[ARM]     [RUS]     [ENG]

ՀԱ­ՄԱ­ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ ԽԱ­ՂԵ­ՐԻ ՄԻԱՍ­ՆՈՒ­ԹՅԱՆ ՋԱ­ՀԸ ՎԱՌ­ՎԵՑ ՍՏԵ­ՓԱ­ՆԱ­ԿԵՐ­ՏԻ ՄԱՐ­ԶԱ­ԴԱՇ­ՏՈՒՄ

Զա­րի­նե ՄԱ­ՅԻ­ԼՅԱՆ

Օ­գոս­տո­սի 6-ին Ստե­փա­նա­կեր­տի Ստե­փան Շա­հու­մյա­նի ան­վան մար­զա­դաշ­տում հան­դի­սա­վո­րու­թյամբ կա­յա­ցավ Հա­մա­հայ­կա­կան 7-րդ ա­մա­ռա­յին խա­ղե­րի բաց­ման ա­րա­րո­ղու­թյու­նը։ Ներ­կա էին եր­կու հայ­կա­կան հան­րա­պե­տու­թյուն­նե­րի ղե­կա­վար­ներ Բա­կո Սա­հա­կյա­նը, Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը, ԼՂՀ 2-րդ նա­խա­գահ Ար­կա­դի Ղու­կա­սյա­նը, ՀՀ և ԱՀ պե­տա­կան պաշ­տո­նյա­ներ, ար­տերկ­րի պատ­վի­րակ­ներ, հյու­րեր, հա­զա­րա­վոր մար­զիկ­ներ ու հան­դի­սա­տես­ներ։

Ա­րա­րո­ղու­թյունն սկս­վեց թա­տե­րա­կան բե­մադ­րու­թյամբ, որ­տեղ ներ­կա­յաց­վե­ցին հայ ժո­ղովր­դի պատ­մու­թյան քա­ռու­ղի­նե­րի կարևո­րա­գույն դր­վագ­նե­րը` սկ­սած Հա­յա­սա­յի հիմ­նա­վո­րու­մից մինչև մեր օ­րեր։ Բա­վա­կա­նին հե­տաքր­քիր ու բազ­մա­պի­սի գու­նա­գեղ ու գե­ղար­վես­տա­կան տե­սա­րան­նե­րով ցու­ցադր­վե­ցին թա­գա­վո­րա­նիստ հա­յոց քա­ղաք­նե­րը՝ Վա­նից մինչև Երևան ու Ստե­փա­նա­կերտ, և գո­վերգ­վե­ցին հա­յոց եր­կի­րը կա­ռու­ցած մեր բո­լոր ար­քա­նե­րը՝ Ա­րա­մեն, Ար­գիշ­տին, Տիգ­րան Եր­վան­դյա­նը, Տիգ­րան Մե­ծը, Տր­դա­տը և այ­լոք։ Ներ­կա­յաց­վեց նաև 301թ. հա­յե­րի կող­մից ա­ռա­ջի­նը քրիս­տո­նեու­թյու­նը որ­պես պե­տա­կան կրոն ըն­դու­նե­լու պատ­մա­կան դր­վա­գը։ Անդ­րա­դառ­նա­լով Մաշ­տո­ցի գրե­րի գյու­տին, մեկ ան­գամ ևս ընդ­գծ­վեց հա­յա­պահ­պան­ման, ազ­գի ինք­նու­թյան և գո­յատևման հար­ցում հա­յոց գրե­րի ստեղծ­ման կարևորագույն գոր­ծո­նը։ Որ­պես քրիս­տո­նեա­կան հա­վատ­քի մեծ ռահ­վի­րա` Մես­րոպ Մաշ­տոցն ա­ռա­ջին դպ­րո­ցը բա­ցեց հենց Ար­ցա­խում՝ Գրի­գոր Լու­սա­վոր­չի հիմ­նած Ա­մա­րաս վան­քում։ Ա­ռան­ձին տե­սա­րան­նե­րով ցու­ցադր­վե­ցին նաև մեր ժո­ղովր­դի հա­զա­րա­մյա պատ­մու­թյան կարևո­րա­գույն դր­վագ­նե­րը։

Շքեղ մի­ջո­ցա­ռու­մը վա­րե­ցին Թա­մա­րա Պետ­րո­սյա­նը և Կա­րո Հով­հան­նի­սյա­նը։ Ներ­կա­յաց­նե­լով Հա­մա­հայ­կա­կան խա­ղե­րի 20-ա­մյա ան­ցած ու­ղին, կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րը փաս­տե­ցին, որ այդ տա­րի­նե­րը յու­րօ­րի­նակ կա­մուրջ հան­դի­սա­ցան հա­մայն հա­յու­թյու­նը միա­վո­րե­լու և մեկ­տե­ղե­լու գոր­ծում։ Եվ ա­ռա­ջին ան­գամ, Հա­մա­հայ­կա­կան խա­ղե­րի 20-րդ տա­րե­դար­ձին, բաց­ման հան­դի­սա­վոր ա­րա­րո­ղու­թյու­նը կա­յա­ցավ Ար­ցա­խի մայ­րա­քա­ղաք Ստե­փա­նա­կեր­տում։ Մինչ մար­զա­կան շքեր­թի մեկ­նար­կը, հան­դի­սա­վո­րու­թյամբ բարձ­րաց­վե­ցին ՀՀ և ԱՀ դրոշ­նե­րը։
Հա­մա­հայ­կա­կան խա­ղե­րի բաց­ման ա­րա­րո­ղու­թյուն­նե­րի 20 տար­վա շքերթ­նե­րի մեկ­նա­բան Կա­րեն Գի­լո­յա­նի խոս­քով` 1999թ. Երևա­նի Հրազ­դան կենտ­րո­նա­կան մար­զա­դաշ­տում Հա­մա­հայ­կա­կան 1-ին մար­զա­կան շքեր­թին մաս­նակ­ցում էր ըն­դա­մե­նը 1000 մար­զիկ, իսկ այժմ նրանց թի­վը բազ­մա­պատկ­վել է։ Ու ե­թե օ­րերս Մինս­կում ա­վարտ­ված եվ­րո­պա­կան խա­ղե­րին մաս­նակ­ցել է ըն­դա­մե­նը 4000 մարդ, ա­պա Հա­մա­հայ­կա­կան 7-րդ խա­ղե­րի մաս­նա­կից­նե­րի թի­վը 5 հա­զա­րից ա­վե­լի է։ 1999թ. ա­ռա­ջին և հե­տո չորս տա­րին մեկ ըն­թա­ցող բո­լոր խա­ղե­րը կա­յա­ցել են Երևա­նում և միայն այս տա­րի մի շարք մար­զաձևե­րի սկիզ­բը կազ­մա­կերպ­վեց Ար­ցա­խում։

Մար­զա­կան շքեր­թը բա­ցե­ցին Խա­ղե­րի 406 մր­ցա­վար­նե­րը` գլ­խա­վոր մր­ցա­վար, սպոր­տի վաս­տա­կա­վոր գոր­ծիչ, օ­լիմ­պիա­կան մր­ցա­վար Դե­րե­նիկ Գաբ­րիե­լյա­նի գլ­խա­վո­րու­թյամբ։ Այ­նու­հետև մար­զա­դաշտ մտան բո­լոր մաս­նա­կից պատ­վի­րա­կու­թյուն­նե­րը։ Ջերմ ծա­փող­ջույն­նե­րի ներ­քո փա­ռա­հեղ մար­զա­կան ու­ղի ան­ցած մար­զիկ­ներ, աշ­խար­հի և Եվ­րո­պա­յի չեմ­պիոն­ներ՝ Իս­րա­յել Մի­լի­տո­սյա­նը, Նա­զիկ Ավ­դա­լյա­նը, Արևիկ Կա­րա­պե­տյա­նը, Տիգ­րան Մար­տի­րո­սյա­նը, Գաբ­րիել Սարգ­սյա­նը, Ա­րամ Մար­գա­րյա­նը և Մավ­րիկ Նա­սի­բյա­նը մեծ խան­դա­վա­ռու­թյամբ մար­զա­դաշտ բե­րե­ցին հա­մա­հայ­կա­կան խա­ղե­րի դրո­շը։ ՀՀ երգ­չու­հի Էմ­միի կա­տար­մամբ էլ հն­չեց Հա­մա­հայ­կա­կա­նի եր­գը։Մինչ Հա­մա­հայ­կա­կան 7-րդ ա­մա­ռա­յին խա­ղե­րի ջա­հի վա­ռու­մը, էկ­րան­նե­րին ներ­կա­յաց­վեց ե­ռա­միաս­նու­թյու­նը խոր­հր­դան­շող ե­րեք ջա­հե­րի վառ­ման վայ­րե­րը։ ՀՀ Ար­տա­շատ քա­ղա­քում Գրի­գոր Լու­սա­վոր­չի կան­թե­ղից վառ­ված հա­մա­հայ­կա­կան ջա­հը փո­խանց­վել է օ­լիմ­պիա­կան չեմ­պիոն Ար­թուր Ա­լեք­սա­նյա­նին։ Ար­ցա­խի Տիգ­րա­նա­կեր­տում վառ­վա­ծը՝ ապ­րի­լյան քա­ռօ­րյա պա­տե­րազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի հե­րոս Ար­թուր Ա­ղա­սյա­նին, իսկ Երևան¬Վան պատ­մա­կան ու­ղիղ չվեր­թով հա­մա­հայ­կա­կան խա­ղե­րի պատ­վի­րա­կու­թյան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի Արևմտյան Հա­յաս­տան այ­ցի շր­ջա­նակ­նե­րում Մու­սա լե­ռան հե­րո­սա­մար­տի վայ­րում ջա­հի վառ­ման պա­տի­վը տր­վել է ա­մե­րի­կա­հայ բա­րե­րար, Հա­մա­հայ­կա­կան խա­ղե­րի հիմ­նա­դիր Ալ­բերտ Բո­յա­ջյա­նին։ Ե­ռա­միաս­նու­թյան խոր­հուր­դը կրող ջա­հե­րի ան­մար կրակ­նե­րը բեր­վե­ցին Ստե­փա­նա­կեր­տի մար­զա­դաշտ և ի­րար միաց­նե­լով դարձ­րին մեկ ջահ` ազ­դա­րա­րե­լով, որ ողջ հա­յու­թյու­նը միշտ պի­տի բո­ցա­վառ պա­հի միաս­նու­թյան ջա­հը։ Մու­սա լե­ռից և Արևմտյան Հա­յաս­տա­նից բեր­ված ջա­հը բար­ձաց­նե­լու պա­տի­վը տր­վել է ա­մե­րի­կա­հայ բա­րե­րար Ալ­բերտ Բո­յա­ջյա­նին, Խոր Վի­րա­պից բեր­վա­ծը՝ օ­լիմ­պիա­կան չեմ­պիոն Հրա­չյա Պե­տի­կյա­նին, Ար­ցա­խի Տիգ­րա­նա­կեր­տի ջա­հը վեր պար­զեց Հայ Ա­ռա­քե­լա­կան ե­կե­ղե­ցու Ար­ցա­խի թե­մի ա­ռաջ­նորդ Պարգև ար­քե­պիս­կո­պոս Մար­տի­րո­սյա­նը։

