[ARM]     [RUS]     [ENG]

Items filtered by date: Երկուշաբթի, 15 Հուլիսի 2019

ՙԼՈՒՅՍԻ ՄՈԼՈՐԱԿ՚ ԿՐԹԱԿԱՆ ՓԱՌԱՏՈՆԸ ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏՈՒՄ ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼԵԼ Է ՀԱԶԱՐԱՎՈՐ ԾՆՈՂՆԵՐԻ ՈՒ ՄԱՆՈՒԿՆԵՐԻ

Հու­լի­սի 13-ին, Ստե­փա­նա­կեր­տում, ԱՀ Մար­դու ի­րա­վունք­նե­րի պաշտ­պա­նի և ՙԻմ քայ­լը՚ հիմ­նադ­րա­մի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյամբ, կա­յա­ցել է ՙԼույ­սի մո­լո­րակ՚ ծնո­ղի ու ման­կան կր­թա­կան փա­ռա­տո­նը՝ իր բազ­մա­զան ժա­ման­ցա­յին ծրագ­րե­րով հյու­րըն­կա­լե­լով հա­զա­րա­վոր ծնող­նե­րի ու ե­րե­խա­նե­րի։

Subscribe to this RSS feed