[ARM]     [RUS]     [ENG]

ՙՄԵՐ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔԸ ՄԵՐ ԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆ Է՚

 

 

 

ՙԱԱ՚-ի հար­ցե­րին պա­տաս­խա­նում է ԱՀ նա­խա­գա­հի թեկ­նա­ծու 

Դա­վիթ ԻՇ­ԽԱ­ՆՅԱ­ՆԸ

 

- Պա­րոն Իշ­խա­նյան, ին­չո՞ւ ո­րո­շե­ցիք ա­ռա­ջադ­րել Ձեր թեկ­նա­ծու­թյու­նը` հան­րա­պե­տու­թյան նա­խա­գա­հի պաշ­տո­նի հա­մար անց­կաց­վե­լիք ա­ռա­ջի­կա ընտ­րու­թյուն­նե­րին:
- Նախ եւ ա­ռաջ պետք է նշեմ, որ իմ թեկ­նա­ծու­թյունն ա­ռա­ջադր­վել է ՀՅ Դաշ­նակ­ցու­թյան կող­մից: Այդ ո­րո­շու­մը Դաշ­նակ­ցու­թյու­նը կա­յաց­րել է դեկ­տեմ­բե­րի15-ին կա­յա­ցած ՀՅԴ Ար­ցա­խի կա­ռույ­ցի բարձ­րա­գույն ար­տա­կարգ ժո­ղո­վում:
Ի­հար­կե, ես տվել եմ իմ հա­մա­ձայ­նու­թյու­նը եւ են­թարկ­վել եմ կու­սակ­ցու­թյան ո­րոշ­մա­նը: Բայց հարկ եմ հա­մա­րում ներ­կա­յաց­նել այդ ո­րո­շու­մը կա­յաց­նե­լու նա­խա­պատ­մու­թյու­նը:
Մեր շր­ջա­նի ՀՅԴ բարձ­րա­գույն ժո­ղո­վը Կենտ­րո­նա­կան կո­մի­տեին հանձ­նա­րա­րել էր մյուս կու­սակ­ցու­թյուն­նե­րի, քա­ղա­քա­կան ու­ժե­րի եւ ան­հատ թեկ­նա­ծու­նե­րի հետ բա­նակ­ցու­թյուն­ներ վա­րել միաս­նա­կան օ­րա­կար­գի և նա­խա­գա­հի հա­մա­ձայ­նեց­ված թեկ­նա­ծուի վե­րա­բե­րյալ: Օ­գոս­տոս ամ­սից սկ­սած` հան­դի­պում­ներ ենք ու­նե­ցել գրե­թե բո­լոր կու­սակ­ցու­թյուն­նե­րի, այ­նու­հետև ԱՀ նա­խա­գա­հի հա­վա­նա­կան թեկ­նա­ծու­նե­րի հետ: Ա­ռա­ջին փու­լում հա­մա­ձայ­նու­թյան հա­սանք 7 կե­տից բաղ­կա­ցած միաս­նա­կան օ­րա­կար­գի շուրջ, սա­կայն երկ­րորդ փու­լում չկա­րո­ղա­ցանք հա­մա­խո­հու­թյուն ստեղ­ծել ԱՀ նա­խա­գա­հի հա­վա­նա­կան թեկ­նա­ծու­նե­րի շուրջ, ո­րով­հետև յու­րա­քան­չյուրն ի­րեն էր տես­նում որ­պես հա­մա­ձայ­նեց­ված թեկ­նա­ծու:
Վս­տահ եմ, որ ընտ­րու­թյուն­նե­րից հե­տո հնա­րա­վո­րու­թյուն կու­նե­նանք միաս­նա­կան օ­րա­կար­գի շուրջ գործ­նա­կան քայ­լեր ի­րա­կա­նաց­նել եւ միաս­նա­կան ու­ժե­րով Ար­ցա­խի դեմ հան­դի­ման ծա­ռա­ցած հիմ­նախն­դիր­նե­րը հաղ­թա­հա­րել:
- Ո­րո՞նք են Ձեր նա­խընտ­րա­կան ծրագ­րի ա­մե­նա­կա­րե­ւոր դրույթ­նե­րը:
- ՀՅԴ նա­խընտ­րա­կան ծրագ­րի հիմ­նադ­րույթ­ներն ար­դեն իսկ հրա­պա­րակ­վել են: Ի­հար­կե, ծրագ­րի մեջ շատ ա­վե­լի ման­րա­մասն է նշ­վում երկ­րի զար­գաց­ման ուղ­ղու­թյամբ Դաշ­նակ­ցու­թյան տես­լա­կա­նը: Վեր­նագ­րա­յին ա­ռու­մով անդ­րա­դառ­նա­լով նա­խընտ­րա­կան ծրագ­րի հիմ­նադ­րույթ­նե­րին` հարկ եմ հա­մա­րում նշել հե­տե­ւյալ կե­տե­րը.


