[ARM]     [RUS]     [ENG]

ՎԵ­ՐԱՀՍ­ԿՈ­ՂՈՒ­ԹՅԱՆ Ա­ՌԱ­ՎԵԼ ԱԿ­ՏԻՎ ՇՐ­ՋԱՆ

Ա­նի ՄԱՆ­ԳԱ­ՍԱ­ՐՅԱՆ

 Ա­մա­ռա­յին տա­րեշր­ջա­նը Գյու­ղատն­տե­սու­թյան նա­խա­րա­րու­թյան սնն­դամ­թեր­քի անվ­տան­գու­թյան պե­տա­կան ծա­ռա­յու­թյան աշ­խա­տան­քա­յին ժա­մա­նա­կա­ցույ­ցում լրա­ցու­ցիչ հա­վե­լում­ներ է կա­տա­րում։ Չոր ե­ղա­նա­կա­յին պայ­ման­ներն ու օ­դի բարձր ջեր­մաս­տի­ճա­նը պա­րարտ մի­ջա­վայր է տա­րա­տե­սակ վնա­սա­կար ման­րէ­նե­րի զար­գաց­ման հա­մար, ին­չը, բնա­կա­նա­բար, չի շր­ջան­ցում սնն­դամ­թեր­քի անվ­տան­գու­թյան ո­լոր­տը, ո­րի աշ­խա­տա­կից-տե­սուչ­նե­րին, տար­վա այս ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծում, ա­ռա­վել քան երբևէ, աշ­խա­տան­քը բա­վա­կա­նաց­նում է: 

ԳՆ Սնն­դամ­թեր­քի անվ­տան­գու­թյան պե­տա­կան ծա­ռա­յու­թյան պետ Ար­թուր ՆԵՐ­ՍԻ­ՍՅԱ­ՆԻ հետ մեր զրույ­ցը լայն սպա­ռում ու­նե­ցող սնն­դամ­թեր­քի անվ­տան­գու­թյան ռիս­կե­րի պահ­պան­ման և օգ­տա­գործ­ման կա­նոն­նե­րի ա­ռանձ­նա­հատ­կու­թյուն­նե­րի շուրջ է։

- Պրն Ներ­սի­սյան, ի՞նչ ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թյուն­ներ և ա­ռանձ­նա­հատ­կու­թյուն­ներ ու­նի ծա­ռա­յու­թյան աշ­խա­տան­քը տար­վա այս ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծում։
-Ընդ­հան­րա­պես մեր գոր­ծա­ռույթ­նե­րը՝ շր­ջայ­ցեր , վե­րահս­կո­ղու­թյուն և այլն, ի­րա­կա­նաց­նում ենք տա­րես­կզ­բին հաս­տատ­ված աշ­խա­տան­քա­յին պլա­նի հա­մա­ձայն:Այ­դու­հան­դերձ, լի­նում են ժա­մա­նա­կա­հատ­ված­ներ, երբ ա­ռաջ­նորդ­վում ենք օր­վա հրա­մա­յա­կա­նով։ Ա­մա­ռա­յին ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծում, երբ ի­րաց­ման շու­կա­յում լայն սպա­ռում են ստա­նում ձմե­րուկն ու սե­խը, միա­ժա­մա­նակ հա­սու­նա­նում է դրանց նիտ­րատ­նե­րի չա­փա­քա­նա­կի ստուգ­ման և թույ­լատ­րե­լի պայ­ման­նե­րում վա­ճա­ռե­լու ու­ժե­ղաց­ված վե­րահս­կո­ղու­թյան պա­հան­ջը։ Բա­ցի այդ, ամ­ռան ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նում մեր աշ­խա­տան­քում լրա­ցու­ցիչ կարևո­րու­թյուն է ստա­նում վա­ճա­ռա­կե­տե­րում կեն­դա­նա­կան ծագ­ման սնն­դամ­թեր­քի, օ­րի­նակ՝ կաթ­նամ­թեր­քի պահ­ման և պի­տա­նիու­թյան ժամ­կետ­նե­րի նկատ­մաբ վե­րահս­կո­ղու­թյու­նը։
-Որ­քա­նո՞վ է հա­ջող­վում ար­դյու­նա­վետ ի­րա­գոր­ծել այդ վե­րահս­կո­ղու­թյու­նը և ինչ­պե՞ս։
- Հարկ է նշել , որ ձմե­րու­կի և սե­խի նիտ­րատ­նե­րի քա­նա­կի նկատ­մամբ վե­րահս­կո­ղու­թյունն սկս­վում է դեռևս մշակ­ման փու­լում։ Մեր աշ­խա­տա­կից­նե­րը հան­դի­պում են այդ պտ­ղա­տե­սակ­նե­րի մշակ­մամբ զբաղ­վող հո­ղօգ­տա­գոր­ծող­նե­րի հետ՝ նիտ­րատ­նե­րի քա­նա­կի կար­գա­վոր­ման և նվա­զեց­ման ագ­րո­կա­նոն­նե­րի վե­րա­բե­րյալ խոր­հր­դատ­վու­թյուն­ներ և ու­ղե­ցույ­ցեր տրա­մադ­րում: Ձմե­րու­կի և սե­խի ի­րաց­ման շու­կա­յում սնն­դամ­թեր­քի անվ­տան­գու­թյան ծա­ռա­յու­թյան տե­սուչ­նե­րի վեր­ջին շր­ջայ­ցե­րի ար­դյունք­նե­րը վկա­յում են, որ մեր կան­խար­գե­լիչ մի­ջո­ցա­ռում­նե­րը դրա­կան ազ­դե­ցու­թյուն են ու­նե­ցել։ Տե­ղա­կան ար­տադ­րան­քում նիտ­րատ­նե­րի քա­նա­կը չի գե­րա­զան­ցել թույ­լատ­րե­լի շե­մը: Նույ­նը չի կա­րե­լի ա­սել ներ­կր­ված ձմե­րու­կի և սե­խի դեպ­քում։ Ինչ վե­րա­բե­րում է կեն­դա­նա­կան ծագ­ման սնն­դամ­թեր­քի անվ­տան­գու­թյան կա­նոն­նե­րի պահ­պան­ման նկատ­մաբ վե­րահս­կո­ղու­թյա­նը , ա­պա այն ևս մի քա­նի փու­լե­րով է անց­նում ՝ սկ­սած ար­տադ­րա­կան գոր­ծըն­թա­ցից։ Մեր պար­բե­րա­կան շր­ջայ­ցե­րից բա­ցի այդ ար­տադ­րա­մա­սե­րում գոր­ծում է նաև ներ­քին վե­րահս­կո­ղա­կան մե­խա­նիզմ՝ ապ­րան­քա­տե­սակ­նե­րի փոր­ձաքն­նու­թյան ձևա­չա­փով հա­մա­պա­տաս­խան լա­բո­րա­տո­րիա­նե­րի հետ կնք­ված պայ­մա­նագ­րե­րի շր­ջա­նա­կում։ Այս­պես, օ­րի­նակ, կաթ­նամ­թերքն այս ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծում ի­րաց­ման շու­կա է ու­ղարկ­վում կար­ճա­ժամ­կետ (ըստ ապ­րան­քա­տե­սակ­նե­րի` 3-5 օ­րը մեկ) կտր­ված­քով փոր­ձաքն­նու­թյան են­թարկ­վե­լուց հե­տո միայն։ Ընդ­հա­նուր առ­մամբ, վեր­ջին շր­ջա­նում մեր շր­ջայ­ցե­րի ար­դյունք­նե­րը վկա­յում են , որ կեն­դա­նա­կան ծագ­ման սնն­դամ­թեր­քի անվ­տան­գու­թյան պա­հանջ­նե­րի խախ­տում­ներն էա­պես նվա­զել են նա­խորդ տա­րի­նե­րի հա­մե­մատ։
- Ա­մա­ռը սնն­դամ­թե­քի անվ­տան­գու­թյան պահ­պան­ման ո­լոր­տում ա­ռանձ­նա­հա­տուկ է նաև նրա­նով , որ ման­կա­պար­տեզ­նե­րին գու­մար­վում են նաև ճամ­բար­նե­րը.
-Ա­յո, այս ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծում մեր վե­րահս­կո­ղու­թյան թի­րախ ենք հա­մա­րում ոչ միայն նա­խադպ­րո­ցա­կան հաս­տա­տու­թյուն­նե­րը, այլ նաև դպ­րո­ցա­կան ճամ­բար­նե­րը։ Ար­դեն բաց­վել են մի շարք ճամ­բար­ներ: Ա­ռա­ջին իսկ օր­վա­նից կազ­մա­կեր­պել ենք այ­ցե­լու­թյուն ճամ­բար­ներ՝ մե­թո­դա­կան ցու­ցում­ներ ներ­կա­յաց­նե­լով և’ կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րին, և’ ճամ­բա­րի մաս­նա­կից­նե­րին սնն­դամ­թեր­քի պատ­րաստ­ման, պահ­ման, անվ­տան­գու­թյան փաս­տաթղ­թե­րի առ­կա­յու­թյան և սա­նի­տա­րա­հի­գիե­նիկ պայ­ման­նե­րի ա­պա­հով­ման վե­րա­բե­րյալ։ Ի դեպ, ճամ­բա­րա­յին կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րի հետ ա­ռա­ջին տա­րին չէ , որ աշ­խա­տում ենք։ Ար­դյուն­քում մեր վեր­ջին ստու­գու­մը վկա­յում է , որ սնն­դի շղ­թա­յում ընդգրկված անձ­նա­կազ­մը հա­մա­պա­տաս­խան բուժ­զն­նում է ան­ցել, իսկ սա­նի­տա­րա­հի­գիե­նիկ պայ­ման­նե­րը հա­մա­հունչ են սնն­դամ­թեր­քի անվ­տան­գու­թյան պա­հանջ­նե­րին։ Բա­ցի այդ, կազ­մա­կերպ­ված դա­սըն­թա­ցի մաս­նա­կից­նե­րին բա­ժա­նել ենք սպա­ռո­ղի ու­ղե­ցույց­ներ, որ­տեղ ման­րա­մասն տե­ղե­կատ­վու­թյուն է տրա­մադր­վում այս կամ այն սնն­դամ­թեր­քը գնե­լու դեպ­քում ի­րենց ի­րա­վունք­նե­րի մա­սին։

-Այս օ­րե­րին լայն սպառ­ման սնն­դամ­թեր­քի շար­քը կա­րե­լի է դա­սել նաև պաղ­պա­ղա­կը։ Ինչ­պի­սի՞ հա­վա­նա­կան վտանգ­ներ է պա­րու­նա­կում քաղց­րա­համ ու զո­վա­ցու­ցիչ այս սնն­դա­տե­սա­կը։
-Պաղ­պա­ղա­կը նույն­պես հան­դի­սա­նում է կեն­դա­նա­կան ծագ­ման սնն­դամ­թերք, բնա­կա­նա­բար, պա­րու­նա­կում է նույն ռիս­կե­րը, ինչ­պես այս շար­քին դաս­վող մյուս ապ­րան­քա­տե­սակ­նե­րը։ Օ­դի բարձր ջեր­մաս­տի­ճա­նով պայ­մա­նա­վոր­ված, պաղ­պա­ղա­կի դեպ­քում նույն­պես պետք է խս­տա­գույնս ու­շադ­րու­թյուն դարձ­վի պի­տա­նիու­թյան ժամ­կետ­նե­րին, պահ­պան­ման, տե­ղա­փոխ­ման պայ­ման­նե­րին և, ընդ­հան­րա­պես, սնն­դամ­թեր­քի անվ­տան­գու­թյան բո­լոր պա­հանջ­նե­րին, ո­րոնք չպահ­պա­նե­լու դեպ­քում ա­մա­ռա­յին շր­ջա­նում այս սնն­դա­տե­սա­կը կա­րող է վտան­գել ա­ռող­ջու­թյա­նը։
Անվ­տան­գու­թյան պահ­պան­ման կա­նոն­նե­րի խախտ­մամբ սնն­դամ­թեր­քի հա­վա­նա­կան, մեղմ ա­սած, տհաճ հետևանք­նե­րից զերծ մնա­լու հա­մար սնն­դամ­թեր­քի անվ­տան­գու­թյան ծա­ռա­յու­թյան պե­տը սպա­ռող­նե­րին հոր­դո­րում է խու­սա­փել փո­ղո­ցում, ան­մի­ջա­պես արևի ճա­ռա­գայթ­նե­րի ներ­քո վա­ճառ­վող սնն­դամ­թեր­քից, ու­շա­դիր լի­նել ապ­րան­քա­տե­սա­կի պի­տա­նե­լիու­թյան ժամ­կե­տին, ինչ­պես նաև հետևել սնն­դամ­թեր­քի պատ­րաստ­ման և պահ­ման անվ­տան­գու­թյան պա­հանջ­նե­րին նաև տա­նը , օ­րի­նակ, տա­րա­տե­սակ ա­մա­ռա­յին աղ­ցան­նե­րի դեպ­քում։