Հա­մա­հայ­կա­կան խա­ղե­րի հա­մաշ­խար­հա­յին կո­մի­տեի նա­խա­գահ Իշ­խան Զա­քա­րյանն իր շնոր­հա­վո­րան­քի և ող­ջույ­նի խոս­քում կարևո­րեց Խա­ղե­րի անց­կաց­ման գա­ղա­փա­րի ի­րա­գոր­ծու­մը։ Նրա խոս­քով` 20 տա­րի ա­ռաջ շատ քչերն էին հա­վա­տում, որ այս գա­ղա­փա­րը մեր ժո­ղովր­դի հա­մար կդառ­նա հի­շեց­նող պատ­գամ՝ ձևա­վո­րե­լու հա­մա­հայ­կա­կան մտա­ծո­ղու­թյուն, միաս­նա­կան գոր­ծե­լաոճ։ ՙՀա­մա­հայ­կա­կա­նի գա­ղա­փա­րը շատ խորն է, տա­րո­ղու­նակ ու վա­րա­կիչ, հե­տաքր­քիր դրսևո­րում­նե­րով, իսկ ՙՄիաս­նու­թյուն սպոր­տով՚ կար­գա­խո­սը դառ­նում է աշ­խար­հաս­փյուռ մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րի տուն­դար­ձի նշա­նա­բա­նը։ Խո­րին շնոր­հա­կա­լու­թյուն եմ հայտ­նում Հա­մա­հայ­կա­կան խա­ղե­րի հա­մաշ­խար­հա­յին կո­մի­տեի ա­ռա­ջին նա­խա­գահ Ա­շոտ Մե­լիք-Շահ­նա­զա­րյա­նին և մեր մյուս ըն­կեր­նե­րին, կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րին, ինչ­պես նաև հո­վա­նա­վոր­նե­րին, պատ­վի­րա­կու­թյուն­նե­րին, նրանց, ում ջան­քե­րի շնոր­հիվ 20 տա­րի ի վեր հզո­րա­ցավ Հա­մա­հայ­կա­կան խա­ղե­րի անց­կաց­ման գա­ղա­փարն ու դար­ձավ Հա­յաս­տան¬Ար­ցախ¬Սփյուռք ե­ռա­միաս­նու­թյան ա­մե­նա­կա­յա­ցած ծրագ­րից մե­կը,-նշեց Ի. Զա­քա­րյա­նը:-Ար­ցա­խում Խա­ղե­րի անց­կաց­ման գա­ղա­փա­րը ստա­ցավ ՀՀ վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի ան­վե­րա­պահ ա­ջակ­ցու­թյու­նը, ում հանձ­նա­րա­րու­թյամբ էլ ստեղծ­վեց կա­ռա­վա­րա­կան կազմ­կո­մի­տեն։ Ար­ցա­խում ևս ան­վե­րա­պա­հո­րեն ա­ջակ­ցե­ցին, և նա­խա­գահ Բա­կո Սա­հա­կյա­նի հանձ­նա­րա­րա­կա­նով նույն­պես ստեղծ­վեց կազմ­կո­մի­տե՝ պետ­նա­խա­րար Գրի­գո­րի Մար­տի­րո­սյա­նի գլ­խա­վո­րու­թյամբ։ Շնոր­հա­կա­լու­թյուն նաև ՀՀ ֆուտ­բո­լի ֆե­դե­րա­ցիա­յի նա­խա­գահ Ար­թուր Վա­նե­ցյա­նին, ով 24 ժամ աշ­խա­տանք է ի­րա­կա­նաց­նում Խա­ղե­րի պատ­շաճ կազ­մա­կերպ­ման հա­մար։ Իսկ Հա­մա­հայ­կա­կա­նը դար­ձել է բո­լո­րի­նը` ա­ռանց խտ­րա­կա­նու­թյան, ա­ռանց որևէ կու­սակ­ցա­կան պատ­կա­նե­լիու­թյան։ Ար­ցա­խը մեր Ա­վա­րայրն է, մեր Սար­դա­րա­պա­տը, հա­մայն հա­յու­թյան մե­րա­նը: Աստ­ված պա­հա­պան բո­լո­րիս՚:

Ընդ­հա­նուր առ­մամբ՝ Հա­մա­հայ­կա­կան խա­ղե­րի պատ­մու­թյան մեջ ան­նա­խա­դեպ էր 35 պե­տու­թյուն­նե­րի 161 քա­ղաք­նե­րի պատ­վի­րա­կու­թյուն­նե­րի 5244 մար­զի­կի մաս­նակ­ցու­թյունն ու նրանց պատ­վի­րա­կու­թյուն­նե­րի այցն Ար­ցախ։ Անդ­րա­դառ­նա­լով Հա­մա­հայ­կա­կան 7-րդ խա­ղե­րի ջա­հե­րի վառ­ման պատ­մա­կան վայ­րե­րում ու­նե­ցած հան­դի­պում­նե­րին, Ի. Զա­քա­րյա­նը հայ­տա­րա­րեց, որ բազ­մա­թիվ քն­նար­կում­նե­րի ար­դյուն­քում նա­խա­տես­վում է Հա­մա­հայ­կա­կան 8-րդ խա­ղերն անց­կաց­նել Վան¬Երևան, Գյում­րի¬Ղարս ձևա­չա­փով։
Հան­դի­սա­վոր ա­րա­րո­ղու­թյա­նը ե­լույ­թով հան­դես ե­կան ԱՀ նա­խա­գահ Բա­կո Սա­հա­կյա­նը և ՀՀ վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը։
Հա­մա­հայ­կա­կան խա­ղե­րի կազ­մա­կերպ­ման գոր­ծում ծան­րակ­շիռ ներդ­րում ու­նե­նա­լու հա­մար Կո­մի­տեի նա­խա­գահ Իշ­խան Զա­քա­րյա­նը ՙՊատ­վո նշան՚ շքան­շան­նե­րով պարգևատ­րեց Հա­մա­հայ­կա­կան խա­ղե­րի հիմ­նա­դիր Ալ­բերտ Բո­յա­ջյա­նին, ՀՀ ազ­գա­յին անվ­տան­գու­թյան ծա­ռա­յու­թյան տնօ­րեն Ար­թուր Վա­նե­ցյա­նին և շվեյ­ցա­րա­հայ հայտ­նի գոր­ծա­րար Վար­դան Սր­մա­քե­շին։
Ան­նա­խա­դեպ մի­ջո­ցա­ռու­մը ու­ղեկց­վել է շքեղ հրա­վա­ռու­թյամբ, հա­մեր­գա­յին ծրագ­րով։
Ար­ցա­խում Հա­մա­հայ­կա­կան խա­ղե­րի մար­զաձևե­րի մր­ցում­ներն ա­վարտ­վե­ցին օ­գոս­տո­սի 7-ին և կշա­րու­նակ­վեն օ­գոս­տո­սի 9-ից՝ Երևա­նում։