[ARM]     [RUS]     [ENG]

ԲԱՐԵԿԱՐԳՎՈՒՄ ԵՆ ՄԻՋՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐՆ ՈՒ ՆԵՐՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՓՈՂՈՑՆԵՐԸ

Լաու­րա ԳՐԻ­ԳՈ­ՐՅԱՆ

 Ար­ցա­խում պե­տա­կան բյու­ջեի մի­ջոց­նե­րով շա­րու­նակ­վում են միջ­շր­ջա­նա­յին ճա­նա­պարհ­նե­րի և ներ­քա­ղա­քա­յին փո­ղոց­նե­րի վե­րա­նո­րոգ­ման ու բա­րե­կարգ­ման աշ­խա­տանք­նե­րը:

ԱՀ քա­ղա­քա­շի­նու­թյան նա­խա­րա­րու­թյան ճա­նա­պար­հա­շի­նու­թյան քա­ղա­քա­կա­նու­թյան բաժ­նի պետ Մհեր Համ­բար­ձու­մյա­նի խոս­քով՝ այ­սօր­վա դրու­թյամբ Մար­տու­նի քա­ղա­քում փո­ղոց­նե­րի փո­սա­յին նո­րո­գում, մա­սամբ` աս­ֆալ­տա­պա­տում է կա­տար­վում, Մար­տա­կեր­տում` քա­ղա­քի գլ­խա­վոր մուտ­քի աս­ֆալ­տա­պա­տու­մից բա­ցի, մի շարք փո­ղոց­նե­րի բա­րե­կարգ­ման աշ­խա­տանք­ներ են տար­վում:
Միջ­հա­մայն­քա­յին ճա­նա­պարհ­նե­րի վե­րա­նո­րոգ­ման և փո­սալց­ման աշ­խա­տանք­ներ են կա­տար­վում նաև Քա­շա­թա­ղի շր­ջա­նում։
ՀՀ Գե­ղար­քու­նի­քի մար­զի Նո­րա­բակ հա­մայն­քից դե­պի Քար­վա­ճառ տա­նող այ­լընտ­րան­քա­յին ճա­նա­պար­հի կա­ռուց­ման շր­ջա­նա­կում ներ­կա­յում կա­տար­վում է ա­վա­զա­կոպ­ճա­յին ծած­կի կա­ռու­ցում:
Ծրա­գիրն ի­րա­կա­նաց­նում են նշ­ված շր­ջան­նե­րում գոր­ծող շի­նա­րա­րա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րը: