[ARM]     [RUS]     [ENG]

ԱՆԿԱԽ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻՑ՝ ՇԱՐՈՒՆԱԿԵԼՈՒ ԵՄ ԻՄ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆ ՈՒՆԵՆԱԼ ՔԱՂԱՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ

 

 

 

Լաու­րա ԳՐԻ­ԳՈ­ՐՅԱՆ

Հար­ցազ­րույց Ստե­փա­նա­կեր­տի քա­ղա­քա­յին հա­մայն­քի ղե­կա­վա­րի թեկ­նա­ծու Դա­վիթ ՍԱՐԳ­ՍՅԱ­ՆԻ հետ

- Պա­րոն Սարգ­սյան, ին­չո՞ւ ո­րո­շե­ցիք մաս­նակ­ցել սեպ­տեմ­բե­րի 8-ին կա­յա­նա­լիք ՏԻՄ ընտ­րու­թյուն­նե­րին՝ Ձեր թեկ­նա­ծու­թյունն ա­ռա­ջադ­րե­լով Ստե­փա­նա­կեր­տի քա­ղա­քա­յին հա­մայն­քի ղե­կա­վա­րի պաշ­տո­նի հա­մար։
- Ո­րո­շումս պայ­մա­նա­վոր­ված է նրա­նով, որ իմ գի­տակ­ցա­կան կյան­քի ողջ ըն­թաց­քում, ինչ­պես նաև աշ­խա­տան­քի բե­րու­մով, լի­նե­լով ան­շարժ գույ­քի գնա­հատ­ման ըն­կե­րու­թյան հիմ­նա­դիրն ու տնօ­րե­նը, ա­մեն օր, ա­մեն ժամ շփ­վե­լով քա­ղա­քա­ցի­նե­րի հետ, հնա­րա­վո­րու­թյուն եմ ու­նե­ցել տե­ղե­կա­նալ նրանց մտա­հո­գող հար­ցե­րին: Բա­ցի այդ, աշ­խա­տան­քի բե­րու­մով ե­ղել եմ մայ­րա­քա­ղա­քի տար­բեր թա­ղա­մա­սե­րում, քա­ղա­քա­ցի­նե­րի բնա­կա­րան­նե­րում և ա­ռանձ­նատ­նե­րում, ծա­նո­թա­ցել ա­մեն մի ան­կյան ու խնդ­րի: Դա է պատ­ճա­ռը, որ ա­ռա­վե­լա­գույնս տե­ղյակ եմ քա­ղա­քում առ­կա խն­դիր­նե­րին, ա­վե­լին? հս­տակ պատ­կե­րաց­նում եմ դրանց լուծ­ման ու­ղի­նե­րը և ու­նեմ մեծ նե­րուժ ու թիմ? քա­ղա­քի մեծ ու փոքր խն­դիր­նե­րի լուծ­ման հա­մար, ին­չը և հիմ­նա­կան պատ­ճառն է իմ ո­րոշ­ման: Բարձ­րա­գոչ բա­ռեր չեմ ու­զում հն­չեց­նել, պար­զա­պես ու­զում եմ օգ­տա­կար լի­նել իմ քա­ղա­քին, նրա բնակ­չու­թյա­նը:
- Ըն­տր­վե­լու դեպ­քում ո՞րն է լի­նե­լու Ձեր ա­ռա­ջին քայ­լը: Ա­ռաջ­նա­հերթ ի՞նչ խն­դիր­նե­րի եք ու­շադ­րու­թյուն դարձ­նե­լու:
- Ա­ռաջ­նա­հերթ քայլս լի­նե­լու է քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նում գոր­ծու­նյա թիմ ձևա­վո­րե­լը, այ­սինքն` պետք է լու­ծել կադ­րա­յին քա­ղա­քա­կա­նու­թյան հար­ցը, հա­մա­կար­գը հա­մալ­րել բա­նի­մաց կադ­րե­րով, հս­տա­կեց­նել, դյու­րին դարձ­նել քա­ղա­քա­պե­տա­րան-քա­ղա­քա­ցի կա­պը, ներդ­նել է­լեկտ­րո­նա­յին և մեկ պա­տու­հա­նի հա­մա­կար­գե­րը: Կան բա­զում կեն­ցա­ղա­յին խն­դիր­ներ, ո­րոնք տեղ են գտել մեր նա­խընտ­րա­կան ծրագ­րում: Բո­լոր կե­տերն էլ կարևոր նշա­նա­կու­թյուն ու­նեն? սկ­սած քա­ղա­քի կա­ռա­վար­ման հա­մա­կար­գից, քա­ղա­քա­շի­նու­թյու­նից, սո­ցիալ-տն­տե­սա­կան զար­գա­ցու­մից, բնա­պահ­պա­նու­թյու­նից մինչև կա­նա­չա­պա­տում: Ա­ռա­վել հրա­տապ­նե­րից կն­շեի քա­ղա­քում վտան­գա­վոր, հա­կա­սա­նի­տա­րա­կան վի­ճակ ստեղ­ծող, բաց հո­սող կո­յու­ղագ­ծե­րը, ար­դիա­կա­նաց­ման ու լայ­նաց­ման կա­րիք ու­նե­ցող ճա­նա­պարհ­նե­րը, շեն­քե­րի վթա­րա­յին տա­նիք­նե­րը, հան­րա­յին սան­հան­գույց­նե­րի բա­ցա­կա­յու­թյու­նը: Բո­լոր այս և է­լի շատ խն­դիր­ներ ֆիքս­ված են մեր նա­խընտ­րա­կան ծրագ­րում. ըն­տր­վե­լու դեպ­քում հենց այս խն­դիր­ներն եմ ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թյան կար­գով փոր­ձե­լու լու­ծել:
- Ա­վա­գա­նու ինս­տի­տու­տը, կա­րե­լի է ա­սել, մեզ մոտ դեռևս լիար­ժեք կա­յա­ցած չէ: Ի՞նչ եք նա­խա­տե­սում, ինչ­պե՞ս եք պատ­կե­րաց­նում ա­վա­գա­նու հետ Ձեր հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյու­նը:
- Միան­շա­նակ հա­մա­ձայն եմ, ա­վա­գա­նու ինս­տի­տու­տը դեռ կա­յա­նա­լու տեղ ու­նի: Իմ կար­ծի­քով՝ այս ընտ­րու­թյուն­նե­րը պետք է մեկ քայլ ա­ռաջ լի­նեն, ու ըն­տր­ված ա­վա­գա­նու ան­դամ­ներն ի­րենց գի­տակ­ցու­թյամբ, պահ­ված­քով, կեց­ված­քով քա­ղա­քի հոգ­սե­րով մտա­հոգ մար­դիկ լի­նեն? քա­ղա­քի հին ա­վան­դույթ­նե­րին ու ար­ժեք­նե­րին ծա­նոթ ան­հատ­ներ, ո­րոնց հետ քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյու­նը կծա­ռա­յի ի շահ Ստե­փա­նա­կեր­տի ու նրա բնա­կիչ­նե­րի:
- Ինչ­պի­սի՞ Ստե­փա­նա­կերտ ենք ու­նե­նա­լու 5 տա­րի հե­տո։
- Ըն­տր­վե­լու դեպ­քում մեր թի­մը խոս­տա­նում է հինգ տա­րի հե­տո ու­նե­նալ ա­վե­լի հար­մա­րա­վետ, ա­վե­լի գե­ղե­ցիկ, բա­րե­կարգ, մա­քուր, ե­րի­տա­սար­դա­կան ու ժպիտ­նե­րով լի Ստե­փա­նա­կերտ ոչ միայն ստե­փա­նա­կերտ­ցի­նե­րի, այլ նաև նրա այ­ցե­լու­նե­րի հա­մար:
- Ձեր խոսքն ընտ­րող­նե­րին։
- Ընտ­րող­նե­րին կա­սեմ հետևյա­լը. հար­գե­լի՜ ստե­փա­նա­կերտ­ցի­ներ, այս մեկ ամս­վա ըն­թաց­քում ձեզ հնա­րա­վո­րու­թյուն է տր­ված ծա­նո­թա­նա­լու բո­լոր թեկ­նա­ծու­նե­րի հետ, լսել նրանց ակն­կա­լիք­նե­րը թե՜ քա­ղա­քի հե­տա­գա զար­գաց­ման, թե՜ առ­կա խն­դիր­նե­րի լուծ­ման ե­ղա­նակ­նե­րի և մի­ջոց­նե­րի վե­րա­բե­րյալ, ո­րո­շել? ում վս­տա­հել, և ձեր քվեն տալ հենց այն թեկ­նա­ծուին, ում հետ կա­պում եք մեր քա­ղա­քի ա­պա­գան: Ընտ­րու­թյու­նը ստե­փա­նա­կերտ­ցունն է, և հենց նա պի­տի ո­րո­շի? ում ընտ­րել: Այս­տեղ կցան­կա­նա­յի հա­վե­լել, որ ան­կախ ընտ­րու­թյուն­նե­րի ար­դյունք­նե­րից՝ ես շա­րու­նա­կե­լու եմ իմ ներդ­րումն ու­նե­նալ քա­ղա­քի զար­գաց­ման գոր­ծում: