[ARM]     [RUS]     [ENG]

Items filtered by date: Երկուշաբթի, 29 Հուլիսի 2019

ՏԱ­ՐԱ­ԾԱՇՐ­ՋԱՆ ԵՎ ԱՐ­ՑԱ­ԽԻ ՀԱՆ­ՐԱ­ՊԵ­ՏՈՒ­ԹՅՈՒՆ. ԱՐ­ՏԱ­ՔԻՆ ԵՎ ՆԵՐ­ՔԻՆ ԽՆ­ԴԻՐ­ՆԵՐ

ՙԱԱ՚-ի հար­ցազ­րույ­ցը պ.գ.թ., դո­ցենտ, ԱրՊՀ դա­սա­խոս, ՄՄՀ կով­կա­սա­գի­տու­թյան կենտ­րո­նի Հա­րա­վա­յին Կով­կա­սի տա­րա­ծաշր­ջա­նի գի­տա­ճյու­ղի ղե­կա­վար Նել­լի ԲԱՂ­ԴԱ­ՍԱ­ՐՅԱ­ՆԻ հետ

Subscribe to this RSS feed