[ARM]     [RUS]     [ENG]

Սննդի շղթայում ներգրավված տնտեսավարողների գործունեության վերահսկումը շարունակվում է

Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյան է­կո­նո­մի­կա­յի և գյու­ղատն­տե­սու­թյան սնն­դամ­թեր­քի անվ­տան­գու­թյան, շու­կա­յի և սպա­ռող­նե­րի շա­հե­րի պաշտ­պա­նու­թյան պե­տա­կան ծա­ռա­յու­թյան կող­մից վեր­ջին օ­րե­րին հան­րա­պե­տու­թյան տա­րած­քում դի­տար­կում­ներ են ի­րա­կա­նաց­վել 21 տն­տե­սա­վա­րող սու­բյեկտ­նե­րի մոտ։ Ինչ­պես տե­ղե­կաց­րին գե­րա­տես­չու­թյու­նից, դի­տար­կում­նե­րի ար­դյուն­քում սնն­դի շղ­թա­յում ներգ­րավ­ված ան­ձանց ԱՀ օ­րեն­սդ­րու­թյամբ ներ­կա­յաց­վող պա­հանջ­նե­րի հա­մա­պա­տաս­խա­նու­թյան խախ­տում­ներ չեն ար­ձա­նագր­վել 4 տն­տե­սա­վա­րող սու­բյեկտ­նե­րի մոտ։

Խախ­տում թույլ տված տն­տե­սա­վա­րող սու­բյեկտ­նե­րին ծա­ռա­յու­թյան մաս­նա­գետ­նե­րը տվել են հանձ­նա­րա­րա­կան­ներ և սահ­մա­նել ժամ­կետ­ներ՝ խախ­տում­նե­րը վե­րաց­նե­լու հա­մար։ Նույն ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծում ծա­ռա­յու­թյան մաս­նա­գետ­նե­րը Ստե­փա­նա­կեր­տում ի­րա­կա­նաց­րել են 8 ու­սում­նա­մե­թո­դա­կան շր­ջայց՝ 44 տն­տե­սա­վա­րող սու­բյեկտ­նե­րի մոտ։ Շր­ջայ­ցի ըն­թաց­քում մաս­նա­գետ­նե­րը տն­տե­սա­վա­րող սու­բյեկտ­նե­րի հետ բա­ցատ­րա­կան աշ­խա­տանք­ներ են ի­րա­կա­նաց­րել։
Չափ­վել են բու­սա­կան ծա­գում ու­նե­ցող սնն­դամ­թեր­քում նիտ­րատ­նե­րի ա­ռա­վե­լա­գույն մնա­ցոր­դա­յին քա­նակ­նե­րը։ Պարզ­վել է, որ բու­սա­կան ծա­գում ու­նե­ցող սնն­դամ­թեր­քում ա­ռա­վե­լա­գույն մնա­ցոր­դա­յին քա­նակ­նե­րը հա­մա­պա­տաս­խա­նում են կա­ռա­վա­րու­թյան կող­մից հաս­տատ­ված նոր­մե­րին։