[ARM]     [RUS]     [ENG]

Items filtered by date: Երկուշաբթի, 30 Սեպտեմբերի 2019

Հանդիպում «Adventist Health Glendale» բժշկական կենտրոնի պատվիրակության անդամների հետ

Արցախի Հանրապետության Նախագահ Բակո Սահակյանը սեպտեմբերի 30-ին Հանրապետական բժշկական կենտրոնում հանդիպում է ունեցել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների «Adventist Health Glendale» բժշկական կենտրոնի պատվիրակության անդամների հետ:

ԱՄՓՈՓՎԵԼ ԵՆ ՙՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒՄ ԵՆ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸ՚ ԵՎ ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻՆ ՆՎԻՐՎԱԾ ԱՍՄՈՒՆՔԻ ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

 Ինչ­պես հայտ­նի է, Քա­ղա­քի օր­վան նվիր­ված տո­նա­կան մի­ջո­ցա­ռում­նե­րի շր­ջա­նա­կում մայ­րա­քա­ղա­քի հան­րակր­թա­կան դպ­րոց­նե­րի 9-12-րդ դա­սա­րան­նե­րի սո­վո­րող­նե­րի շր­ջա­նում անց­կաց­վել են ՙՍտեղ­ծա­գոր­ծում են ա­շա­կերտ­նե­րը՚ և Ստե­փա­նա­կեր­տին նվիր­ված աս­մուն­քի մր­ցույթ­ներ, ո­րոնց մաս­նակ­ցել են շուրջ յոթ տաս­նյակ շնոր­հա­լի ա­շա­կերտ­ներ, ցու­ցա­բե­րել ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան ի­րենց ու­նա­կու­թյուն­ներն ու մայ­րա­քա­ղա­քի նկատ­մամբ ու­նե­ցած ան­սահ­ման սե­րը։

ՙԵՍ ԵՐ­ԲԵՔ Ա­ՌԱՆՑ Ե­ՐԱԺՇ­ՏՈՒ­ԹՅԱՆ ՉԵՄ ԱՊ­ՐԵԼ...՚

Կոմ­պո­զի­տոր, ՀՀ ար­վես­տի վաս­տա­կա­վոր գոր­ծիչ, ժո­ղովր­դա­կան ար­տիստ Տիգ­րան Ման­սու­րյա­նը հայ ար­դի դա­սա­կան ե­րաժշ­տու­թյան ճա­նաչ­ված դեմ­քե­րից է, կեն­դա­նի լե­գենդ:

Subscribe to this RSS feed