[ARM]     [RUS]     [ENG]

ՆԵՐ­ԿԱ­ՅԱՑ­ՎԵՑ ՙԱՐ­ՑԱ­ԽԻ ՍՈ­ՑԻԱ­ԼԱ­ԿԱՆ ՊԱՏ­ԿԵ­ՐԸ ԵՎ ԱՂ­ՔԱ­ՏՈՒ­ԹՅՈՒ­ՆԸ՚ ՎԻ­ՃԱ­ԿԱԳ­ՐԱ­ԿԱՆ-ՎԵՐ­ԼՈՒ­ԾԱ­ԿԱ­ՆԸ

Զա­րի­նե ՄԱ­ՅԻ­ԼՅԱՆ

 Սեպ­տեմ­բե­րի 20-ին ԱՀ ազ­գա­յին վի­ճա­կագ­րա­կան ծա­ռա­յու­թյու­նում կա­յա­ցավ ՙԱր­ցա­խի սո­ցիա­լա­կան պատ­կե­րը և աղ­քա­տու­թյու­նը՚ վի­ճա­կագ­րա­կան-վեր­լու­ծա­կա­նի շնոր­հան­դե­սը։

Այն հան­րա­պե­տու­թյան տնա­յին տն­տե­սու­թյուն­նե­րի կեն­սա­պայ­ման­նե­րի ամ­բող­ջաց­ված հե­տա­զո­տու­թյան ար­դյունքն է, որն ի­րա­կա­նաց­վել է շուրջ 6 տա­րի։ Պար­բե­րա­կա­նի հիմ­քում ըն­կած են 2018թ. ի­րա­կա­նաց­ված 1620 տնա­յին տն­տե­սու­թյուն­նե­րի հե­տա­զո­տու­թյու­նից հա­վա­քագր­ված տվյալ­նե­րը, ո­րի ուղ­ղու­թյամբ շուրջ մեկ տա­րի աշ­խա­տել են տար­բեր ո­լորտ­նե­րի մաս­նա­գետ­ներ, այդ թվում` 15 հար­ցազ­րու­ցա­վար­ներ։ Վեր­լու­ծա­կան այս պար­բե­րա­կա­նը պատ­րաստ­վել է պետ­բյու­ջեի մի­ջոց­նե­րի, ինչ­պես նաև հա­յաս­տա­նյան մաս­նա­գետ­նե­րի տեխ­նի­կա­կան և մե­թո­դա­բա­նա­կան ա­ջակ­ցու­թյան շնոր­հիվ։
ԱՀ ազ­գա­յին վի­ճա­կագ­րա­կան ծա­ռա­յու­թյան ղե­կա­վար Մա­նուշ Մի­նա­սյա­նը շնոր­հա­կա­լու­թյուն հայտ­նեց այս աշ­խա­տանք­նե­րում ընդգրկված բո­լոր մաս­նա­կից­նե­րին, ներդ­րող­նե­րին։ Հա­մա­պար­փակ այս վեր­լու­ծու­թյամբ ներ­կա­յաց­վում է 2018թ. հան­րա­պե­տու­թյան բնակ­չու­թյան կեն­սա­մա­կար­դա­կի և երկ­րի սո­ցիա­լա­կան վի­ճա­կի մա­սին տե­ղե­կատ­վու­թյու­նը, ըն­թա­ցիկ սո­ցիալ-տն­տե­սա­կան զար­գա­ցում­նե­րը, աղ­քա­տու­թյան մա­կար­դա­կը ժո­ղովր­դագ­րա­կան և աշ­խար­հագ­րա­կան ա­ռում­նե­րով։ Նման ու­սում­նա­սի­րու­թյուն­նե­րը մի­ջազ­գայ­նո­րեն հա­մար­վում են բնակ­չու­թյան կեն­սա­մա­կար­դա­կը բնու­թագ­րող տվյալ­նե­րի հա­վա­քագր­ման ա­ռա­վել կարևոր գոր­ծիք։ Ա­ռա­ջին ան­գամ պար­բե­րա­կա­նում զե­տեղ­վել է ՙՎի­ճա­կագ­րա­կան հա­վել­ված՚, որ­տեղ ար­տա­ցոլ­ված են հիմ­նա­կան ցու­ցա­նիշ­նե­րի շար­ժըն­թաց­նե­րը։ Հե­տա­զո­տու­թյու­նը ներ­կա­յաց­րել են ԱՀ ազ­գա­յին վի­ճա­կագ­րա­կան ծա­ռա­յու­թյան աշ­խա­տա­կազ­մի հե­տա­զո­տու­թյուն­նե­րի և ու­սում­նա­սի­րու­թյուն­նե­րի բաժ­նի պետ Լեո­նիդ Սո­ղո­մո­նյա­նը, ինչ­պես նաև աշ­խա­տա­կազ­մի տնա­յին տն­տե­սու­թյուն­նե­րի հե­տա­զո­տու­թյուն­նե­րի բաժ­նի աշ­խա­տա­կից­նե­րը։

(Մանրամասները` թերթի հաջորդ համարում)