[ARM]     [RUS]     [ENG]

ԱՌԱՋԻՆ ՓՈՒԼԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Լաու­րա ԳՐԻ­ԳՈ­ՐՅԱՆ

 ԱՀ ոս­տի­կա­նու­թյու­նը տար­վա կտր­ված­քով հան­րա­պե­տու­թյան տա­րած­քում եր­կու ան­գամ հա­մա­լիր մի­ջո­ցա­ռում է ի­րա­կա­նաց­նում թմ­րա­նյու­թե­րի բա­ցա­հայտ­ման, ա­պօ­րի­նի զենք-զի­նամ­թեր­քի պահ­պան­ման ուղ­ղու­թյամբ։ Հեր­թա­կան մի­ջո­ցա­ռու­մը ՙԿա­կաչ-կա­նեփ-2019՚ վեր­տա­ռու­թյամբ, անց­կաց­վեց հու­նի­սի 14-27-ը։

Ինչ­պես տե­ղե­կաց­րին ԱՀ ոս­տի­կա­նու­թյան տե­ղե­կատ­վու­թյան և հա­սա­րա­կայ­նու­թյան հետ կա­պե­րի բաժ­նից, ստու­գում­նե­րի ար­դյուն­քում հայտ­նա­բեր­վել և ոչն­չաց­վել է կա­նե­փի 164 թուփ՝ մշակ­ված և խնամ­ված, 19,66 գրամ մա­րի­խուա­նա տե­սա­կի թմ­րա­մի­ջոց, 12,13 գրամ կա­կա­չի բույ­սի սեր­մեր, 0,62 գրամ կա­կա­չի բույ­սի գլ­խիկ­ներ և 3316,7 կգ վայ­րի ա­ճած կա­նե­փի թփեր։
Զենք-զի­նամ­թեր­քի ա­ռու­մով հայտ­նա­բեր­վել և առգ­րավ­վել է 1 միա­վոր ՙՄու­խա՚ տե­սա­կի հա­կա­տան­կա­յին նռ­նա­կա­նետ, 2 հատ ՙՖ-1՚ և 2 հատ ՙՄ-75՚ տե­սա­կի նռ­նակ՝ ի­րենց պայ­թու­ցիչ­նե­րով, 320 հատ փամ­փուշտ, 4 հատ ինք­նա­ձի­գի պա­հես­տա­տուփ, 1 օ­դաճն­շիչ հրա­ցան՝ ձևա­փոխ­ված մար­տա­կա­նի, 1 հատ ՙՖ-1՚ տե­սա­կի նռ­նակ՝ ա­ռանց պայ­թու­ցի­չի, 1 ՙԲեր­դան­կա՚ տե­սա­կի ա­կո­սա­փող հրա­ցան և 1 ՙԱԿ-74՚ տե­սա­կի ինք­նա­ձիգ։
ԱՀ ոս­տի­կա­նու­թյան տե­ղե­կատ­վու­թյան և հա­սա­րա­կայ­նու­թյան հետ կա­պե­րի բաժ­նի պետ Ֆե­լիքս Հա­րու­թյու­նյա­նի տե­ղե­կատ­վու­թյամբ` հան­րա­պե­տու­թյան քրեա­կան օ­րենս­գր­քի 245-րդ հոդ­վա­ծի հա­մա­ձայն՝ ա­պօ­րի­նի կեր­պով հրա­զեն, բա­ցի ո­ղոր­կա­փող հրա­զե­նից և դրա փամ­փուշտ­նե­րից, ռազ­մամ­թերք, ա­կո­սա­փող հրա­զե­նի փամ­փուշտ­ներ, պայ­թու­ցիկ նյու­թեր կամ պայ­թու­ցիկ սար­քեր ձեռք բե­րե­լը, ի­րաց­նե­լը, պա­հե­լը, փո­խադ­րե­լը կամ կրե­լը՝ օ­րեն­սդ­րի սահ­ման­մամբ պատժ­վում է կա­լան­քով՝ ա­ռա­վե­լա­գույ­նը ե­րեք ա­միս ժամ­կե­տով, կամ՝ ա­զա­տազ­րկ­մամբ՝ ա­ռա­վե­լա­գույ­նը ե­րեք տա­րի ժամ­կե­տով։ Ի դեպ, ե­թե նույն հոդ­վա­ծի 2-րդ և 3-րդ մա­սե­րով նա­խա­տես­ված ա­րարք կա­տա­րե­լու հա­մար օ­րենս­դի­րը նա­խա­տե­սել է ա­վե­լի խիստ պատ­ժա­մի­ջոց, ա­պա հոդ­վա­ծի 5-րդ մա­սում հս­տակ ամ­րագ­րել է, որ նշ­ված ա­ռար­կա­նե­րը կա­մո­վին հանձ­նած անձն ա­զատ­վում է քրեա­կան պա­տաս­խա­նատ­վու­թյու­նից, ե­թե նրա գոր­ծո­ղու­թյուն­ներն այլ հան­ցա­կազմ չեն պա­րու­նա­կում?
ՙԱր­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյան ոս­տի­կա­նու­թյու­նը հոր­դո­րում, դի­մում է երկ­րի բնակ­չու­թյա­նը՝ ի­րենց մոտ պահ­վող զենք-զի­նամ­թեր­քը կա­մո­վին հանձ­նել ոս­տի­կա­նու­թյան տա­րած­քա­յին ստո­րա­բաժա­նում­ներ։ Այդ­կերպ նման ան­ձինք կա­զատ­վեն ոչ միայն քրեա­կան պա­տաս­խա­նատ­վու­թյու­նից, այլև կկանխ­վեն զեն­քի հետ ոչ ճիշտ վար­վե­ցո­ղու­թյան հետևան­քով հնա­րա­վոր դժ­բախտ պա­տա­հար­նե­րը։ Կոչ ենք ա­նում օգտ­վել օ­րեն­քի տրա­մադ­րած բա­ցա­ռիկ հնա­րա­վո­րու­թյու­նից և օր ա­ռաջ չե­զո­քաց­նել վտան­գի աղ­բյուր­նե­րը՚,- ա­սաց Ֆ. Հա­րու­թյու­նյա­նը։