[ARM]     [RUS]     [ENG]

ՙԳԱ­ԼԻՍ ԵՄ, ՈՐ ԴՈՒՔ ՀԱՂ­ԹԵՔ...՚

ՙԱԱ՚-ի հար­ցե­րին պա­տաս­խա­նում  ԱՀ նա­խա­գա­հի թեկ­նա­ծու Բել­լա ԼԱ­ԼԱ­ՅԱ­ՆԸ

- Տի­կին Լա­լա­յան, ին­չո՞ւ ո­րո­շե­ցիք ա­ռա­ջադ­րել Ձեր թեկ­նա­ծու­թյու­նը հան­րա­պե­տու­թյան նա­խա­գա­հի պաշ­տո­նի հա­մար անց­կաց­վե­լիք ա­ռա­ջի­կա ընտ­րու­թյուն­նե­րին։
- Մեր ի­րա­կա­նու­թյունն այն է, որ կա­ռա­վար­ման ո­լոր­տում, քա­ղա­քա­կա­նու­թյան մեջ ա­ռա­ջա­տար դե­րե­րը տղա­մարդ­կանց են վե­րա­պահ­ված: Ես ու­զում եմ կոտ­րել այդ կարծ­րա­տի­պը և ցույց տալ, որ մար­դու կա­մա­յին հատ­կու­թյուն­նե­րը նրա սե­ռից չեն կախ­ված:
Ա­ռա­ջադր­վե­լու մյուս դր­դա­պատ­ճառն այն էր, որ իմ օ­րի­նա­կով ցույց տամ, որ կա­րե­լի է մր­ցակ­ցել, պայ­քա­րել մե­կի հետ կամ մե­կի դեմ, բայց քա­ղա­քա­կիրթ ու կո­ռեկտ ձևով:
Իսկ ա­մե­նա­կարևո­րը՝ ա­ռա­ջադր­վել եմ հաս­կա­նա­լու հա­մար՝ ար­դյո՞ք մեր ժո­ղո­վուրդն իս­կա­պես ար­դա­րու­թյան է ձգ­տում։
- Ո­րո՞նք են Ձեր նա­խընտ­րա­կան ծրագ­րի ա­մե­նա­կարևոր դրույթ­նե­րը։
- Կարճ պա­տաս­խա­նե­լու հա­մար այս­պես ա­սեմ. բո­լոր ուղ­ղու­թյու­նե­րով և բո­լոր հար­ցե­րում ես պե­տա­կան նոր քա­ղա­քա­կա­նու­թյուն եմ ա­ռա­ջար­կում.
ա. Ա­մեն ին­չի հիմ­քում պետք է լի­նի ազ­գա­յին գա­ղա­փա­րա­խո­սու­թյու­նը:
բ. Սպան պետք է ա­սո­ցաց­վի ակ­նա­ծան­քի ու հար­գան­քի և սո­ցիա­լա­կան ա­պա­հո­վու­թյան հետ:
գ. Ար­ժա­նա­պա­տիվ աշ­խա­տա­վարձ` ար­հես­տա­վարժ ման­կա­վարժ­նե­րին, ո­րակ՝ կր­թու­թյան հա­մա­կար­գում: Նույ­նը նաև ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան ո­լոր­տում:
դ. Սնն­դի անվ­տան­գու­թյու­նը՝ ազ­գա­յին անվ­տան­գու­թյան ա­ռաջ­նա­հերթ խն­դիր: Ա­ռողջ սնունդ՝ ա­ռողջ սե­րունդ՝ ա­մուր զին­վոր:
ե. Հա­մայ­նա­տի­րա­կան ըն­կե­րու­թյուն­նե­րը և ո­ռոգ­ման ջրի հա­սա­նե­լիու­թյու­նը՝ գյու­ղի զար­գաց­ման գրա­վա­կան:
զ. Հար­կա­յին բե­ռից ա­զատ­ված փոքր բիզ­նես և հար­կա­յին բե­ռի թեթևա­ցում՝ մի­ջին բիզ­նե­սում և այլն...
- Ար­ցա­խյան հիմ­նախ­նդ­րի լուծ­ման Ձեր տես­լա­կա­նը։