ա. Ար­ցա­խյան հիմ­նախ­նդ­րի կար­գա­վոր­ման գոր­ծըն­թա­ցում Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյան տա­րած­քա­յին ամ­բող­ջա­կա­նու­թյան պահ­պա­նու­մը եւ վե­րա­կանգ­նու­մը.


բ. Ար­ցա­խի անվ­տան­գու­թյան ա­պա­հով­ման եւ ի­րա­վա­կան կար­գա­վի­ճա­կի հս­տա­կեց­ման նպա­տա­կով Հա­յաս­տան-Ար­ցախ ռազ­մա­վա­րա­կան դա­շին­քի ի­րա­վա­պայ­մա­նագ­րա­յին ամ­րագ­րու­մը.


գ.սո­ցիա­լա­կան ար­դա­րու­թյան, մար­դու ի­րա­վունք­նե­րի պաշտ­պա­նու­թյան, քա­ղա­քա­ցի­նե­րի հա­վա­սա­րու­թյան եւ օ­րեն­քի գե­րա­կա­յու­թյան հի­ման վրա նե­րազ­գա­յին հա­մե­րաշ­խու­թյան ա­պա­հո­վու­մը.


դ. կո­ռուպ­ցիա­յի եւ հո­վա­նա­վոր­չու­թյան դեմ ան­զի­ջում պայ­քա­րի մի­ջո­ցով քա­ղա­քա­ցի­նե­րի լիա­կա­տար հա­վա­սա­րու­թյան ա­պա­հո­վու­մը.


ե. պե­տա­կան հա­մա­կար­գի հա­վա­սա­րակ­շռ­ման, ան­մի­ջա­կան ժո­ղովր­դա­վա­րու­թյան ու ամ­րապ­նդ­ման նպա­տա­կով ԱՀ նոր սահ­մա­նադ­րու­թյան ըն­դու­նու­մը.


զ. վե­րաբ­նա­կեց­ման հա­մա­կարգ­ված, լայ­նա­ծա­վալ ու հե­տե­ւո­ղա­կան ի­րա­կա­նա­ցու­մը.


է. ե­րի­տա­սարդ քա­ղա­քա­ցի­նե­րի ինք­նադր­սե­ւոր­ման լիա­կա­տար հնա­րա­վո­րու­թյուն­նե­րի ա­պա­հո­վու­մը.


ը. ազ­գա­յին հարս­տու­թյան, բնա­կան պա­շար­նե­րի խե­լա­միտ օգ­տա­գոր­ծու­մը, ա­պա­հո­վու­մը.


թ. ազգ-բա­նակ հա­յե­ցա­կար­գի հի­ման վրա պաշտ­պա­նա­կան հա­մա­կար­գի կա­տա­րե­լա­գոր­ծու­մը։


Ի­հար­կե, վե­րը նշ­վա­ծը Դաշ­նակ­ցու­թյան ծրագ­րի հիմ­նադ­րույթ­ներն են: Մեր ծրա­գիրն անդ­րա­դառ­նում է մեր երկ­րին հու­զող յու­րա­քան­չյուր ո­լոր­տի` կր­թու­թյան, գի­տու­թյան, մշա­կույ­թի, ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան, սպոր­տի և այլ խն­դիր­նե­րի եւս:
Իսկ այս բո­լո­րի ի­րա­կա­նաց­ման հա­մար անհ­րա­ժեշտ նա­խա­պայ­ման ենք հա­մա­րում միաս­նա­կա­նու­թյունն ու ու­ժե­րի հա­մախմ­բու­մը, ին­չը եւ ար­տա­ցոլ­վել է մեր կար­գա­խո­սում՝ ՙՀաղ­թել ենք միա­սին, չենք զի­ջե­լու միա­սին, կզար­գա­նանք միա­սին՚:
- Ար­ցա­խյան հիմ­նախ­նդ­րի լուծ­ման Ձեր տես­լա­կա­նը:
- Մեր նա­խընտ­րա­կան ծրագ­րում ամ­րագր­ված դրույթ­նե­րից հենց ա­ռա­ջի­նը երկ­րի տա­րած­քա­յին ամ­բող­ջա­կա­նու­թյան վե­րա­կան­գն­մանն է վե­րա­բե­րում: Ար­ցա­խի ան­կա­խու­թյունն ու տա­րած­քա­յին ամ­բող­ջա­կա­նու­թյու­նը մեր տե­սան­կյու­նից բա­նակ­ցու­թյուն­նե­րի ա­ռար­կա չեն կա­րող դառ­նալ: Մենք ար­դեն իսկ մեր երկ­րի Սահ­մա­նադ­րու­թյամբ եւ հան­րաք­վեով ամ­րագ­րել ենք մեր ի­րա­վունք­նե­րը: Մեզ մնում է ար­տա­քին ճա­կա­տում ի­րա­կա­նաց­նել ա­մե­նօ­րյա շա­րու­նա­կա­կան աշ­խա­տանք՝ ներ­կա­յաց­նել մեր դա­տը եւ Ար­ցա­խը ճա­նա­չե­լի դարձ­նել մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թյա­նը: Այս­տեղ ու­զում եմ կա­րե­ւո­րել նաեւ ՀՅԴ Հայ Դա­տի գրա­սե­նյակ­նե­րի աշ­խա­տան­քը, ո­րոնք ա­վե­լի քան 40 եր­կր­նե­րում լծ­ված են այդ կա­րե­ւո­րա­գույն աշ­խա­տան­քին:
- Ըստ Ձեզ, Ար­ցա­խի ներ­կա­յիս Սահ­մա­նադ­րու­թյու­նը փո­փո­խու­թյուն­նե­րի կա­րիք ու՞­նի։
- Դաշ­նակ­ցու­թյու­նը 2017 թվա­կա­նին ըն­դուն­ված Սահ­մա­նադ­րու­թյա­նը դեմ է ե­ղել: Մենք հա­մոզ­ված ենք, որ երկ­րի կա­ռա­վար­ման լա­վա­գույն հա­մա­կար­գը խոր­հր­դա­րա­նա­կանն է, որ­տեղ ա­ռա­վել կա­րե­ւոր­վում է ա­պա­կենտ­րոն սկզ­բուն­քը: Ցա­վոք, մեր երկ­րի ներ­կա­յիս գոր­ծող Սահ­մա­նադ­րու­թյու­նը եւ պե­տա­կան կա­ռա­վար­ման հա­մա­կար­գը գեր­կենտ­րո­նաց­ված է: Այդ ա­ռու­մով, ինչ­պես նշ­ված է նաեւ մեր ծրագ­րում, Դաշ­նակ­ցու­թյու­նը գտ­նում է, որ պետք է փո­խել այս կա­ռա­վար­ման հա­մա­կար­գը, ա­վե­լի ար­դյու­նա­վետ դարձ­նել եւ, այդ ա­ռու­մով Սահ­մա­նադ­րա­կան փո­փո­խու­թյուն­ներն անհ­րա­ժեշ­տու­թյուն են:
- Հա­մոզ­վա՞ծ եք, որ ըն­տր­վե­լու դեպ­քում կկա­րո­ղա­նաք կա­տա­րել ընտ­րող­նե­րին տված Ձեր խոս­տում­նե­րը:
- Հա­կա­ռակ շատ կու­սակ­ցու­թյուն­նե­րի՝ Դաշ­նակ­ցու­թյու­նը հա­վա­քա­կան պա­տաս­խա­նատ­վու­թյուն կրող քա­ղա­քա­կան մար­մին է: Ե­րե­ւի հենց դրա­նից ել­նե­լով է, որ մեր կու­սակ­ցու­թյան մեջ ան­հատ­նե­րի կամ­քը շատ ա­վե­լի քիչ դե­րա­կա­տա­րում ու­նի, քան հա­վա­քա­կան? ժո­ղով­նե­րի ո­րո­շում­նե­րը:
Սա որ­պես ա­ռա­ջին նշում: Հարկ եմ հա­մա­րում շեշ­տել նաեւ, որ մեր ծրագ­րի մեջ խոս­տում­ներ չենք շռայ­լել, մեր քա­րո­զար­շա­վի ըն­թաց­քում ո՜չ ցան­կա­նում եւ ո՜չ էլ հա­վակ­նում ենք ստեղ­ծել այն­պի­սի տպա­վո­րու­թյուն, որ ու­նենք կա­խար­դա­կան փայ­տիկ, ո­րի մի­ջո­ցով կա­րող ենք եր­կիրն ա­րագ վե­րա­ծել դրախ­տի: Մեր հիմ­նա­կան ե­րաշ­խի­քը մեր կեն­սագ­րու­թյունն է, հաս­տա­տա­կա­մու­թյու­նը, հար­ցե­րին ար­դա­րա­ցի լու­ծում­ներ տա­լու հանձ­նա­ռու­թյու­նը, ժո­ղովր­դին ծա­ռա­յե­լու նվի­րու­մը եւ պա­տաս­խա­նատ­վու­թյու­նը:
- Ձեր կար­ծի­քով՝ ինչ­պի­սի՞ եր­կիր ենք ու­նե­նա­լու հինգ տա­րի անց:
- Ե­թե Ար­ցա­խի ժո­ղո­վուրդն ընտ­րի Դաշ­նակ­ցու­թյա­նը եւ իր կող­մից ա­ռա­ջադր­ված նա­խա­գա­հի թեկ­նա­ծուին, շատ ա­վե­լի բար­գա­վաճ, մար­տահ­րա­վեր­նե­րին դի­մա­կա­յե­լու ու­նակ եր­կիր ենք ու­նե­նա­լու ա­ռա­ջի­կա տա­րի­նե­րին:
- Ըն­տր­վե­լու դեպ­քում ա­ռա­ջի­նը ի՞նչ հրա­ման կու­զե­նա­յիք ստո­րագ­րել՝ որ­պես երկ­րի ղե­կա­վար:
- Ա­ռա­ջին կա­րե­ւո­րա­գույն հարցն ինձ հա­մար կլի­նի մեր ծրագ­րում նե­րառ­ված Հա­յաս­տան-Ար­ցախ ռազ­մա­վա­րա­կան դա­շին­քի կնք­ման ուղ­ղու­թյամբ քայ­լե­րի ձեռ­նար­կու­մը:
- Ընտ­րող­նե­րին՝ ժո­ղովր­դին ուղղ­ված Ձեր խոս­քը:
- Սի­րե­լի ժո­ղո­վուրդ, ու­զում եմ մեկ ան­գամ ևս հի­շեց­նել մեր կար­գա­խո­սը՝ ՙՀաղ­թել ենք միա­սին, չենք զի­ջի միա­սին, կզար­գա­նանք միա­սին՚... Վս­տա­հե՜ք մեզ: