[ARM]     [RUS]     [ENG]

ՎԱ­ԿՈՒ­ՆԻՍ ԳԵՏ ԲԱՑ ԹՈՂՆ­ՎԵՑ ՀԻՆԳ ՀԱ­ԶԱՐ ՄԱՆ­ՐԱ­ՁՈՒԿ

Լաու­րա ԳՐԻ­ԳՈ­ՐՅԱՆ

 Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյան կեն­սա­բազ­մա­զա­նու­թյան հա­մա­կար­գում կեն­սա­պա­շար­նե­րը` մաս­նա­վո­րա­պես ձու­կը, կարևոր տեղ են զբա­ղեց­նում բնակ­չու­թյան սնն­դա­բաժ­նում։

Գաղտ­նիք չէ, որ վեր­ջին տա­րի­նե­րին մարդ­կա­յին գոր­ծո­նի ազ­դե­ցու­թյան ներ­քո կտ­րուկ նվա­զել են ջրա­յին պա­շար­ներն ու ձկ­նե­րի գլ­խա­քա­նա­կը։ Այդ իսկ պատ­ճա­ռով հան­րա­պե­տու­թյան Բնա­պահ­պա­նու­թյան և բնա­կան ռե­սուրս­նե­րի նա­խա­րա­րու­թյան կող­մից ձեռ­նարկ­վում են մի­ջո­ցա­ռում­ներ, ո­րոնք բա­ցա­ռիկ կարևո­րու­թյուն ու­նեն է­կո­հա­մա­կար­գի վե­րա­կան­գն­ման հա­մար։

Ինչ­պես ցույց է տա­լիս նա­խորդ տա­րի­նե­րի փոր­ձը, միայն ձեռ­նարկ­ված մի­ջո­ցա­ռում­նե­րը բա­վա­րար չեն է­կո­հա­մա­կար­գը վե­րա­կանգ­նե­լու հա­մար։ Անհ­րա­ժեշտ են կոնկ­րետ մի­ջո­ցա­ռում­ներ բնա­պահ­պա­նա­կան խն­դիր­նե­րի լուծ­ման, այդ թվում` գե­տե­րում ձկ­նա­տե­սակ­նե­րի բնա­կան պա­շար­նե­րի վե­րա­կան­գն­ման ուղ­ղու­թյամբ՝ դրան­ցում ընդ­գր­կե­լով հա­սա­րա­կայ­նու­թյան լայն շեր­տե­րին։
Ինչ­պես տե­ղե­կաց­րին ԱՀ բնա­պահ­պա­նու­թյան և բնա­կան ռե­սուրս­նե­րի նա­խա­րա­րու­թյան ի­րա­վա­բա­նա­կան, տե­ղե­կատ­վու­թյան և հա­սա­րա­կայ­նու­թյան հետ կա­պե­րի բաժ­նից՝ օ­րերս նման նա­խա­ձեռ­նու­թյամբ գե­րա­տես­չու­թյան բնա­պահ­պա­նա­կան և ըն­դեր­քի պե­տա­կան տես­չու­թյա­նը դի­մեց հա­յաս­տա­նաբ­նակ, ծնն­դով Աս­կե­րա­նի շր­ջա­նի Ա­վե­տա­րա­նոց գյու­ղից Վրեժ Օ­սի­պյա­նը։ Նրա նա­խա­ձեռ­նու­թյամբ և տես­չու­թյան ա­ջակ­ցու­թյամբ Քա­շա­թա­ղի շր­ջա­նի Չոր­մանք հա­մայ­քի տա­րած­քով հո­սող Վա­կու­նիս գետ բաց թողն­վեց 5000 հատ իշ­խան, կարմ­րա­խայտ և սի­գա տե­սա­կի ման­րա­ձուկ:
ՙԱ­մեն մարդ պետք է գի­տակ­ցի, որ հայ­րե­նի բնու­թյան պահ­պա­նու­թյու­նը յու­րա­քան­չյու­րիս պարտքն է։ Այս ա­ռու­մով ԱՀ բնա­պահ­պա­նու­թյան և բնա­կան ռե­սուրս­նե­րի նա­խա­րա­րու­թյու­նը ող­ջու­նում և շնոր­հա­կա­լու­թյուն է հայտ­նում նման նա­խա­ձեռ­նու­թյան հա­մար։ Մեզ հա­մար կարևոր են հա­սա­րա­կու­թյան յու­րա­քան­չյուր ան­դա­մի ակ­տիվ մաս­նակ­ցու­թյունն ու ա­ռա­ջար­կը՝ երկ­րում բնա­պահ­պա­նու­թյան և բնա­կան ռե­սուրս­նե­րի կա­ռա­վար­ման ո­լորտ­նե­րում առ­կա խն­դիր­նե­րը լու­ծե­լու հա­մար՚,- ա­սաց ԱՀ բնա­պահ­պա­նու­թյան և բնա­կան ռե­սուրս­նե­րի նա­խա­րա­րու­թյան բնա­պահ­պա­նա­կան և ըն­դեր­քի պե­տա­կան տես­չու­թյան պետ Սևակ Ստե­փա­նյա­նը։