- Ար­ցա­խյան հիմ­նախ­նդ­րի վե­րա­բե­րյալ, իմ կար­ծի­քով, ոչ մի քն­նար­կում պետք չէ անց­կաց­նել, ոչ էլ բա­նակ­ցու­թյուն: Դա նույնն է, որ ես 30 տա­րի շա­րու­նակ փոր­ձեմ բո­լո­րին ա­պա­ցու­ցել, որ իմ ա­նու­նը Բել­լա է: Ար­ցա­խի հար­ցը վա­ղուց լուծ­ված է: Ար­ցախն ու­նի սահ­ման­ներ և ան­կախ պե­տու­թյուն է: Այլ հարց է՝ կկա­րո­ղա­նա՞նք մեր պե­տու­թյու­նը պա­հել ներ­կա­յիս սահ­ման­նե­րում… Հենց այս հար­ցում շատ են ա­նե­լիք­նե­րը: Հիմ­նա­կան խո­չըն­դո­տը կո­ռուպ­ցիան է, ո­րի պատ­ճա­ռով ա­հա­գին հետ ենք մնա­ցել մեր գլ­խա­վոր նպա­տա­կից:
- Ըստ Ձեզ՝ Ար­ցա­խի ներ­կա­յիս Սահ­մա­նադ­րու­թյու­նը փո­փո­խու­թյուն­նե­րի կա­րիք ու­նի՞...
- Ա­յո։ Կոնկ­րետ 173-րդ հոդ­վա­ծը շատ լղոզ­ված է: Հս­տակ պետք է նշել սահ­ման­նե­րը՝ ա­ռանց որևէ ՙմինչև՚-ի, ՙե­թե, մի­թե, ա­պա՚-ի ... Երկ­րորդ՝ մենք քրիս­տո­նյա պե­տու­թյուն ենք, մեր ե­կե­ղե­ցին Ա­ռա­քե­լա­կան ե­կե­ղե­ցին է։ Այլ դա­վա­նանքն ու ա­ղանդ­նե­րը, դրանց գոր­ծու­նեու­թյու­նը պետք է ար­գե­լել օ­րեն­քով և ոչ թե են­թաօ­րեն­սդ­րա­կան ակ­տե­րով ար­տո­նու­թյուն­ներ սահ­մա­նել հա­կաք­րիս­տո­նեա­կան շարժ­ման և ե­կե­ղե­ցա­դեմ գոր­ծու­նեու­թյան հա­մար: Սա վտան­գա­վոր երևույթ է՝ դան­դաղ գոր­ծող ռում­բի է­ֆեկ­տով:
- Հա­մոզ­վա՞ծ եք, որ ըն­տր­վե­լու դեպ­քում կկա­րո­ղա­նաք կա­տա­րել ընտ­րող­նե­րին տված Ձեր խոս­տում­նե­րը։
- Չի ե­ղել որևէ մի դեպք, ան­կախ նրա­նից` ինչ հան­գա­մանք­նե­րում ու են­թա­տեքս­տով, որ ես իմ տված խոս­տու­մը չկա­տա­րեմ: Կա՜մ չեմ խոս­տա­նում, կա՜մ էլ խոս­տա­նա­լու դեպ­քում՝ ա­մեն գնով կա­տա­րում եմ խոս­տումս։
- Ձեր կար­ծի­քով՝ ինչ­պի­սի՞ եր­կիր ենք ու­նե­նա­լու հինգ տա­րի անց։
- Այն­պի­սին, որ­տեղ բո­լորն ի­րենց կարևոր զգան Ար­ցա­խի հա­մար՝ ա­մեն մեկն իր չա­փով ու դե­րով:
Այն­պի­սին, որ­տեղ մարդ բարձ­րա­գույն ար­ժեք կհա­մար­վի ոչ միայն սահ­մանդ­րու­թյամբ, այլև ի­րա­կան կյան­քում: Այն­պի­սին, որ­տեղ ստր­կամ­տու­թյու­նը, նյու­թա­պաշ­տու­թյունն այլևս ան­ցյալ կդառ­նան, ու որ­տեղ հա­սա­րա­կու­թյու­նը կլի­նի բա­րե­կիրթ և ու­սյալ, ար­ժեք­ներ կրող հա­սա­րա­կու­թյուն:
- Ըն­տր­վե­լու դեպ­քում ա­ռա­ջի­նը ի՞նչ հրա­մանագիր կու­զե­նա­յիք ստո­րագ­րել։
- Նա­խա­րար­նե­րի կա­բի­նե­տի կր­ճատ­ման մա­սին հրա­մա­նագիրը։
- Ընտ­րող­նե­րին ուղղ­ված Ձեր խոս­քը։
- Ես գա­լիս եմ, որ դուք հաղ­թեք: Դուք ո­րո­շեք՝ ու­զո՞ւմ եք հաղ­թել, թե՞ շա­րու­նա­կել գո­յատևել: