[ARM]     [RUS]     [ENG]

ՍԿԶԲՈՒՆՔԸ՝ ՈՐԱԿԻ ՊԱՏՇԱՃ ՄԱԿԱՐԴԱԿ

"Խա­չեն­շին" ՓԲ ըն­կե­րու­թյու­նը բա­վա­կա­նին ակ­տիվ և բազ­մաբ­նույթ գոր­ծու­նեու­թյուն է ի­րա­կա­նաց­նում շր­ջա­նի տա­րած­քում և Աս­կե­րան քա­ղա­քում։ Թե ինչ աշ­խա­տանք­ներ են կա­տար­վել 2019 թվա­կա­նի ա­ռա­ջին կի­սա­մյա­կում և ինչ է նա­խա­տես­ված մինչև տա­րե­վերջ՝ տե­ղե­կա­ցանք ըն­կե­րու­թյան տնօ­րեն Ար­մեն ԲԱԽ­ՇԻ­ՅԱ­ՆԻՑ։


-Աս­կե­րան քա­ղա­քում կա­տար­վել է 75 վթա­րա­վե­րա­կանգ­նո­ղա­կան աշ­խա­տանք։ Շուր­ջօ­րյա ջրա­մա­տա­կա­րա­րումն ա­պա­հո­վե­լու հա­մար Մու­րա­ցան փո­ղո­ցի ներ­քին ցան­ցը փո­խա­րին­վել է նոր պո­լիէ­թի­լե­նա­յին խո­ղո­վակ­նե­րով, 19 բա­ժա­նորդ­նե­րի հա­մար տե­ղադր­վել են դի­տա­հո­րեր և ջրա­չա­փա­կան հան­գույց­ներ։ Իսկ Կա­մո, Մու­րա­ցան փո­ղոց­նե­րի բնա­կիչ­նե­րին սնու­ցող ջրա­մա­տա­կա­րար­ման պոմ­պի է­լեկտ­րա­կան վա­հա­նա­կը փո­խա­րին­վել է նո­րով։ Պար­բե­րա­բար կա­տար­վում են միջ­հա­մայն­քա­յին ճա­նա­պարհ­նե­րի բա­րե­կարգ­ման աշ­խա­տանք­ներ, իսկ ո­ռոգ­ման և ջրա­մա­տա­կա­րար­ման աշ­խա­տանք­նե­րը շա­րու­նա­կա­կան բնույթ են կրում և մշ­տա­պես գտն­վում են հա­մա­պա­տաս­խան մաս­նա­գետ­նե­րի ու­շադ­րու­թյան կենտ­րո­նում։ 

Ն. Ստե­փա­նյան N1 և N2 բազ­մաբ­նա­կա­րան շեն­քե­րում տե­ղադր­վել են ծխաօ­դա­տար ու­ղի­ներ։ Շա­հու­մյա­նի և Գա­գա­րի­նի փո­ղոց­նե­րում կա­ռուց­վել են հե­տիոտ­նա­յին կան­գառ­ներ։ Վե­րա­նո­րոգ­վել են Շա­հու­մյան փո­ղո­ցի կո­ղե­րի փլ­ված պա­տե­րը։ Պար­բե­րա­բար կա­տար­վում են Աս­կե­րան քա­ղա­քի փո­ղոց­նե­րի, հու­շար­ձան­նե­րի, խա­ղահ­րա­պա­րակ­նե­րի, ման­կա­պար­տե­զի, բեր­դա­պարս­պի հա­րա­կից տա­րածք­նե­րի խո­տա­ծած­կույ­թի մաքր­ման, ծա­ռե­րի ո­ռոգ­ման, սան­մաքր­ման և կա­նա­չա­պատ­ման, աղ­բարկ­ղե­րի՝ քլո­րակ­րով ախ­տա­հան­ման աշ­խա­տանք­ներ։

Կա­տար­վել են Աս­կե­րան քա­ղա­քի Ն. Ստե­փա­նյան փո­ղո­ցի կող­նակ­նե­րի կո­պի­ճա­պատ­ման և հար­դար­ման, Մու­րա­ցա­նի, Կա­մո­յի և Ար­ցա­խյան փո­ղոց­նե­րի վե­րա­նո­րոգ­ման աշ­խա­տանք­ներ։ Նա­խիջևա­նի­կի, Վար­դա­ձո­րի, Սառ­նաղ­բյու­րի հա­մայ­նք­նե­րի գյու­ղա­մի­ջյան ավ­տո­ճա­նա­պարհ­նե­րի վե­րա­նո­րոգ­ման, Աս­կե­րա­նի շր­ջա­նի Մ-2 Աստ­ղա­շեն - Պա­տա­րա ավ­տո­ճա­նա­պար­հից 7000մ հատ­վա­ծի վե­րա­նո­րոգ­ման եւ բա­րե­կարգ­ման աշ­խա­տանք­ներ։

Ըն­թաց­քի մեջ են Աս­կե­րան քա­ղա­քի Ն. Ստե­փա­նյա­նի 1 եւ Շա­հու­մյա­նի 76 շեն­քե­րի մուտ­քե­րի աս­տի­ճան­նե­րի բա­րե­կարգ­ման աշ­խա­տանք­նե­րը։ Նա­խա­տես­վում է Ստե­փա­նյան փո­ղո­ցի նոր թա­ղա­մա­սի ջրա­մա­տա­կա­րար­ման ցան­ցի կա­ռու­ցում, 15 բա­ժա­նորդ­նե­րի հա­մար ջրա­չա­փա­կան հան­գույց­նե­րի և դի­տա­հո­րե­րի տե­ղադ­րում։

-Տեխ­նի­կա­կան հա­գեց­վա­ծու­թյան մա­սին ի՞նչ կա­սեք։
- Ըն­կե­րու­թյան տեխ­նի­կա­կան մի­ջոց­նե­րը բա­վա­կա­նին մաշ­ված են, սա­կայն հիմ­նա­կա­նում բա­վա­րա­րում են մեր առջև դր­ված խն­դիր­նե­րը կա­տա­րե­լու հա­մար։ Ո­րոշ ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րի տեմ­պերն ու ո­րա­կը բարձ­րաց­նե­լու հա­մար լրա­ցու­ցիչ շի­նա­րա­րա­կան տեխ­նի­կա­կան մի­ջոց­ներ ձեռք բե­րե­լու անհ­րա­ժեշ­տու­թյուն կա։

- Հա­մա­պա­տաս­խան մաս­նա­գետ­նե­րով ա­պա­հով­վա՞ծ եք և մարդ­կա­յին ռե­սուրս­նե­րը բա­վա­րա­րո՞ւմ են ըն­կե­րու­թյան առջև դր­ված պար­տա­կա­նու­թյուն­նե­րը ժա­մա­նա­կին և ո­րա­կյալ կա­տա­րե­լու հա­մար։
- Հիմ­նա­կա­նում՝ ա­յո։ Տե­ղին եմ հա­մա­րում նշել, որ ու­նենք բա­վա­կա­նին սր­տա­ցավ և ե­ռան­դուն ե­րի­տա­սարդ­ներ, ով­քեր մեծ պա­տաս­խա­նատ­վու­թյամբ են կա­տա­րում հանձ­նա­րար­ված ցան­կա­ցած ա­ռա­ջադ­րանք։ Նրանց բա­րե­խիղճ աշ­խա­տան­քի շնոր­հիվ կա­րո­ղա­նում ենք կա­տա­րել մեր առջև դր­ված խն­դիր­նե­րը։
- Վեր­ջերս բուռն քն­նար­կում­նե­րի ա­ռար­կա էր դար­ձել ո­ռոգ­ման հա­մա­կար­գը։

- Ո­ռոգ­ման հա­մա­կար­գում դեռևս առ­կա խն­դիր­նե­րը, ո­րոնք հիմ­նա­կա­նում ի հայտ են գա­լիս գար­նա­նա­ցան մշա­կա­բույ­սե­րի ո­ռոգ­ման շր­ջա­նում, գտն­վում են մեր ա­մե­նօ­րյա ու­շադ­րու­թյան ներ­քո։ Պատ­ճառ­նե­րը տար­բեր են` Կար­կառ գե­տի հով­տում ջրամ­բար­նե­րի բա­ցա­կա­յու­թյուն, մշա­կա­բույ­սե­րի ցանք­սի ոչ ճիշտ պլա­նա­վո­րում, եր­բեմն նաև աշ­խա­տա­կից­նե­րի ան­բա­րե­խիղճ վե­րահս­կո­ղու­թյուն, ջրան­ցք­նե­րի վի­ճակ (հիմ­նա­կա­նում` հո­ղա­յին), հա­մա­կար­գում ջրա­չա­փե­րի բա­ցա­կա­յու­թյուն, ե­րաշտ։ Սա­կայն հարկ եմ հա­մա­րում նշել, որ բո­լոր այս խն­դիր­նե­րով հան­դերձ ըն­թա­ցիկ տար­վա հու­լի­սի 31-ի դրու­թյամբ շր­ջա­նում ո­ռոգ­վել է ար­դեն մոտ 4658 հա ցան­քա­տա­րա­ծու­թյուն, ին­չը մոտ 1000 հեկ­տա­րով ա­վել է 2017- 2018թթ. նույն ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծի հա­մե­մա­տու­թյամբ։

-Կա՞ն հան­գա­մանք­ներ, ո­րոնք խո­չըն­դո­տում են ըն­կե­րու­թյան գոր­ծու­նեու­թյա­նը։
- Դեռևս՝ ոչ։ Մեզ, հիմ­նա­կա­նում, հա­ջող­վում է շր­ջա­նի ի­րա­վա­սու կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րի հետ փոխ­հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյան մթ­նո­լոր­տում ի­րա­կա­նաց­նել մեր առջև դր­ված խն­դիր­ներն ու պար­տա­կա­նու­թյուն­նե­րը։

-Ի՞նչ եք կար­ծում, հույս կա՞, որ ա­ռա­ջի­կա­յում Աս­կե­րա­նը շուր­ջօ­րյա ջրա­մա­տա­կա­րա­րում կու­նե­նա։
- Հա­մոզ­ված եմ, որ քա­ղա­քի հին ջրագ­ծե­րի փո­խա­րին­ման և ջրա­չա­փե­րի տե­ղադր­ման պա­րա­գա­յում կու­նե­նանք շուր­ջօ­րյա ջրա­մա­տա­կա­րա­րում։


Խո­սե­լով ըն­կե­րու­թյան գոր­ծու­նեու­թյան և մա­տու­ցած ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րի մա­սին, Ար­մեն Բախ­շի­յա­նը նշեց, որ ըն­կե­րու­թյան տնօ­րե­նի պաշ­տո­նը ստանձ­նե­լուց ի վեր ձգ­տել է իր գոր­ծու­նեու­թյու­նը կազ­մա­կեր­պել մա­տուց­վող ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րի ո­րա­կի պատ­շաճ մա­կար­դակն ա­պա­հո­վե­լու սկզ­բուն­քով։ Ի­հար­կե, բազ­մաբ­նույթ գոր­ծու­նեու­թյուն է ի­րա­կա­նաց­նում ըն­կե­րու­թյու­նը, և զերծ չեն նաև հիմ­նախն­դիր­նե­րից, սա­կայն լա­վա­տե­սո­րեն են նա­յում ա­պա­գա­յին։
Հու­սանք, որ ըն­կե­րու­թյան տեխ­նի­կա­կան բա­զան կթար­մաց­վի, ին­չը տեխ­նի­կա­կան սպա­սար­կու­մը բա­րեխղ­ճո­րեն ի­րա­կա­նաց­նող բան­վոր­նե­րի աշ­խա­տան­քի ար­դյունքն ակ­նա­ռու կդարձ­նի, կա­տար­ված աշ­խա­տան­քը՝ ա­վե­լի ո­րա­կյալ...

Հարցազռույցը՝
Անահիտ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