րը, գե­րա­տես­չու­թյուն­նե­րը, կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րը` ան­կախ սե­փա­կա­նու­թյան ձևից, գոր­ծել են հիմ­նա­կա­նում ի­րենց վար­չա­կան շեն­քե­րի ու հա­րա­կից տա­րածք­նե­րի շր­ջա­կայ­քում:

Մեկնարկել է Արցախի Հանրապետության պատվիրակության աշխատանքային այցն Արգենտինայի Հանրապետություն

Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Մասիս Մայիլյանի գլխավորած պատվիրակությունը, որի կազմում են ՀՅԴ Արցախի Կենտրոնական Կոմիտեի ներկայացուցիչ, ԱՀ ԱԺ պատգամավոր Դավիթ Իշխանյանը և ԱՄՆ-ում Արցախի մշտական ներկայացուցիչ Ռոբերտ Ավետիսյանը հանդիպել է Արգենտինայում գործող մի շարք հայկական կառույցների ներկայացուցիչների հետ:

Subscribe to this RSS feed