[ARM]     [RUS]     [ENG]

Items filtered by date: Չորեքշաբթի, 03 Հուլիսի 2019

Նախագահ Բակո Սահակյանը հաստատել է Կառավարության որոշում

Արցախի Հանրապետության Նախագահ Բակո Սահակյանը հուլիսի 2-ին հաստատել է Կառավարության որոշում, համաձայն որի՝ Մհեր Օհանյանն ազատվել է Մարտունու շրջանի վարչակազմի ղեկավարի պաշտոնից՝ իր դիմումի համաձայն:

ԱՆՍԱՍԱՆ ԿՊԱՀԵՆ ՀԱՅՐԵՆԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԸ

Մի­տին­գը բա­ցեց Հադ­րու­թի շրջ­զին­կո­մի­սար Անդ­րեյ Ներ­սի­սյա­նը։ Շնոր­հա­վո­րե­լով զո­րա­կո­չիկ­նե­րին բա­նա­կի շար­քե­րը հա­մալ­րե­լու կա­պակ­ցու­թյամբ` նա նո­րա­կո­չիկ­նե­րին մաղ­թեց ա­մուր կամք, քա­ջա­ռող­ջու­թյուն, խա­ղաղ ծա­ռա­յու­թյուն ու բա­րի վե­րա­դարձ հայ­րե­նի օ­ջախ­ներ։

ԳԵՈՐ­ԳԻ Ա­ՄԻ­ՐԻ ՀԱ­ԿՈ­ԲՅԱՆ

Ար­ցա­խի գի­տատն­տե­սա­կան ո­լոր­տը ծանր կո­րուստ կրեց։ Կյան­քի 89-րդ տա­րում վախ­ճան­վել է Ար­ցա­խի գյու­ղատն­տե­սու­թյան ե­րախ­տա­վոր, գյու­ղատն­տե­սա­կան գի­տու­թյուն­նե­րի դոկ­տոր, պրո­ֆե­սոր Գեոր­գի Ա­մի­րի Հա­կո­բյա­նը։

Է­ԴՈՒԱՐԴ ՔԵՈՆ­ՋՅԱՆ՝ ՄԻԿ­ՐՈԷ­ԼԵԿՏ­ՐՈ­ՆԻ­ԿԱ­ՅԻ ՀԱՅ­ՐԸ

Նա Ա­մե­րի­կա­յում հայ­տն­վեց ա­ռանց մի գրո­շի և, չտի­րա­պե­տե­լով անգ­լե­րե­նին, դար­ձավ երկ­րի ա­կա­նա­վոր գիտ­նա­կան­նե­րից ու գյու­տա­րար­նե­րից մե­կը՚,- նրա մա­սին ա­սել է ԱՄՆ նա­խա­գա­հի թեկ­նա­ծու (1992թ.) Հեն­րի Ռոս Պե­րոն։

Subscribe to this RSS feed