[ARM]     [RUS]     [ENG]

Items filtered by date: Չորեքշաբթի, 17 Հուլիսի 2019

ԻՆՉ­ՊԵՍ Է ՌՈՔ­ՖԵԼ­ԼԵՐ ԸՆ­ՏԱ­ՆԻ­ՔԸ ՀԱ­ՅԵ­ՐԻՆ ՕԳ­ՆԵԼ ՑԵ­ՂԱՍ­ՊԱ­ՆՈՒ­ԹՅՈՒ­ՆԻՑ ՓՐԿ­ՎԵԼ

Աշ­խար­հի ա­մե­նա­հա­րուստ ու ազ­դե­ցիկ ըն­տա­նիք­նե­րից մե­կը` Ռոք­ֆել­լեր­նե­րը, 19-րդ դա­րի վեր­ջե­րին էա­կան ա­ջակ­ցու­թյուն են ցու­ցա­բե­րել Օս­մա­նյան Թուր­քիա­յի հայ ազ­գաբ­նակ­չու­թյան հա­մար ֆի­նան­սա­կան օգ­նու­թյուն կազ­մա­կեր­պե­լու գոր­ծում:

ԲԱՐՁՐ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ Է ԴԱՌՆԱԼ ՀԱՅՈՑ ԶԻՆՎՈՐ

Նո­րա­կո­չիկ­ներն այս ան­գամ էլ ժա­մա­նա­կին Բեր­ձոր էին հա­սել և զին­կո­մի­սա­րիա­տում պատ­րաս­տի փաս­տաթղ­թերն էին ստո­րագ­րում։ Քա­շա­թա­ղի շր­ջա­նա­յին զին­կոմ, մա­յոր Ստե­փան Օ­հան­ջա­նյա­նը գոհ է զին­կո­մի­սա­րիա­տի աշ­խա­տա­կից­նե­րի ու հա­մայ­նք­նե­րի ղե­կա­վար­նե­րի հա­մա­տեղ աշ­խա­տան­քից։ Այս տար­վա ա­մա­ռա­յին երկ­րորդ զո­րա­կոչն է` կազ­մա­կերպ­ված, ա­ռանց խո­չըն­դոտ­նե­րի։

Subscribe to this RSS feed