[ARM]     [RUS]     [ENG]

ՄԵՂՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՓԱՌԱՏՈՆԸ ՔԱՐՎԱՃԱՌՈՒՄ

 

 

 

Սու­սան­նա ԲԱ­ԼԱ­ՅԱՆ

 

Սեպ­տեմ­բե­րի 14-ին Շա­հու­մյա­նի շրջ­վար­չա­կազ­մի նա­խա­ձեռ­նու­թյամբ, ա­ջակ­ցու­թյամբ և ֆի­նան­սա­վոր­մամբ Քար­վա­ճա­ռում կա­յա­ցավ Մեղ­րի ա­ռա­ջին փա­ռա­տո­նը, ո­րին ներ­կա էին հան­րա­պե­տու­թյան ա­ռա­ջին դեմ­քե­րը` Նա­խա­գահ Բա­կո Սա­հա­կյա­նը, պետ­նա­խա­րար Գրի­գո­րի Մար­տի­րո­սյա­նը, նա­խա­րար­ներ, պատ­գա­մա­վոր­ներ, շրջ­վար­չա­կազ­մի ղե­կա­վար Գա­գիկ Մար­տի­րո­սյա­նը, պաշ­տո­նա­տար այլ ան­ձինք:

Հայտ­նի է, որ Քար­վա­ճա­ռը բարձ­րո­րակ մեղ­րի ար­տադր­ման համ­բավ ու­նի: Եվ ինչ­պես նշում է շրջ­վար­չա­կազ­մի մշա­կույ­թի և ե­րի­տա­սար­դու­թյան հար­ցե­րի բաժ­նի վա­րիչ Վար­սիկ Կա­ֆյա­նը, պա­տա­հա­կան չէ, որ հենց Քար­վա­ճա­ռը դար­ձավ Մեղ­րի փա­ռա­տո­նի անց­կաց­ման ա­ռա­ջին և մշ­տա­կան վայ­րը:
Ի տար­բե­րու­թյուն նա­խորդ օ­րե­րի անձրևոտ ե­ղա­նա­կի, շա­բաթ օրն արևոտ ու պայ­ծառ էր: Կազ­մա­կեր­պիչ­ներն էլ ջա­նա­ցել են, որ փա­ռա­տո­նին ներ­կա­յա­նան հան­րա­պե­տու­թյան բո­լոր շր­ջան­նե­րը, յու­րա­քան­չյուրն իր ար­տադ­րան­քով: Քար­վա­ճա­ռի հան­րակր­թա­կան դպ­րո­ցի ըն­դար­ձակ տա­րած­քում գե­ղե­ցիկ զար­դար­ված տա­ղա­վար­նե­րում տե­ղա­վոր­վել էին մեղր ար­տադ­րող­նե­րը` այ­ցե­լու­նե­րին ա­ռա­ջար­կե­լով ոչ միայն մեղ­րի զա­նա­զան տե­սակ­ներ, այլ դրա հետ մեկ­տեղ նաև այլ գյուղմ­թերք` միս, կաթ­նամ­թերք, մր­գե­ղեն: Եվ ինչ փա­ռա­տոն` ա­ռանց ազ­գա­յին խո­հա­րա­րու­թյան ա­մե­նա­տա­րած­ված ու­տեստ­նե­րի` խո­րո­վա­ծի, ժեն­գյա­լով հա­ցի և կուր­կու­տի: Համ­տե­սել ցան­կա­ցող­նե­րի պա­կաս չկար: Իսկ Մար­տու­նու շր­ջա­նը ներ­կա­յաց­նող մեղ­վա­բույ­ծը այ­ցե­լու­նե­րին հյու­րա­սի­րում էր ոչ միայն մեղ­րով, այլև մեղ­րից թո­րած օ­ղիով:
Արևի շո­ղե­րից շող­շո­ղա­ցող քաղց­րա­համ ու գե­ղե­ցիկ փա­թե­թա­վոր­ված մեղրն ուղ­ղա­կի աչք էր շո­յում: Կա­րե­լի էր համ­տե­սել ու գնել, կամ պար­զա­պես հիա­նալ մթեր­քի ա­ռա­տու­թյամբ: Տար­բեր շր­ջան­նե­րի մեղ­վա­բույծ­նե­րը միա­կար­ծիք էին` տա­րին մեղ­րի ար­տադ­րան­քի ա­ռու­մով հա­ջող էր:
Իսկ այ­ցե­լու­նե­րին ու­ղեկ­ցում էին մեղ­վին խոր­հր­դան­շող զգես­տով ե­րե­խա­նե­րը` օգ­նե­լով այ­ցե­լու­նե­րին գտ­նել ու­զած մթեր­քը:
Այս ա­մե­նին միա­ցան մշա­կույ­թի գոր­ծիչ­նե­րը: Յու­րա­քան­չյուր շր­ջան ներ­կա­յաց­նում էր իր մշա­կույ­թը: Հա­մույթ­նե­րը, եր­գիչ­նե­րը, ե­րա­ժիշտ­նե­րը, պա­րախմ­բե­րը` ազ­գա­յին եր­գե­րով, պա­րե­րով էլ ա­վե­լի էին բարձ­րաց­նում մարդ­կանց տրա­մադ­րու­թյու­նը, աշ­խու­ժաց­նում փա­ռա­տո­նին տի­րող տո­նա­կան մթ­նո­լոր­տը:
Կազ­մա­կեր­պիչ­ներն ա­ռան­ձին տա­ղա­վար­ներ էին տրա­մադ­րել նաև ար­վես­տա­գետ­նե­րին` ձեռ­քի աշ­խա­տանք­նե­րի ցու­ցա­հան­դես-վա­ճառք կազ­մա­կեր­պե­լու հա­մար: Յու­րա­քան­չյուր շր­ջա­նում գոր­ծող ար­վես­տի դպ­րոց­նե­րի, ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան կենտ­րոն­նե­րի ա­շա­կերտ­նե­րի, ան­հատ­նե­րի աշ­խա­տանք­ներն ու­շադ­րու­թյուն էին գրա­վում ի­րենց գու­նա­յին ներ­կապ­նա­կով, վար­պե­տո­րեն և սի­րով կա­տա­րած գոր­ծե­րով:
Մի խոս­քով, փա­ռա­տո­նի մի քա­նի ժա­մերն ան­ցան անն­կատ ու հա­գե­ցած: Մեղ­րի ա­ռա­ջին փա­ռա­տո­նը կա­րե­լի է հա­մա­րել հա­ջող­ված` միա­կար­ծիք են թե՜ այ­ցե­լու­նե­րը և թե՜ կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րը: Փա­ռա­տո­նի նպա­տակն էր ա­ջակ­ցել ար­տադ­րան­քի ի­րաց­մա­նը, դրա­նով իսկ խթա­նել մեղ­վա­բու­ծու­թյան զար­գա­ցումն Ար­ցա­խում: Ըստ մշա­կույ­թի և ե­րի­տա­սար­դու­թյան հար­ցե­րի բաժ­նի վա­րիչ Վար­սիկ Կա­ֆյա­նի, կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րը փա­ռա­տո­նի անց­կա­ցու­մը գնա­հա­տել են բա­վա­րար: Մեղ­րի փա­ռա­տո­նը ներ­կա­յաց­նում էր շր­ջա­նի դեմ­քը և այն էլ` բա­վա­կա­նին բարձր մա­կար­դա­կով: Այս ա­մե­նի հան­րա­գու­մա­րում կա­րե­լի է ար­ձա­նագ­րել. շր­ջանն ու­նի այն նե­րու­ժը, ո­րը հնա­րա­վո­րու­թյուն կտա փա­ռա­տոնն անց­կաց­նել ա­մեն տա­րի, ինչն էլ կխ­թա­նի շր­ջա­նի ընդ­հա­նուր զար­գաց­ման գոր­ծըն­թա­ցը: