Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
[ARM]     [RUS]     [ENG]

ԸՆ­ԹԱՑ­ՔԻ ՄԵՋ Է Ե­ԳԻՊ­ՏԱ­ՑՈ­ՐԵ­ՆԻ ԵՎ Ա­ՐԵ­ՎԱ­ԾԱՂ­ԿԻ ԲԵՐ­ՔԱ­ՀԱ­ՎԱ­ՔԸ

Լաու­րա ԳՐԻ­ԳՈ­ՐՅԱՆ

 ԱՀ է­կո­նո­մի­կա­յի և գյու­ղատն­տե­սու­թյան նա­խա­րա­րու­թյու­նում օ­րերս ամ­փոփ­վել է հան­րա­պե­տու­թյու­նում ե­գիպ­տա­ցո­րե­նի և արևա­ծաղ­կի բեր­քա­հա­վա­քի ըն­թաց­քը։ Ինչ­պես տե­ղե­կաց­րեց ԱՀ է­կո­նո­մի­կա­յի և գյու­ղատն­տե­սու­թյան նա­խա­րա­րի տե­ղա­կալ Վի­լեն Ա­վե­տի­սյա­նը, հան­րա­պե­տու­թյու­նում ընդ­հա­նուր առ­մամբ ցան­վել է 683,6 հա ե­գիպ­տա­ցո­րեն, ո­րից 549,3 հա-ն՝ Աս­կե­րա­նի շր­ջա­նում, 70 հա-ը՝ Մար­տա­կեր­տի, 59,3-ը՝ Մար­տու­նու և 5 հա-ն՝ Շու­շիի շր­ջա­նում։

Աս­կե­րա­նի շր­ջա­նում ե­գիպ­տա­ցո­րե­նի հա­տի­կի հա­մար հնձ­ված 56,7 հա տա­րած­քից հա­վաք­վել է 52,4 տոն­նա բերք (մի­ջին բեր­քատ­վու­թյու­նը 1 հա-ից կազ­մել է 9,2 ցենտ­ներ)։ Մյուս շր­ջան­նե­րում ե­գիպ­տա­ցո­րե­նի հունձ չի ի­րա­կա­նաց­վել։
Սի­լո­սի հա­մար Աս­կե­րա­նի շր­ջա­նում հնձ­վել է 221,5 հա ե­գիպ­տա­ցո­րե­նի ցան­քա­տա­րածք, ո­րի ար­դյուն­քում հա­վաք­վել է 2450,6 տոն­նա սի­լոս (մի­ջի­նը 1 հա-ից կազ­մել է 110,6 ցենտ­ներ)։
Հան­րա­պե­տու­թյու­նում ընդ­հա­նուր առ­մամբ ցան­վել է 146 հա արևա­ծա­ղիկ, ո­րից 129,4 հա-ն՝ Աս­կե­րա­նի շր­ջա­նում, 15,6-ը՝ Մար­տու­նու, 1 հա-ն՝ Շու­շիի։ Առ այ­սօր հնձ­վել է ըն­դա­մե­նը 72,4 հա տա­րածք, այն էլ միայն Աս­կե­րա­նի շր­ջա­նում։ Ար­դյուն­քում հա­վաք­վել է 72 տոն­նա արևա­ծաղ­կի սերմ՝ 1 հա-ից 9,9 ցենտ­ներ մի­ջին բեր­քատ­վու­թյամբ։
Այն հար­ցին, թե ին­չո՞ւ մյուս շր­ջան­նե­րում ե­գիպ­տա­ցո­րե­նի և արևա­ծաղ­կի բեր­քա­հա­վաք չի ի­րա­կա­նաց­վել, Վ. Ա­վե­տի­սյանն ա­սաց. ՙՆշ­ված մշա­կա­բույ­սե­րի ուղ­ղու­թյամբ բեր­քա­հա­վա­քը դեռ նոր է սկս­վել և ըն­թաց­քի մեջ է։ Ցան­քա­տա­րածք­նե­րը են­թա­կա են հնձ­ման, հա­մա­պա­տաս­խան տեխ­նի­կան էլ բա­վա­րա­րում է։ Այն­պես որ՝ խն­դիր­ներ չկան բեր­քա­հա­վա­քի աշ­խա­տանք­ներն ի­րա­կա­նաց­նե­լու ա­ռու­մով՚։