[ARM]     [RUS]     [ENG]

Ա­ՋԱԿ­ՑՈՒ­ԹՅԱՆ ԾՐԱԳ­ՐԵ­ՐԸ` ՔՆ­ՆԱՐԿ­ՄԱՆ ԹԵ­ՄԱ

Նունե ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

 Օ­րերս խոր­հր­դա­րա­նում տար­վա պետ­բյու­ջեի նա­խագ­ծի շուրջ ծա­վալ­ված քն­նար­կում­նե­րում ա­ռանձ­նաց­վել է կա­ռա­վա­րու­թյան կող­մից բնակ­չու­թյան կո­մու­նալ ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րի փոխ­հա­տուց­ման ա­ջակ­ցու­թյան ծրագ­րի ծա­վա­լի ու տրա­մադր­ման ձևի հար­ցը:

Ինչ­պես հայտ­նի է այն տրա­մադր­վում է 2020թ՝ դեկ­տեմ­բեր ամս­վա և 2021թ՝ բո­լոր ա­միս­նե­րի հա­մար: Ըստ ծրագ­րի` մեկ բնա­կիչ-բա­ժա­նոր­դի հա­մար ա­ջակ­ցու­թյան ա­ռա­վե­լա­գույն չա­փը սահ­ման­վել է հետևյալ կերպ. 2020թ. դեկ­տեմ­բեր և 2021թ. հուն­վար, փետր­վար, մարտ և դեկ­տեմ­բեր ա­միս­նե­րի հա­մար՝ բնա­կան գա­զի սպառ­ման գծով՝ մինչև 180 խմ, է­լեկտ­րա­կան է­ներ­գիա­յի սպառ­ման գծով՝ մինչև 500 կվտժ նե­րա­ռյալ: 2021թ. ապ­րիլ, մա­յիս, սեպ­տեմ­բեր, հոկ­տեմ­բեր, նո­յեմ­բեր ա­միս­նե­րի հա­մար՝ բնա­կան գա­զի սպառ­ման գծով նա­խա­տես­ված է փոխ­հա­տու­ցել մինչև 20 խմ. է­լեկտ­րա­կան է­ներ­գիա­յի սպառ­ման գծով՝ մինչև 400 կվտժ նե­րա­ռյալ: Ըն­թա­ցիկ տար­վա ամ­ռան ա­միս­նե­րի հա­մար բնա­կան գա­զի սպառ­ման գծով՝ մինչև 60 խմ, է­լեկտ­րա­կան է­ներ­գիա­յի սպառ­ման գծով՝ մինչև 300 կվտ ժ նե­րա­ռյալ: Մի­ջո­ցառ­ման շա­հա­ռու են հան­դի­սա­նում բնա­կան գա­զի ու է­լեկտ­րէ­ներ­գիա­յի մա­տա­կա­րար­ման կա­պի պայ­մա­նա­գիր կն­քած Ար­ցա­խի բո­լոր բա­ժա­նորդ­նե­րը: Խոր­հր­դա­րա­նում ծա­վալ­ված քն­նարկ­մա­նը պատ­գա­մա­վոր­նե­րը մտա­հո­գու­թյուն հայտ­նե­ցին, որ Ստե­փա­նա­կեր­տում, որ­տեղ պա­տե­րազ­մից հե­տո կենտ­րա­նա­ցած է բնակ­չու­թյան գե­րակ­շիռ մա­սը, ա­վե­լի մեծ է է­լեկտ­րաէ­ներ­գիա­յով ջե­ռու­ցում ա­պա­հո­վող բա­ժա­նորդ­նե­րի թի­վը; Ըստ ծրագ­րի, սա­կայն, է­լեկտ­րաէ­ներ­գիա­յի դի­մաց փոխ­հա­տու­ցու­մը կազ­մում է ա­վե­լի փոքր գու­մար` 12,5 հա­զար դրամ, իսկ օգ­տա­գործ­ված գա­զի դի­մաց գու­մա­րը` 25 հա­զար դրամ:

Ըստ պատ­գա­մա­վոր Դա­վիթ Մել­քու­մյա­նի` ե­թե ա­ջակ­ցու­թյան նման խո­շոր ծրա­գիր է ներ­դր­վում, ա­պա պետք է նա­խօ­րոք ու­սում­նա­սիր­վեր բնակ­չու­թյան մե­ծա­մաս­նու­թյան ծան­րա­բեռն­վա­ծու­թյունն ըստ օգ­տա­գործ­վող կո­մու­նալ ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րի:
Է­կո­նո­մի­կա­յի և ար­տադ­րա­կան են­թա­կա­ռուց­վածք­նե­րի նա­խա­րար Հայկ խա­նու­մյա­նի դի­տարկ­մամբ` ծրա­գի­րը ո­րո­շա­կի փո­փո­խու­թյուն­նե­րի է են­թարկ­վել, չնա­յած հենց սկզ­բից էլ ո­րոշ­վել էր մայ­րա­քա­ղա­քի բո­լոր չգա­զա­ֆի­կաց­ված շեն­քե­րի բնա­կիչ­նե­րի հա­մար սահ­մա­նել այլ` 1500 կվտ է­լեկտ­րաէ­ներ­գիա­յի չա­փով փոխ­հա­տու­ցում: Խոր­հր­դա­րա­նում կար­ծիք էր հն­չել նաև ծրագ­րի ի­րա­կա­նաց­ման ըն­թաց­քում ընտ­րու­թյու­նը թող­նել բնակ­չին: Հա­մա­ձայ­նե­լով, որ բնակ­չու­թյան շր­ջա­նում քն­նար­կում­նե­րի ա­ռիթ դար­ձած ա­ջակ­ցու­թյան այդ ծրա­գի­րը փո­փո­խու­թյուն­նե­րի կա­րիք ու­նի, նա­խա­րա­րը նշեց, որ դա ծրագ­րա­յին բարդ գոր­ծըն­թաց է, որ­տեղ էա­կան որևէ փո­փո­խու­թյու­նը մեծ աշ­խա­տանք է պա­հան­ջում: Բա­ցի այդ, ըստ նա­խա­րա­րի` մեկ այլ` 68 հա­զար­նե­րի ա­ջակ­ցու­թյան ծրա­գի­րը նաև կա­րե­լի է դի­տար­կել որ­պես բնակ­ջու­թյան կո­մու­նալ բե­ռը թեթևաց­նե­լուն միտ­ված քայլ: Պատ­գա­մա­վոր­նե­րի` հար­ցի շուրջ շա­հագր­գիռ կա­ռույց­նե­րի ղե­կա­վար­նե­րի մաս­նակ­ցու­թյամբ հա­վե­լյալ քն­նար­կում­ներ կազ­մա­կեր­պե­լու ա­ռա­ջար­կու­թյանն ի պա­տաս­խան ԱԺ ֆի­նան­սա­բյու­ջե­տա­յին մշ­տա­կան հանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Ար­թուր Հա­րու­թյու­նյա­նը նշեց, որ
մինչ այդ էլ ծրագ­րի գոր­ծարկ­ման շուրջ մտա­հո­գու­թյուն­ներ են հն­չեց­վել, սա­կայն քա­նի որ մա­տա­կա­րար ըն­կե­րու­թյուն­նե­րը տար­բեր են և ՙԱր­ցա­խէ­ներ­գո՚ ու ՙԱր­ցախ­գազ՚ ՍՊԸ-ներն ա­ռաջ­նորդ­վում են ի­րա­րից տար­բեր­վող ծրագ­րե­րով` այդ գու­մար­նե­րը միաս­նա­կան տրա­մադ­րե­լու ա­ռու­մով տեխ­նի­կա­կան խն­դիր­ներ են ա­ռա­ջա­ցել: ՙԳա­ղա­փա­րը ի­րոք լավն է, պետք է լի­ներ մեկ գու­մար և բնա­կի­չը փոխ­հա­տուց­ման այդ գու­մա­րից օգտ­վի` ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թյուն տա­լով ա­ռա­վել մեծ գու­մար կազ­մող կո­մու­նալ վճա­րին: Դա հնա­րա­վո­րու­թյուն կտար նաև բա­ժա­նոր­դին կար­գա­վո­րի և վե­րահս­կի իր ծախ­սած է­լեկտ­րաէ­ներ­գիան ու բնա­կան գա­զը՚,-նշել է Ա. Հա­րու­թյու­նյա­նը` նաև հա­վե­լե­լով, որ ծրագ­րա­յին ա­պա­հո­վում ի­րա­կա­նաց­նե­լու հա­մար մա­տա­կա­րա­րում ի­րա­կա­նաց­նող եր­կու տար­բեր տն­տես­վա­րող սու­բյեկտ­նե­րի հա­մար եր­կար ժա­մա­նակ կպա­հանջ­վի, ո­րը նրանք չու­նեն` կապ­ված առ­կա ի­րո­ղու­թյուն­նե­րի հետ: Նա­խա­րար Հայկ Խա­նու­մյա­նի կար­ծի­քով` կո­մու­նալ վճար­նե­րի գու­մա­րի ոչ ամ­բող­ջու­թյամբ փոխ­հա­տու­ցելն այլ նպա­տակ էլ ու­նի. բնակ­չու­թյունն անվ­ճար դար­ձած ցան­կա­ցած ծա­ռա­յու­թյու­նից օգտ­վե­լիս մո­ռա­նում է խնա­յո­ղու­թյան մա­սին, որն այ­սօր խիստ անհ­րա­ժեշտ է հետ­պա­տե­րազ­մյան դժավր պայ­ման­նե­րում: Բա­ցի այդ` ըստ նա­խա­րա­րի, կո­մու­նալ վճա­րում­նե­րի հա­մա­կար­գը կա­յա­ցած ու լուրջ մշա­կույթ է, ո­րից ոչ մի դեպ­քում պետք չէ հրա­ժար­վել: