[ARM]     [RUS]     [ENG]

ԱՀ ՈՍ­ՏԻ­ԿԱ­ՆՈՒ­ԹՅԱՆ ՀԱՅ­ՏԱ­ՐԱ­ՐՈՒ­ԹՅՈՒ­ՆԸ

 

 

 

Հաշ­վի առ­նե­լով 2020 թվա­կա­նի մար­տի 18-ին ժա­մը 18։05-ի սահ­ման­նե­րում Ստե­փա­նա­կերտ քա­ղա­քում ճա­նա­պար­հը փա­կե­լու մի­ջա­դե­պի հան­րա­յին հն­չե­ղու­թյու­նը, հարկ ենք հա­մա­րում ի­րա­զե­կել հան­րու­թյա­նը, որ ոս­տի­կա­նու­թյու­նը կոչ­ված է նա­խա­կան­խե­լու, կան­խե­լու և խա­փա­նե­լու վար­չա­կան ի­րա­վա­խախ­տում­նե­րը, ա­պա­հո­վել հա­սա­րա­կա­կան կար­գի պահ­պա­նու­թյու­նը և հա­սա­րա­կա­կան անվ­տան­գու­թյու­նը։

 

Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյան Սահ­մա­նադ­րու­թյան հա­մա­ձայն յու­րա­քան­չյուր ոք ա­զատ է ա­նե­լու այն ա­մե­նը, ինչն ար­գել­ված չէ Սահ­մա­նադ­րու­թյամբ կամ օ­րեն­քով և չի խախ­տում այ­լոց ի­րա­վունք­ներն ու ա­զա­տու­թյուն­նե­րը։
Ճա­նա­պար­հը փա­կե­լը, ինչ­պես նաև ճա­նա­պար­հա­յին երթևե­կու­թյան հա­մար խո­չըն­դոտ­ներ ստեղ­ծե­լը հա­կաի­րա­վա­կան ա­րարք է՝ ար­գել­ված օ­րենք­նե­րով և խախ­տում է այ­լոց ի­րա­վունք­ներն ու ա­զա­տու­թյուն­նե­րը, այդ թվում՝ ա­զատ տե­ղա­շարժ­վե­լու և մի շարք այլ ի­րա­վունք­ներ։ Հետևա­բար ոս­տի­կա­նու­թյու­նը կա­տա­րել է օ­րեն­քով իր վրա դր­ված պար­տա­կա­նու­թյուն­նե­րը՝ խա­փա­նել վար­չա­կան ի­րա­վա­խախ­տու­մը, ոս­տի­կա­նու­թյան ծա­ռա­յող­նե­րի՝ խո­չըն­դո­տը վե­րաց­նե­լու հոր­դոր­նե­րը և պա­հանջ­նե­րը տրանս­պոր­տա­յին մի­ջոց­նե­րի վա­րորդ­նե­րի կող­մից չկա­տա­րե­լուց հե­տո դրանք տե­ղա­փո­խել հա­տուկ տա­րածք, ինչ­պես նաև բեր­ման են­թար­կել վա­րույթ պա­հան­ջող ի­րա­վա­խախ­տում կա­տա­րած ան­ձանց։
Միա­ժա­մա­նակ ի­րա­զե­կում ենք, որ ոս­տի­կա­նու­թյունն ա­պա­քա­ղա­քա­կա­նաց­ված մար­մին է և ի­րա­վա­խախ­տում­նե­րը նա­խա­կան­խե­լու, կան­խե­լու ու խա­փա­նե­լու, ինչ­պես նաև վա­րույթ պա­հան­ջող ի­րա­վա­խախ­տում­նե­րի շր­ջա­նակ­նե­րում ոս­տի­կա­նու­թյան ի­րա­կա­նաց­րած գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րը քա­ղա­քա­կան են­թա­տեքս­տում դի­տար­կե­լը դուրս է տրա­մա­բա­նու­թյան և ող­ջամ­տու­թյան սահ­ման­նե­րից։
Բո­լո­րին կոչ ենք ա­նում զերծ մնալ հան­ցա­գոր­ծու­թյուն­նե­րի և վար­չա­կան ի­րա­վա­խախ­տում­նե­րի նա­խա­կանխ­ման, կանխ­ման և խա­փան­ման ուղ­ղու­թյամբ ոս­տի­կա­նու­թյան կող­մից ի­րա­կա­նաց­վող որևէ գոր­ծո­ղու­թյուն քա­ղա­քա­կա­նաց­նե­լուց։