[ARM]     [RUS]     [ENG]

ՙՄԻՇՏ Ե­ՂԵԼ ԵՄ ԺՈ­ՂՈՎՐ­ԴԻ ԿՈՂ­ՔԻՆ...՚

ՙԱ­զատ Ար­ցախ՚ թեր­թի հար­ցազ­րույ­ցը՝  ԱՀ նա­խա­գա­հի թեկ­նա­ծու  Վի­տա­լի ԲԱ­ԼԱ­ՍԱ­ՆՅԱ­ՆԻ հետ

 - Ին­չո՞ւ ո­րո­շե­ցիք ա­ռա­ջադ­րել Ձեր թեկ­նա­ծու­թյու­նը հան­րա­պե­տու­թյան նա­խա­գա­հի պաշ­տո­նի հա­մար անց­կաց­վե­լիք ա­ռա­ջի­կա ընտ­րու­թյուն­նե­րին։

- Ար­տա­քին սպառ­նա­լի­քը չի վե­րա­ցել, ա­սեմ ա­վե­լին՝ գնա­լով սաստ­կա­նում է։ Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյունն ու­նի փոր­ձա­ռու պաշտ­պա­նի, անվ­տան­գու­թյան և ար­դա­րու­թյան ե­րաշ­խա­վո­րի կա­րիք։ Մենք պետք է զգոն լի­նենք, կորց­նե­լու շատ բան ու­նենք։ Այ­սօր Ար­ցա­խը պետք է ընտ­րի ոչ միայն երկ­րի ղե­կա­վար, այլև գե­րա­գույն գլ­խա­վոր հրա­մա­նա­տար, և քա­ղա­քա­ցին պետք է լիո­վին վս­տահ լի­նի իր ընտ­րու­թյան մեջ։ Անվ­տան­գու­թյու­նը և ար­դա­րու­թյու­նը մեր գո­յու­թյան հիմ­նա­կան պայ­ման­ներն են։ Մենք շատ բարձր գին ենք վճա­րել ան­կա­խու­թյան հա­մար, այս հո­ղի վրա ապ­րե­լու հնա­րա­վո­րու­թյան հա­մար։ Ես վս­տահ եմ իմ ո­րոշ­ման մեջ. ինչ­պես մար­տի դաշ­տում, այն­պես էլ հի­մա՝ վս­տահ եմ, որ կա­րող եմ ե­րաշ­խա­վո­րել անվ­տան­գու­թյու­նը և ար­դա­րու­թյու­նը, այդ իսկ պատ­ճա­ռով ո­րո­շել եմ մաս­նակ­ցել ընտ­րու­թյուն­նե­րին և հաղ­թել։
- Ո­րո՞նք են Ձեր նա­խընտ­րա­կան ծրագ­րի ա­մե­նա­կարևոր դրույթ­նե­րը:
- Ես իմ քա­րո­զար­շա­վի ըն­թաց­քում ման­րա­մասն ներ­կա­յաց­նում եմ իմ ծրա­գի­րը, ո­րի մշակ­մա­նը մաս­նա­կից են ե­ղել փոր­ձա­ռու մաս­նա­գետ­ներ։ Սա­կայն ըն­տր­վե­լու հա­ջորդ իսկ օ­րը ես ներգ­րա­վե­լու եմ մեր երկ­րի լա­վա­գույն կադ­րե­րը, հրա­վի­րե­լու եմ մաս­նա­գետ­ներ Հա­յաս­տա­նից, Սփյուռ­քից ու հանձ­նա­րա­րե­լու եմ լայն հան­րա­յին քն­նար­կում­ներ անց­կաց­նել բո­լոր ծրագ­րե­րի վե­րա­բե­րյալ՝ հա­մա­տեղ մշա­կել ազ­գա­յին օ­րա­կարգ ու­նե­ցող ռազ­մա­վա­րա­կան ծրա­գիր, ո­րը կբ­խի ժո­ղովր­դի շա­հե­րից, ժո­ղովր­դի հա­վա­նու­թյու­նը ստա­ցած և մաս­նա­գետ­նե­րի կող­մից մշակ­ված կլի­նի։
- Ար­ցա­խյան հիմ­նախ­նդ­րի լուծ­ման Ձեր տես­լա­կա­նը։
- Ար­ցա­խի հար­ցի լու­ծու­մը հնա­րա­վոր է միայն խա­ղաղ պայ­ման­նե­րում։ Երբևէ Ար­ցա­խի հար­ցը չի լուծ­վել ռազ­մա­կան ճա­նա­պար­հով և չի լուծ­վե­լու։ Ար­ցա­խի հար­ցը ու­նի միայն մեկ լու­ծում և այն ի­րա­գործ­վել է ժո­ղո­վուրդ­նե­րի ինք­նո­րոշ­ման սկզ­բուն­քի հա­մա­ձայն։ Ար­ցա­խը ա­զատ, ինք­նա­վար, ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան հան­րա­պե­տու­թյուն է։
- Ըստ Ձեզ՝ Ար­ցա­խի ներ­կա­յիս Սահ­մա­նադ­րու­թյունն ու­նի՞ փո­փո­խու­թյուն­նե­րի կա­րիք։
- Ան­շուշտ, ու­նի։ Եվ այդ նպա­տա­կի հա­մար ևս ներգ­րա­վե­լու ենք հա­մա­պա­տաս­խան մաս­նա­գետ­նե­րի, ժո­ղովր­դի կար­ծիքն ենք լսե­լու՝ ե­թե ժո­ղո­վուր­դը հաս­տա­տի, որ կա­րիքն իս­կա­պես կա՝ ա­նե­լու ենք։
- Հա­մոզ­վա՞ծ եք, որ ըն­տր­վե­լու դեպ­քում կկա­րո­ղա­նաք կա­տա­րել ընտ­րող­նե­րին տված խոս­տում­նե­րը։
- Հա­կա­ռակ դեպ­քում չէի մաս­նակ­ցի։
- Ձեր կար­ծի­քով ինչ­պի­սի՞ եր­կիր ենք ու­նե­նա­լու հինգ տա­րի անց։
- Անվ­տանգ և ար­դար:
- Ըն­տր­վե­լու դեպ­քում՝ ա­ռա­ջի­նը ի՞նչ հրա­մա­նա­գիր կու­զե­նա­յիք ստո­րագ­րել։
- .....
- Ընտ­րող­նե­րին՝ ժո­ղովր­դին ուղղ­ված Ձեր խոս­քը։
- Ես եր­բեք չեմ ե­ղել աշ­խա­տա­սե­նյա­կում փակ­ված, ժո­ղովր­դից կտր­ված, ի­րա­կա­նու­թյու­նից ան­տե­ղյակ մարդ։ Ես ապ­րել ու ապ­րում եմ իմ հայ­րա­կան տա­նը, միշտ ե­ղել եմ ժո­ղովր­դի կող­քին՝ բո­լոր օր­հա­սա­կան պա­հե­րին և ա­ռօ­րյա­յում։ Քա­ջա­տե­ղյակ եմ ժո­ղովր­դի սպա­սում­նե­րին և իղ­ձե­րին։ Հե­տա­մուտ եմ լի­նե­լու երկ­րում օ­րեն­քի գե­րա­կա­յու­թյան հաս­տատ­մա­նը։ Միա­սին ստեղ­ծե­լու ենք մի մի­ջա­վայր, որ­տեղ Հա­յաս­տա­նի, Սփյուռ­քի և Ար­ցա­խի հա­յու­թյունն ի­րեն զգա­լու է պաշտ­պան­ված և ու­նե­նա­լու է զար­գաց­ման հա­մար բո­լոր անհ­րա­ժեշտ պայ­ման­նե­րը։ Իսկ անվ­տան­գու­թյու­նը և ար­դա­րու­թյու­նը ե­րաշ­խա­վո­րում եմ։