[ARM]     [RUS]     [ENG]

ԲՆԱԿ­ՉՈՒ­ԹՅԱՆ ԿԵՆ­ՍԱ­ՄԱ­ԿԱՐ­ԴԱ­ԿԻ ԲԱ­ՐԵ­ԼԱՎ­ՄԱՆ ՔԱ­ՂԱ­ՔԱ­ԿԱ­ՆՈՒ­ԹՅՈՒ­ՆԸ ԿԼԻ­ՆԻ ՇԱ­ՐՈՒ­ՆԱ­ԿԱ­ԿԱՆ

Էմ­մա ԲԱ­ԼԱ­ՅԱՆ

 Հուն­վա­րի 1-ից գոր­ծում են մի շարք տե­ղա­կան տուր­քե­րի և հա­մայն­քի կող­մից մա­տուց­վող ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րի դի­մաց գանձ­վող վճար­նե­րի դրույ­քա­չա­փե­րի և հա­մայն­քի սե­փա­կա­նու­թյուն հա­մար­վող գույ­քի վար­ձավ­ճար­նե­րի նվա­զեց­ված տար­բե­րակ­նե­րը, ո­րի վե­րա­բե­րյալ հա­մա­պա­տաս­խան ո­րո­շում­ներն ըն­դուն­վել են ան­ցած տար­վա դեկ­տեմ­բե­րին կա­յա­ցած Ստե­փա­նա­կեր­տի ա­վա­գա­նու նիս­տի ըն­թաց­քում: Ման­րա­մաս­նե­րի պար­զա­բան­ման հա­մար դի­մե­ցինք Ստե­փա­նա­կեր­տի քա­ղա­քա­պե­տի տե­ղա­կալ Սամ­վել ՂՈՒ­ԼՅԱ­ՆԻՆ:

Փոխ­քա­ղա­քա­պետն ըն­դգ­ծեց, որ դա սկիզբն է այն քա­ղա­քա­կա­նու­թյան, ո­րը կոչ­ված է խե­լա­միտ սահ­ման­նե­րում բա­րե­լա­վե­լու քա­ղա­քա­ցի­նե­րի կեն­սա­կեր­պը: Նա շեշ­տեց, որ կարճ ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծում կա­տար­վել է հա­մա­պա­տաս­խան դաշ­տի ու­սում­նա­սիր­ման բա­վա­կա­նին մեծ աշ­խա­տանք, ո­րի ար­դյուն­քում հնա­րա­վոր ե­ղավ ար­դեն 2020 թվա­կա­նին ի­ջեց­նել ո­րոշ մա­տուց­վող ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րի դի­մաց գանձ­վող վճար­նե­րի դրույ­քա­չա­փե­րը, վար­ձավ­ճառ­նե­րը: ՙՆա­խընտ­րա­կան հան­դի­պում­նե­րի ժա­մա­նակ բնակ­չու­թյան կող­մից հա­ճախ էին բարձ­րաց­վում ավ­տոտ­նակ­նե­րի սպա­սարկ­ման հա­մար գանձ­վող վճար­նե­րի հար­ցը, ո­րը կազ­մում էր ամ­սա­կան մեկ քառ. մ-ի դի­մաց 15 դրամ: Ի­րա­կա­նում սպա­սար­կում գրե­թե չէր ի­րա­կա­նաց­վում: Հա­մա­պա­տաս­խան հաշ­վար­կի ար­դյուն­քում պարզ դար­ձավ, որ քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի կող­մից պատ­շաճ սպա­սար­կու­մը են­թադ­րում է ա­վե­լի մեծ ծախ­սեր, քան սահ­ման­ված վճար­նե­րի չե­ղար­կե­լը: Ո­րոշ­վեց փո­փո­խու­թյուն կա­տա­րել, և հա­նել ավ­տոտ­նակ­նե­րի սպա­սարկ­ման հա­մար գանձ­վող վճա­րը: Ան­հատ­նե­րը, սե­փա­կա­նա­տե­րե­րը, սու­բյեկտ­նե­րը վար­ձավ­ճար­նե­րի գու­մար­նե­րը տն­տե­սե­լով՝ կա­րող են բա­րե­կար­գել ի­րենց ավ­տոտ­նակ­նե­րը՚,- ա­սաց Ս. Ղու­լյա­նը:
Մյուս փո­փո­խու­թյու­նը կապ­ված է հա­մայն­քա­յին ծա­ռա­յու­թյան կող­մից տր­վող գո­վազ­դի, ան­շարժ գույ­քի հաս­ցեագր­ման մա­սին տե­ղե­կանք­նե­րի, ո­րոնց հա­մար սահ­ման­ված էր 3000 դրամ, ե­թե եր­կու օր­վա ըն­թաց­քում է տր­վում, 1000 դրամ էլ՝ 3-5 օր­վա տե­ղե­կան­քի հա­մար: Այժմ այդ նույն ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րի հա­մար գանձ­վե­լու է միայն 1000 դրամ:
Հա­ջորդ, ըստ Ս. Ղու­լյա­նի, կարևոր փո­փո­խու­թյու­նը վե­րա­բե­րում է հո­ղա­մա­սե­րի չա­փագր­ման հա­մար նախ­կի­նում քա­ղա­քա­ցի­նե­րից, ի­րա­վա­բա­նա­կան ան­ձան­ցից, սու­բյեկտ­նե­րից գանձ­վող 10.000 դրամ տուր­քին: ՙՔա­նի որ գոր­ծում է կոոր­դի­նատ­ված հա­մա­կարգ, ո­րի հա­մա­ձայն անհ­րա­ժեշտ չա­փագ­րում­ներն ի­րա­կա­նաց­նում են ի­րա­վա­բա­նա­կան գրան­ցում ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րի մա­տուց­ման մաս­նա­գի­տաց­ված ըն­կե­րու­թյուն­նե­րը, ո­րոնք էլ պատ­րաս­տի է­լեկտ­րո­նա­յին և թղ­թա­յին տար­բե­րակ­նե­րով տրա­մադ­րում են դրանք քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նին, ո­րոշ­վեց այդ տուր­քը հա­նել, քան­զի այդ ըն­կե­րու­թյուն­նե­րի ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րի դի­մաց, վճար­նե­րից բա­ցի, նրանք տուրք էին վճա­րում նաև քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նին՚,- պար­զա­բա­նեց փոխ­քա­ղա­քա­պե­տը:
Նպա­տակ ու­նե­նա­լով ամ­բող­ջու­թյամբ կար­գա­վո­րել մար­դա­տար տաք­սու (բա­ցա­ռու­թյամբ եր­թու­ղա­յին տաք­սի­նե­րի) ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րի ո­լոր­տը, ինչ­պես և ա­վե­լի շատ սու­բյեկտ­ներ ներգ­րա­վել, կա­տար­վե­ցին հա­մա­պա­տաս­խան հաշ­վարկ­ներ, և ե­կան այն եզ­րա­կա­ցու­թյան, որ առջևում դրած նպա­տակ­նե­րին լա­վա­գույնս կն­պաս­տի նախ­կի­նում նման ծա­ռա­յու­թյուն ի­րա­կա­նաց­նե­լու թույ­լտ­վու­թյան հա­մար՝ յու­րա­քան­չյուր մե­քե­նա­յի հա­մար գոր­ծող 20.000 (տա­րե­կան) դրա­մի փո­խա­րեն գան­ձել 10.000 դրամ:
Քն­նարկ­վեց և վե­րա­նայ­վեց ա­վա­գա­նու ան­դամ­նե­րի ա­ռա­ջար­կը, ըստ ո­րի հա­մայն­քի տա­րած­քում առևտրի, հան­րա­յին սնն­դի, զվար­ճան­քի, շա­հու­մով խա­ղե­րի և վի­ճա­կա­խա­ղե­րի կազ­մա­կերպ­ման օ­բյեկտ­նե­րը, սաու­նա­նե­րը, խա­ղատ­նե­րը ժա­մը 24.00-ից հե­տո աշ­խա­տե­լու թույ­լտ­վու­թյան հա­մար նույն­պես ի­ջեց­վեն սա­կագ­նե­րը: Ար­դյուն­քում ո­րոշ­վեց, որ միայն առևտրի օ­բյեկտ­նե­րի հա­մար նախ­կի­նում 80.000 դրա­մի փո­խա­րեն այժմ այդ օ­բյեկտ­նե­րը կվ­ճա­րեն 60.000 դրամ (տա­րե­կան կտր­ված­քով):
Ըստ Սամ­վել Ղու­լյա­նի՝ քա­ղա­քա­պետ Դա­վիթ Սարգ­սյա­նի քա­ղա­քա­կա­նու­թյու­նը՝ ուղղ­ված բնակ­չու­թյան կեն­սա­մա­կար­դա­կի բա­րե­լավ­մա­նը և հար­կա­յին բե­ռի թեթևաց­մա­նը, կկ­րի շա­րու­նա­կա­կան բնույթ և տա­րեց­տա­րի խե­լա­միտ սահ­ման­նե­րում կվե­րա­նայ­վեն ո­րոշ տուր­քե­րի, վար­ձավ­ճար­նե­րի չա­փե­րը, զու­գա­հեռ բա­րե­կար­գե­լով մայ­րա­քա­ղա­քը: Նա ըն­դգ­ծեց, որ սա հաշ­վարկ­ված և մտած­ված քայլ է, որն, ան­շուշտ, կբե­րի հա­մայն­քա­յին բյու­ջեի ո­րո­շա­կի նվա­զեց­ման, բայց ար­դյու­նա­վետ և խնա­յո­ղա­բար աշ­խա­տան­քի շնոր­հիվ բա­լան­սը կպահ­պան­վի: Քա­ղա­քա­պե­տա­րանն իր վրա կվերց­նի նաև այլ ծրագ­րեր ի­րա­գոր­ծե­լու գոր­ծըն­թաց, ո­րը նույն­պես կն­պաս­տի բյու­ջեի լրաց­մա­նը: