Logo
Print this page

ՙՊԵՏՔ Է ՈՒԺ ԳՏՆԵԼ՝ ՈՏՔԻ ԿԱՆԳՆԵԼՈՒ ԵՎ ԱՌԱՋ ԳՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ՚

Լաու­րա ԳՐԻ­ԳՈ­ՐՅԱՆ

 Աս­կե­րա­նի շր­ջա­նում գոր­ծող ՙԽա­չեն­շին՚ փակ բաժ­նե­տի­րա­կան ըն­կե­րու­թյու­նը, որ ստեղծ­վել է 2018թ. հուն­վա­րին, բա­վա­կա­նին լայն ու տա­րաբ­նույթ գոր­ծա­ռույթ­ներ ու­նի։ Չնա­յած գո­յու­թյան ոչ մեծ ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծին, ըն­կե­րու­թյու­նը կա­րո­ղա­ցել է շա­հել շր­ջա­նի բնակ­չու­թյան վս­տա­հու­թյու­նը՝ դառ­նա­լով հու­սա­լի գոր­ծըն­կեր, ո­րա­կյալ ծա­ռա­յու­թյուն­ներ մա­տու­ցող ու սպա­սար­կող։ ՙԽա­չեն­շին՚ ՓԲԸ-ում են ընդգրկված ՙԱս­կե­րա­նի կո­մու­նալ տն­տե­սու­թյուն՚ ըն­կե­րու­թյու­նը, ՙՋրա­յին տն­տե­սու­թյուն՚ ՓԲԸ Աս­կե­րա­նի տե­ղա­մա­սը, ՙԱր­ցա­խու­ղի՚ ՓԲ ըն­կե­րու­թյան մեկ ճա­նա­պար­հա­յին բրի­գադ, ինչ­պես նաև՝ ՙՋրա­հե­ռա­ցում և ջրա­մա­տա­կա­րա­րում՚ ՓԲԸ-ի Աս­կե­րա­նի տե­ղա­մա­սը, ո­րի սպա­սարկ­ման ո­լոր­տում մինչև ար­ցա­խյան վեր­ջին պա­տե­րազմն ընդգրկված էր շր­ջա­նի 24 հա­մայնք։

Զա­նա­զան մաս­նա­գի­տու­թյուն­ներ ընդ­գր­կող հիմ­նար­կը զբաղ­վում է սան­մաքր­ման և կա­նա­չա­պատ­ման, աղ­բա­հան­ման, ճա­նա­պար­հա­շի­նու­թյան, խմե­լու և ո­ռոգ­ման ջրե­րի մա­տա­կա­րար­ման ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րի մա­տուց­մամբ։ Ըն­կե­րու­թյան տնօ­րեն Ար­մեն Բախ­շի­յա­նի հա­վաստ­մամբ՝ ստեղծ­ման ա­ռա­ջին իսկ օ­րից նշ­ված բո­լոր ուղ­ղու­թյուն­նե­րով աշ­խա­տանք­նե­րը մշ­տա­պես ե­ղել են ու­շադ­րու­թյան կենտ­րո­նում և ի­րա­կա­նաց­վել են բա­րեխղ­ճո­րեն։ Ար­դյոք դժ­վար չէ՞ ղե­կա­վա­րել բազ­մա­թիվ գոր­ծա­ռույթ­ներ ի­րա­կա­նաց­նող (բազ­մա­ֆունկ­ցիո­նալ) հիմ­նար­կը՝ Ա. Բախ­շի­յանն ա­սաց. ՙԴժ­վար չէ, քա­նի որ աշ­խա­տող­նե­րի մեծ մասն ար­հես­տա­վարժ է, յու­րա­քան­չյուրն իր ո­լոր­տում աշ­խա­տե­լու բա­վա­կա­նին փորձ ու­նի։ Նման մարդ­կանց հետ հեշտ է լու­ծել ցան­կա­ցած բնույ­թի խն­դիր։ Ըն­կե­րու­թյան յու­րա­քան­չյուր աշ­խա­տող ձգ­տում է բարձր պա­տաս­խա­նատ­վու­թյամբ կա­տա­րել իր առջև դր­ված խն­դի­րը՚։
44 օր տևած պա­տե­րազ­մի ժա­մա­նակ էլ ՙԽա­չեն­շի­նը՚ չդա­դա­րեց­րեց ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րի մա­տու­ցու­մը, հատ­կա­պես՝ ջրա­մա­տա­կա­րա­րումն ու սան­մաք­րու­մը։ Պա­տե­րազ­մի ա­ռա­ջին իսկ օ­րե­րից աշ­խա­տող­նե­րի մի մա­սը« տնօ­րե­նի գլ­խա­վո­րու­թյամբ, որ­պես կա­մա­վո­րա­կան­ներ մեկ­նե­ցին ա­ռաջ­նա­գիծ, ո­մանք« ներգ­րավ­վե­լով պա­հես­տա­զո­րի կազ­մում« սպա­սում էին ի­րենց հեր­թին, իսկ փոքր-ինչ տա­րեց տղա­մար­դիկ ու կա­նայք մաս­նակ­ցե­ցին թի­կուն­քում ի­րա­կա­նաց­վող աշ­խա­տանք­նե­րին, այդ թվում՝ մար­դա­սի­րա­կան օգ­նու­թյուն­նե­րի բեռ­նա­թափ­մանն ու պա­հես­տա­վոր­մա­նը։ Պա­տե­րազ­մի ծանր օ­րե­րին ըն­կե­րու­թյա­նը պատ­կա­նող շի­նա­րա­րա­կան տեխ­նի­կան օգ­տա­գործ­վել է շր­ջա­նի բնակ­չու­թյան և պաշտ­պա­նու­թյան հա­մար ի­րա­կա­նաց­վող աշ­խա­տանք­նե­րում (շրջ­վար­չա­կազ­մի ղե­կա­վա­րու­թյան ան­մի­ջա­կան վե­րահս­կո­ղու­թյամբ և ա­ջակ­ցու­թյամբ)։
Ա. Բախ­շի­յա­նի խոս­քով՝ ան­գամ թեժ մար­տա­կան գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի ժա­մա­նակ էլ չեն դա­դա­րեց­վել Աս­կե­րան շրջ­կենտ­րո­նի և հա­րա­կից բնա­կա­վայ­րե­րի սան­մաքր­ման աշ­խա­տանք­նե­րը, ին­չը մարդ­կանց մոտ հույս ու հա­վատ է ներ­շն­չել ապ­րե­լու, կյան­քը շա­րու­նա­կե­լու ա­ռու­մով։
Ա. Բախ­շի­յա­նը ցա­վով նշեց, որ պա­տե­րազ­մի հետևան­քով շր­ջա­նի ութ հա­մայնք գտն­վում է թշ­նա­մու վե­րահս­կո­ղու­թյան տակ, ին­չի պատ­ճա­ռով ո­մանք մնա­ցել են ա­ռանց աշ­խա­տան­քի։ Նաև ան­դառ­նա­լի կո­րուստ­ներ, վի­րա­վոր­ներ ու­նե­ցան։ ՙՊա­տե­րազ­մից հե­տո, բնա­կա­նա­բար, խն­դիր­ներ են ա­ռա­ջա­նում բո­լոր ո­լորտ­նե­րում։ Բո­լո­րիս հու­զում է տե­ղա­հան­ված մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րի ա­պա­գան, և մեզ­նից յու­րա­քան­չյու­րը փոր­ձում է ա­ջա­կից լի­նել նրանց։ Դժ­վար է հաշտ­վել թե՜ մարդ­կա­յին և թե՜ նյու­թա­կան կո­րուստ­նե­րի հետ։ Բայց մենք պետք է մեր մեջ ուժ գտ­նենք՝ ոտ­քի կանգ­նե­լու և ա­ռաջ գնա­լու հա­մար։ Մենք պայ­քա­րող, ա­րա­րող ժո­ղո­վուրդ ենք« և հու­սով եմ՝ կկա­րո­ղա­նանք ա­րա­գո­րեն դուրս գալ ստեղծ­ված ծանր ի­րա­վի­ճա­կից՚,- ա­սաց Ա. Բախ­շի­յա­նը։
Ներ­կա­յում ՙԽա­չեն­շին՚-ը բնա­կա­նոն հու­նով շա­րու­նա­կում է իր գոր­ծու­նեու­թյու­նը։ Ա­նե­լիք­ներ ու­նեն ջրա­մա­տա­կա­րար­ման հա­մա­կար­գում, որ­տեղ առ­կա խն­դիր­նե­րը հիմ­նա­կա­նում ե­րաշ­տով են պայ­մա­նա­վոր­ված։ Մաս­նա­վո­րա­պես՝ Խնա­պատ հա­մայն­քում բնակ­չու­թյու­նը խմե­լու ջուրն ստա­նում է մե­խա­նի­կա­կան ե­ղա­նա­կով։ Այ­սօր­վա դրու­թյամբ աշ­խա­տանք­ներ են տար­վում Աս­կե­րան-Խրա­մորթ-Փա­ռուխ 9 կմ ճա­նա­պար­հի կա­ռուց­ման ուղ­ղու­թյամբ, որ­տեղ ընդգրկված է մեծ քա­նա­կու­թյամբ շի­նա­րա­րա­կան տեխ­նի­կա։
ՙԸն­կե­րու­թյան ա­նե­լիք­նե­րը շատ են։ Հա­մոզ­ված եմ՝ դրանք կշա­րու­նա­կենք ի­րա­կա­նաց­նել պա­տաս­խա­նատ­վու­թյամբ և միա­հա­մուռ ջան­քե­րով՚,- ա­սաց Ար­մեն Բախ­շի­յա­նը։

;

 

 

 

Կայք էջից օգտվելու դեպքում ակտիվ հղումը պարտադիրէ © ARTSAKH TERT. Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են.