[ARM]     [RUS]     [ENG]

Աս­կե­րա­նի մոտ 2000 հա տա­րածք կա­պա­հով­վի ո­ռոգ­ման ջրով

Ալվարդ Գրիգորյան

Աս­կե­րա­նի շր­ջա­նում աշ­խա­տանք­ներ են ի­րա­կա­նաց­վում Կար­կառ գե­տի ջրե­րով մոտ 2000 հեկ­տար հո­ղա­տա­րածք ո­ռոգ­ման ջրով ա­պա­հո­վե­լու հա­մար։ Այդ աշ­խա­տանք­նե­րի շնոր­հիվ հնա­րա­վո­րու­թյուն կըն­ձեռ­վի ո­ռո­գել մաս­նա­վո­րա­պես Աս­կե­րա­նի, Խնա­պա­տի, Խրա­մոր­թի, Նա­խիջևա­նի­կի և Վար­դա­ձո­րի վա­րե­լա­հո­ղե­րը։
Նա­խա­տես­վում է Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյան կա­ռա­վա­րու­թյան հատ­կաց­րած մի­ջոց­նե­րով կա­ռուց­վող ո­ռոգ­ման հա­մա­կար­գը շա­հա­գործ­ման հանձ­նել տա­րե­վեր­ջին։