[ARM]     [RUS]     [ENG]

ԱՐ­ՑԱ­ԽՅԱՆ Ա­ՆԱ­ՐԱՏ ՄԵՂ­ՐԸ` ԱՇ­ԽԱՐ­ՀԻ ՇՈՒ­ԿԱ­ՆԵ­ՐՈՒՄ

«Հա­թերք ֆուդ» ՍՊԸ-ն հիմն­վել է 2018 թվա­կա­նին Մար­տա­կեր­տի շր­ջա­նի Հա­թերք գյու­ղում` մեղ­վա­բույծ­նե­րի ըն­տա­նի­քի կող­մից: Տա­րի­նե­րի ըն­թաց­քում ըն­տա­նե­կան բիզ­նե­սը վե­րած­վեց ա­վե­լի խո­շոր ըն­կե­րու­թյան, իսկ ար­տադ­րած ա­նա­ղարտ մեղ­րը Հա­թեր­քից հա­սավ մի­ջազ­գա­յին շու­կա: Ինչ­պե՞ս տե­ղի ու­նե­ցավ հա­ջո­ղու­թյան այս թռիչ­քը: «Հա­թերք ֆուդ» ՍՊԸ տնօ­րեն Սամ­վել Միր­զա­խա­նյա­նի հետ զրու­ցե­ցինք ըն­տա­նե­կան բիզ­նե­սի, ար­ցա­խյան մեղ­րի ար­տադ­րու­թյան, ընդ­հան­րա­պես, երկ­րի տն­տե­սու­թյան այս ո­լոր­տի զար­գաց­ման, մթեր­քի ի­րաց­ման, աշ­խար­հի շու­կա­ներ այն հա­նե­լու մա­սին:

Ար­ցա­խյան մեղ­րի փա­ռա­տո­նին, ո­րը տե­ղի է ու­նե­ցել 2019թ. Քար­վա­ճա­ռում, հա­րուստ տե­սա­կա­նիով հան­դես ե­կած «Հա­թերք ֆուդ»-ը զար­մաց­րեց հա­ճա­խորդ­նե­րին ար­տադ­րած մթեր­քի յու­րա­հա­տուկ փա­թե­թա­վոր­մամբ, հա­մի ու բուր­մուն­քի նր­բու­թյամբ: 2 տա­րի՝ 2018-ին, 2019-ին, ըն­կե­րու­թյունն ին­քը Հա­թեր­քում կազ­մա­կեր­պեց ժեն­գյա­լով հա­ցի փա­ռա­տո­ներ` ներ­կա­յաց­նե­լով մեղ­րի հա­րուստ տե­սա­կա­նին: Այդ տա­րի­նե­րին «Հա­թերք ֆուդ»-ի ար­տադ­րած մեղ­րը մեծ համ­բավ ու պա­հան­ջարկ ու­նե­ցավ: Ար­տադ­րան­քի ծա­վալ­նե­րը մե­ծա­ցան, ինչն էլ, իր հեր­թին, ի­րաց­ման խն­դիր ա­ռաջ բե­րեց, վկա­յում է Ս. Միր­զա­խա­նյա­նը: Այս հար­ցում օգ­նու­թյան ձեռք մեկ­նե­ցին իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը, և մեծ աշ­խա­տանք կա­տար­վեց, որ­պես­զի ի­րաց­ման խն­դի­րը լուծ­վի պատ­շաճ մա­կար­դա­կով:
Սա­կայն 2020 թվա­կա­նի աշ­նա­նը սկս­ված պա­տե­րազ­մը խա­թա­րեց նա­խա­տես­ված ծրագ­րե­րը` պատ­մում է ե­րի­տա­սարդ գոր­ծա­րա­րը: Ըն­տա­նի­քի բո­լոր ան­դամ­ներն էլ մաս­նակ­ցե­ցին մար­տա­կան գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րին, ին­չի պատ­ճա­ռով փե­թակ­նե­րը կարևոր ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծում մնա­ցին լք­ված, և դար­ձան ոչ պի­տա­նի: Պա­տե­րազ­մից հե­տո անվ­նաս փե­թակ­նե­րի մի մա­սը տե­ղա­փոխ­վեց Հա­յաս­տան, Տա­վու­շի շր­ջան: Եվ ըն­կե­րու­թյունն այ­սօր գոր­ծու­նեու­թյուն է ծա­վա­լում թե՛ Ար­ցա­խում, թե՛ Հա­յաս­տա­նում` զբաղ­վե­լով ոչ միայն մեղ­վա­բու­ծու­թյամբ, այլև մու­րա­բա­նե­րի և թե­յի ար­տադ­րու­թյամբ:
Իսկ ա­մեն ինչ սկս­վեց շատ վա­ղուց: Սամ­վե­լի պա­պի­կի պա­պիկն էր գեր­դաս­տա­նի ա­ռա­ջին մեղ­վա­բույ­ծը: «Վի­լեն պա­պիկս 12 տա­րե­կան էր,- պատ­մում է Սամ­վե­լը,- երբ նրա հայ­րը 2-րդ հա­մաշ­խար­հա­յին պա­տե­րազ­մից տուն չվե­րա­դար­ձավ: Հենց այդ տա­րի­նե­րից նա շա­րու­նա­կեց իր պա­պի­կի գոր­ծը: Եր­կար տա­րի­ներ աշ­խա­տում էր որ­պես կոլ­տն­տե­սու­թյան գլ­խա­վոր ա­նաս­նա­բույժ և մեղ­վա­բույծ: Մեր գյու­ղում գրե­թե բո­լո­րին ինքն է սո­վո­րեց­րել մեղ­վա­բու­ծու­թյու­նը: Փոքր տա­րի­քից տե­սել եմ` ինչ­պի­սի ջա­նա­սի­րու­թյամբ էր սո­վո­րեց­նում, գաղտ­նիք­նե­րով կիս­վում նրանց հետ: Հի­շում եմ, կար­միր ձի ու­ներ: Այդ ձիով շր­ջում էր գյու­ղե­գյուղ, տե­րե­րից ա­վե­լի պար­տա­ճա­նաչ հետևում փե­թակ­նե­րին: Կա­րե­լի է ա­սել, մեղ­վա­բու­ծու­թյունն իր տա­րերքն էր»:
Ու­շագ­րավն այն է, որ Սամ­վե­լի ծնող­նե­րը գրե­թե չէին հե­տաքր­քր­վում այս գոր­ծով: Ճար­տա­րա­գետ հոր հա­մար ան­հե­տաքր­քիր զբաղ­մունք էր մեղ­վա­բու­ծու­թյու­նը: Սա­կայն Սամ­վե­լի հա­մար, չնա­յած այն հան­գա­ման­քին, որ այ­սօր սո­վո­րում է բժշ­կա­կան հա­մալ­սա­րա­նում, մեղ­վա­բու­ծու­թյու­նը դեռ մա­նուկ տա­րի­նե­րից ա­մե­նա­սիր­ված զբաղ­մունքն էր: «Կա­րե­լի է ա­սել, որ մե­ղու­նե­րի մեջ եմ մե­ծա­ցել,- յու­րա­հա­տուկ մի ջեր­մու­թյամբ վեր­հի­շում է Սամ­վե­լը: -Վի­լեն պա­պիկս սո­վո­րեց­նում էր տի­րա­պե­տել ոչ միայն մեղ­վա­բու­ծու­թյան գաղտ­նիք­նե­րին, այլև խնամ­քով վե­րա­բեր­վել քո իսկ սե­փա­կան ձեռ­քե­րով, քր­տին­քով ստեղ­ծած ա­մեն ին­չին, խնա­յել վաս­տա­կած լու­ման, ծախ­սել այն նպա­տա­կա­յին»:
Պա­պի­կի տված դա­սե­րը Սամ­վե­լին շատ օգ­նե­ցին հե­տա­գա­յում: Սե­փա­կան ու­ժե­րով ա­ռա­ջին փորձն ա­րեց, երբ սո­վո­րում էր 10-րդ դա­սա­րա­նում: Պա­պի­կից 15 փե­թակ խնդ­րեց, տա­րավ Քար­վա­ճառ: Այդ տա­րի ստա­ցավ 450 կգ մեղր, ո­րից 150-ը տվեց պա­պի­կին, իսկ 300-ը վա­ճա­ռեց: Դա 2012-13-ին էր: 2014-ին ըն­դուն­վեց Երևա­նի Մ. Հե­րա­ցու ան­վան բժշ­կա­կան հա­մալ­սա­րան, 2015-ին գնաց բա­նակ: Այդ տա­րի­նե­րի ըն­թաց­քում պա­պի­կը հի­վան­դա­ցավ, և երբ Սամ­վե­լը բա­նա­կից վե­րա­դար­ձավ, տե­սավ, որ 50 փե­թա­կից մնա­ցել է 13-ը: «Ես հաս­կա­ցա,- ըն­դգ­ծում է նա,- որ գոր­ծը պետք է շա­րու­նա­կել, բայց այլ մա­կար­դա­կով: Այդ ժա­մա­նակ Ար­ցա­խում Ե­րիտ­ֆո­րում ծրա­գիր էր ի­րա­կա­նաց­վում: Մաս­նակ­ցե­ցի, հան­դի­պե­ցի ծրագ­րի խոս­նակ­նե­րին` Վահ­րամ Մի­րա­քյա­նին, Ռո­բերտ Ղու­կա­սյա­նին: Շատ բան սո­վո­րե­ցի նրան­ցից: Ո­րո­շե­ցի զար­գաց­նել Հա­թեր­քը` ըն­դօ­րի­նա­կե­լով Ռո­բեր­տին: Ար­ցա­խում շա­տե­րը գի­տեն Հա­թեր­քի մա­սին, բայց Երևա­նում քչե­րը գի­տեն, որ մեր գյու­ղը հա­զա­րա­մյակ­նե­րի պատ­մու­թյուն, հե­րո­սա­կան ան­ցյալ ու ներ­կա, գե­ղե­ցիկ բնու­թյուն ու­նի, ո­րի մա­սին շա­տե­րը պետք է ի­մա­նան: Ո­րո­շե­ցի ստեղ­ծել Հա­թերք բրեն­դը»: Տար­բեր բիզ­նես-դա­սըն­թաց­ներ հա­ճա­խե­լուց հե­տո Սամ­վե­լը թիմ հա­վա­քեց և ստեղ­ծեց «Հա­թերք ֆուդ» ըն­կե­րու­թյու­նը:

Սամ­վել Միր­զա­խա­նյա­նը ոչ միայն շա­րու­նա­կեց իր պա­պե­րի գոր­ծը, այլև կա­տա­րե­լա­գոր­ծեց և այն հասց­րեց մի­ջազ­գա­յին մա­կար­դա­կի: «Հա­թերք ֆուդ»-ի տնօ­րի­նու­թյու­նը գի­տակ­ցում է, որ ձեռք բե­րած փոր­ձով պետք է կիս­վել մյուս մեղ­վա­բույծ­նե­րի հետ, և մեղ­վա­բու­ծու­թյունն Ար­ցա­խում բարձ­րաց­նել նոր մա­կար­դա­կի: Այս նպա­տա­կով ըն­կե­րու­թյունն առ­ցանց ե­ղա­նա­կով բաց դա­սեր է կազ­մա­կեր­պում բո­լոր ցան­կա­ցող­նե­րի հա­մար: Սամ­վե­լը խո­րին ե­րախ­տա­գի­տու­թյամբ է խո­սում ըն­կե­րու­թյան գլ­խա­վոր մաս­նա­գե­տի` Վլա­դի­միր Հով­սե­փյա­նի մա­սին, ով իր գի­տե­լիք­նե­րով ու նվիր­վա­ծու­թյամբ գոր­ծը հասց­րեց նոր բար­ձունք­նե­րի: Ան­շուշտ, նաև իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի ա­ջակ­ցու­թյու­նը մեծ դեր խա­ղաց, նշում է նա, ին­չի շնոր­հիվ վեր­ջին 2 տա­րում «Հա­թերք ֆուդ»-ը հնա­րա­վո­րու­թյուն ու­նե­ցավ ներ­կա­յաց­նել իր ար­տադ­րան­քը Դու­բա­յի մի­ջազ­գա­յին շու­կա­յում` ա­ռա­ջար­կե­լով գնորդ­նե­րին մոտ 2 տոն­նա ա­նա­րատ մեղր Ար­ցա­խից և Հա­յաս­տա­նից:
Դա մեծ հա­ջո­ղու­թյուն է, հա­մոզ­ված է Սամ­վել Միր­զա­խա­նյա­նը, բայց, նաև նկա­տում է` ե­թե գոր­ծու­նեու­թյուն ես ծա­վա­լում մի­ջազ­գա­յին շու­կա­յում, պետք է ա­վե­լի ընդ­լայ­նես ար­տադ­րու­թյու­նը, քա­նի որ մի­ջազ­գա­յին մա­կար­դա­կով դա շատ փոքր ծա­վալ է: Այս ուղ­ղու­թյամբ ըն­կե­րու­թյու­նը լուրջ աշ­խա­տանք է սկ­սել թե՛ Ար­ցա­խում և թե՛ Հա­յաս­տա­նում: «Հա­թերք ֆուդ»-ի գլ­խա­վոր տնօ­րե­նը հա­մոզ­ված է, որ Ար­ցա­խի և Հա­յաս­տա­նի բնու­թյունն այն­քան հա­րուստ է, որ ա­նա­րատ մեղ­րի ար­տադ­րու­թյու­նը կա­րե­լի է հասց­նել ան­հա­մե­մատ մեծ ծա­վալ­նե­րի: Ար­տադ­րանքն ամ­բող­ջու­թյամբ հնա­րա­վոր է ի­րաց­նել մի­ջազ­գա­յին շու­կա­նե­րում, քա­նի որ մեծ պա­հան­ջարկ կա` է­կո­լո­գիա­պես մա­քուր և նուրբ հա­մե­րով հա­րուստ մթեր­քի: Ինչ­պես ա­սում են` քայ­լողն ինքն է ճա­նա­պարհ հար­թում:

Սու­սան­նա ԲԱ­ԼԱ­ՅԱՆ