Logo
Print this page

ՍՏԵ­ՓԱ­ՆԱ­ԿԵՐ­ՏԸ ԿՏՈ­ՆԻ ԻՐ ՎԵ­ՐԱՆ­ՎԱՆ­ՄԱՆ 96-Ա­ՄՅԱ­ԿԸ

Էմ­մա ԲԱ­ԼԱ­ՅԱՆ

 Սեպ­տեմ­բե­րի 28-ին մայ­րա­քա­ղա­քի բնա­կիչ­նե­րը կն­շեն Ստե­փա­նա­կեր­տի վե­րան­վան­ման 96-ա­մյա­կը, ո­րի կա­պակ­ցու­թյամբ ստեղծ­վել է հանձ­նա­ժո­ղով՝ քա­ղա­քա­պետ Սու­րեն Գրի­գո­րյա­նի նա­խա­գա­հու­թյամբ:

Սկս­ված են և շա­րու­նակ­վում են փո­ղոց­նե­րի, պու­րակ­նե­րի բա­րե­կար­գու­մը և տո­նա­կան ձևա­վո­րու­մը, ո­րոնց աշ­խա­տանք­նե­րը կա­վարտ­վեն մոտ օ­րերս: Ա­շա­կերտ­ներն այս տա­րի կս­տեղ­ծա­գոր­ծեն ՙՉք­նաղ իմ Ստե­փա­նա­կերտ՚ խո­րագ­րի ներ­քո, ո­րի ար­դյունք­նե­րը կամ­փոփ­վեն սեպ­տեմ­բե­րի 25-ին: Սեպ­տեմ­բե­րի 26-ին թիվ 3 հիմ­նա­կան դպ­րո­ցում կանց­կաց­վի աս­մուն­քի մր­ցույթ՝ նվիր­ված Ստե­փա­նա­կեր­տի օր­վան: Թիվ 6 հիմ­նա­կան դպ­րո­ցում սեպ­տեմ­բե­րի 25-28-ը կանց­կաց­վի սան­դա-ու­շու­յի բաց ա­ռաջ­նու­թյուն: Սեպ­տեմ­բե­րի 27-ին քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի նիս­տե­րի դահ­լի­ճում նա­խա­տես­վում է լա­վա­գույն աշ­խա­տող­նե­րի պարգևատր­ման ա­րա­րո­ղու­թյուն:
Հա­ջորդ օ­րը ժա­մը 11.00-ին, ինչ­պես միշտ, Ստ. Շա­հու­մյա­նի ան­վան պու­րա­կում տե­ղի կու­նե­նա ծաղ­կեպ­սա­կի ու ծա­ղիկ­նե­րի խո­նար­հում Շա­հու­մյա­նի հու­շար­ձա­նի պատ­վան­դա­նին: Մինչ այդ փո­ղա­յին նվա­գա­խում­բը զվարթ, տո­նա­կան ե­րաժշ­տու­թյամբ կազ­դա­րա­րի տո­նախմ­բու­թյան մեկ­նար­կը: Ա­վան­դույ­թի հա­մա­ձայն՝ Շա­հու­մյա­նի ան­վան պու­րա­կում կկազ­մա­կերպ­վի հան­րա­պե­տու­թյան նկա­րիչ­նե­րի միու­թյան ան­դամ­նե­րի ստեղ­ծա­գոր­ծու­թյուն­նե­րի վեր­նի­սաժ, Ստե­փա­նա­կեր­տի ման­կա­պա­տա­նե­կան ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան կենտ­րո­նի, Ար­ցա­խի շր­ջան­նե­րի ՄՊՍԿ-նե­րի, Գյուր­ջյա­նի ան­վան ար­վես­տի դպ­րո­ցի, ինչ­պես և ան­հատ­նե­րի աշ­խա­տանք­նե­րի ցու­ցա­հան­դես-վա­ճառք: Ցու­ցա­հան­դես-վա­ճառ­քի կհան­վեն նաև ար­ցա­խյան գոր­գեր, կար­պետ­ներ:
Վե­րած­նն­դի հրա­պա­րա­կում փոք­րիկ­նե­րին հնա­րա­վո­րու­թյուն կտր­վի աս­ֆալ­տի վրա ստեղ­ծա­գոր­ծել, իսկ դպ­րո­ցա­կան մար­զիկ­նե­րը կցու­ցադ­րեն ձեռք բե­րած հմ­տու­թյուն­նե­րը շախ­մա­տում, բռնց­քա­մար­տում, ձյու­դո­յում, կիո­կու­շին կա­րա­տեում: Կկազ­մա­կերպ­վեն սպորտ­լան­դիա, պա­րա­նի ձգում խա­ղե­րը, ինչ­պես և սպոր­տա­յին պա­րեր:
Ձգ­տե­լով տո­նախմ­բու­թյա­նը մաս­նա­կից դարձ­նել ա­ռա­վել մեծ թվով ստե­փա­նա­կերտ­ցի­նե­րի, քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նը հա­մերգ­ներ է կազ­մա­կեր­պե­լու մայ­րա­քա­ղա­քի տար­բեր փո­ղոց­նե­րում. մշա­կու­թա­յին օ­ջախ­նե­րը հա­մերգ­ներ կկազ­մա­կեր­պեն ի­րենց հա­րա­կից տա­րածք­նե­րում: Հա­մերգ­ներ կլի­նեն Բաղ­րա­մյան, Լու­սա­վոր­չի, Մա­նու­կյան, Վա­ղար­շյան փո­ղոց­նե­րում, ինչ­պես և ՙԷմ­բա­դա՚ առևտրի կենտ­րո­նի տա­րած­քում, Ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րի այ­գում: Քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի ա­նու­նից ծա­ղիկ­նե­րի հետ ար­ժե­քա­վոր նվեր­ներ կբա­ժան­վեն այն փոք­րիկ­նե­րի մայ­րե­րին, ո­րոնց ծնուն­դը կհա­մընկ­նի Ստե­փա­նա­կեր­տի օր­վա հետ: Ու­շադ­րու­թյու­նից դուրս չեն մնա նաև նո­րապ­սակ­նե­րը:
Ստե­փա­նա­կեր­տի մշա­կույ­թի և ե­րի­տա­սար­դու­թյան պա­լա­տի ճե­մաս­րա­հում տե­ղի կու­նե­նա լու­սան­կար­նե­րի ցու­ցա­հան­դես, որ­տեղ այ­ցե­լու­նե­րը կծա­նո­թա­նան քա­ղա­քի ան­ցյա­լի ու ներ­կա­յի տա­րեգ­րու­թյան է­ջե­րին, զար­գաց­ման ու­ղի­նե­րին:
Քա­ղա­քի օր­վան նվիր­ված մի­ջո­ցա­ռում­նե­րը կեզ­րա­փակ­վեն Մշա­կույ­թի և ե­րի­տա­սար­դու­թյան պա­լա­տի դահ­լի­ճում տո­նա­կան հա­մեր­գով, որ­տեղ կցու­ցադր­վի կի­նո­պա­տում Ստե­փա­նա­կեր­տի մա­սին:

 

 

 

 

 

 

Կայք էջից օգտվելու դեպքում ակտիվ հղումը պարտադիրէ © ARTSAKH TERT. Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են.