[ARM]     [RUS]     [ENG]

ՄԵՐ Ե­ՐԵ­ԽԱ­ՆԵ­ՐԸ ՄՐ­ՑԱ­ՇԱ­ՐԻՑ ՎԵ­ՐԱ­ԴԱՐ­ՁԱՆ ՀԱՂ­ԹԱ­ՆԱ­ԿՈՎ

ՙԱԱ՚

 Նո­յեմ­բե­րի 29-ից դեկ­տեմ­բե­րի 2-ը Երևա­նում անց­կաց­վեց սե­ղա­նի թե­նի­սի մի­ջազ­գա­յին մր­ցա­շար՝ նվիր­ված ԽՍՀՄ վաս­տա­կա­վոր մար­զիչ Համ­լետ Հա­կո­բյա­նին։ Մր­ցա­շա­րին ի­րենց մաս­նակ­ցու­թյունն են բե­րել նաև Ար­ցա­խի ե­րե­խա­նե­րը՝ կրտ­սեր տա­րի­քա­յին խմ­բում։

Մր­ցա­շա­րում Ան­գե­լի­նա Մկրտ­չյա­նը (Ստե­փա­նա­կեր­տի թ. 2 դպ­րոց) զբա­ղեց­րել է ա­ռա­ջին, իսկ Մա­րիա Կա­րա­պե­տյա­նը (Ստե­փա­նա­կեր­տի թ. 1 դպ­րոց) եր­րորդ տե­ղը։
Այս եր­կու մար­զիկ­ներն էլ կա­մա­վոր ֆիզ­կուլ­տու­րա­յի մար­զա­կան կենտ­րո­նի սա­ներն են (մար­զիչ՝ սպոր­տի վաս­տա­կա­վոր վար­պետ Ի­րի­նա Մար­գա­րյան)։
Ա­ջակ­ցու­թյան հա­մար մար­զիչն իր ե­րախ­տա­գի­տու­թյունն է հայտ­նում կր­թու­թյան, գի­տու­թյան և սպոր­տի նա­խա­րա­րի տե­ղա­կալ Ա­շոտ Դա­նիե­լյա­նին և Սե­ղա­նի թե­նի­սի ֆե­դե­րա­ցիա­յի նա­խա­գահ Գրի­գո­րի Ա­ռա­քե­լյա­նին։