[ARM]     [RUS]     [ENG]

COVID-19 ՀԱ­ՄԱ­ՎԱ­ՐԱ­ԿԻ ԴԵՄ ՊԱՅ­ՔԱ­ՐԸ ՇԱ­ՐՈՒ­ՆԱԿ­ՎՈՒՄ Է

Զա­րի­նե ՄԱ­ՅԻ­ԼՅԱՆ

Հա­յաս­տա­նում, հա­մա­վա­րա­կով պայ­մա­նա­վոր­ված,
ի­րա­վի­ճա­կը մնում է կա­յուն ծանր
Հա­մաշ­խար­հա­յին վի­ճա­կագ­րա­կան Worldometer կայ­քէ­ջի տվյալ­նե­րով՝ աշ­խար­հում նոր տի­պի կո­րո­նա­վի­րու­սա­յին վա­րա­կի հաս­տատ­ված դեպ­քե­րի թի­վը հու­լի­սի 10-ի դրու­թյամբ հա­սել է 12 մլն 390 հազ. 737-ի:

Ընդ­հա­նուր առ­մամբ, վա­րա­կից մա­հա­ցել է 557 հազ. 416 հի­վանդ, բուժ­վել` 7 մլն 221 հազ. 101 քա­ղա­քա­ցի: Վեր­ջին եր­կու շա­բաթ­վա ըն­թաց­քում COVID-19-ով վա­րակ­ված­նե­րի թիվն ա­վե­լա­ցել է 2 մի­լիո­նով: Վա­րա­կա­կիր եր­կր­նե­րի թվով ա­ռա­ջին ե­ռյա­կում են ԱՄՆ-ն, Բրա­զի­լիան ու Հնդ­կաս­տա­նը: Գրանց­ված բո­լոր դեպ­քե­րի մեկ քա­ռորդն ար­ձա­նագր­վել է Միա­ցյալ Նա­հանգ­նե­րում՝ ա­վե­լի քան 3 մի­լիոն, այ­նու­հետև Բրա­զի­լիա­յում՝ շուրջ 1,72 մի­լիոն, Հնդ­կաս­տա­նում՝ 742,5 հա­զար: Իսկ Ռու­սաս­տա­նը հայ­տն­վել է չոր­րորդ տե­ղում հաս­տատ­ված՝ ա­վե­լի քան 700,8 հա­զար դեպ­քով: Վրաս­տա­նում վեր­ջին մեկ օ­րում կո­րո­նա­վի­րու­սի դեպ­քե­րի թիվն ա­վե­լա­ցել Է 5-ով եւ հա­սել 973-ի։ Այս երկ­րում նոր վա­րա­կից ա­պա­քին­վել Է` 846, մա­հա­ցել 15 հի­վանդ:
Ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան հա­մաշ­խար­հա­յին կազ­մա­կեր­պու­թյու­նը (ԱՀԿ) հու­լի­սի 8-ին հայ­տա­րա­րել էր, թե կո­րո­նա­վի­րու­սը կա­րող է փո­խանց­վել նաև օ­դով։ Մինչ այդ կա­ռույ­ցը պն­դել էր, որ COVID-19–ը մարդ­կանց շր­ջա­նում տա­րած­վում է քթի և բե­րա­նի կա­թիլ­նե­րի մի­ջո­ցով, իսկ օ­դի մեջ հայ­տն­վե­լով, գրե­թե միան­գա­մից իջ­նում է հա­տակ՝ դառ­նա­լով անվ­նաս։ Սա­կայն 32 երկ­րի 239 գիտ­նա­կան ԱՀԿ-ին նա­մակ հղե­ցին, որ­տեղ ա­պա­ցույց­նե­րով ներ­կա­յաց­րին, որ վա­րա­կի մաս­նիկ­նե­րը կա­րող են եր­կար ժա­մա­նակ մնալ օ­դում և վա­րա­կել ցան­կա­ցա­ծին, ով կհայ­տն­վի այդ տա­րած­քում։ Մինչ մարդ­կու­թյու­նը COVID-19 հա­մա­վա­րա­կի դեմ պայ­քա­րի նո­րա­նոր մի­ջոց­ներ է մշա­կում, օ­րեն­սդ­րու­թյամբ սահ­մա­նա­փա­կում­ներ կի­րա­ռում, նոր տի­պի կո­րո­նա­վի­րու­սը շա­րու­նա­կում է ՙգրո­հել՚՝ ա­մեն օր ար­ձա­նագ­րե­լով դեպ­քե­րի աճ։
Հու­լի­սի 10-ի ժա­մը 11:00-ի դրու­թյամբ Հա­յաս­տա­նում հաս­տատ­վել է կո­րո­նա­վի­րու­սա­յին հի­վան­դու­թյան 557 նոր և ընդ­հա­նուր` 30 903 դեպք։ Վեր­ջին օր­վա ա­պա­քին­ված­նե­րի թի­վը կազ­մում է 709, իսկ ընդ­հա­նուր առ­մամբ բուժ­վել է 18709 հի­վանդ։ Վա­րա­կի հետևան­քով ՀՀ-ում ար­ձա­նագր­վել է մահ­վան 546 դեպք: Հու­լի­սի 10-ի տվյալ­նե­րով՝ գրանց­վել է մահ­վան 11 դեպք։ Մա­հա­ցած­նե­րը ե­ղել են 51-93 տա­րե­կան։ Նրանք ու­նե­ցել են ու­ղեկ­ցող քրո­նիկ հի­վան­դու­թյուն­ներ։ Նա­խորդ օրն ար­ձա­նագր­վել է մահ­վան 7 դեպք, երբ հի­վանդ­նե­րի մոտ հաս­տատ­վել է կո­րո­նա­վի­րու­սա­յին վա­րակ, սա­կայն մա­հը վրա է հա­սել այլ հի­վան­դու­թյան պատ­ճա­ռով: Այդ­պի­սի դեպ­քե­րի ընդ­հա­նուր թի­վը 177 է: Ներ­կա­յումս ՀՀ-ում COVID-19-ից բու­ժում է ստա­նում 11471 հի­վանդ: Իսկ ընդ­հա­նուր առ­մամբ կա­տար­վել է 131216 թես­տա­վո­րում:
ՀՀ ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րար Ար­սեն Թո­րո­սյա­նը հու­լի­սի 10-ին հայ­տա­րա­րել է, որ ար­դեն մի քա­նի օր է, ինչ կո­րո­նա­վի­րու­սով վա­րակ­ված և հոս­պի­տա­լաց­ման սպա­սող քա­ղա­քա­ցի­ներ չկան։ Նրա խոս­քով՝ ա­ռող­ջա­պա­հա­կան հա­մա­կար­գը շա­րու­նա­կում է աշ­խա­տել մեծ ծան­րա­բեռն­վա­ծու­թյամբ, հա­մա­վա­րա­կով պայ­մա­նա­վոր­ված, վի­ճա­կը մնում է կա­յուն, բայց ծանր, բա­ցա­սա­կան և էա­կան դրա­կան մի­տում­ներ չկան։ Հա­կիրճ ամ­փո­փե­լով կո­րո­նա­վի­րու­սի դեմ պայ­քա­րի շր­ջա­նակ­նե­րում ի­րա­կա­նաց­ված մի­ջո­ցա­ռում­նե­րը, Ա. Թո­րո­սյա­նը ֆեյս­բու­քյան իր է­ջում նշեց, որ հզո­րաց­վել ու վե­րապ­րո­ֆի­լա­վոր­վել են բժշ­կա­կան կենտ­րոն­նե­րի լա­բո­րա­տոր կա­րո­ղու­թյուն­նե­րը, ձեռք են բեր­վել անհ­րա­ժեշտ սար­քա­վո­րում­ներ, վե­րա­պատ­րաստ­վել են մաս­նա­գետ­ներ, ՊՇՌ նոր լա­բո­րա­տո­րիա­ներ են ստեղծ­վել Սյու­նի­քի, Լո­ռու, Շի­րա­կի մար­զե­րում՝ ա­պա­հո­վե­լով օ­րա­կան 2000-ից ա­վե­լի նմու­շի հե­տա­զո­տու­թյան հնա­րա­վո­րու­թյուն` սկզբ­նա­կան շր­ջա­նում կա­տար­վող 300-ի փո­խա­րեն: Վե­րապ­րո­ֆի­լա­վոր­վել և կո­րո­նա­վի­րու­սա­յին հի­վան­դու­թյամբ է զբաղ­վում ՀՀ շուրջ 19 բժշ­կա­կան հաս­տա­տու­թյուն։ Մշակ­վել և ներ­դր­վել են կո­րո­նա­վի­րու­սա­յին հի­վան­դու­թյան նմու­շառ­ման, բուժ­ման, դուրս­գր­ման վե­րա­բե­րյալ ու­ցե­ցույց­ներ և հրա­ման­ներ: Մար­տից կազ­մա­կերպ­վել են վե­րա­պատ­րաստ­ման դա­սըն­թաց­ներ բու­ժանձ­նա­կազ­մի հա­մար: Հու­լի­սի 3-ի դրու­թյամբ նոր կո­րո­նա­վի­րո­սա­յին հի­վան­դու­թյան թե­մա­յով դա­սըն­թաց­նե­րին մաս­նակ­ցել է 5680 բու­ժաշ­խա­տող և վար­չա­կան աշ­խա­տող։ Նոր վա­րա­կի բուժ­ման և մաս­նա­գի­տա­կան խոր­հր­դատ­վու­թյան տրա­մադր­ման նպա­տա­կով ստեղծ­վել և գոր­ծարկ­վել է առ­ցանց բժշ­կա­կան կոն­սի­լիու­մի հար­թակ: Օ­տա­րերկ­րյա պե­տու­թյուն­նե­րի և մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րի հետ բա­նակ­ցու­թյան ար­դյուն­քում ՀՀ-ն ստաց­վել է զգա­լի օ­ժան­դա­կու­թյուն, այդ թվում սար­քեր, ախ­տո­րո­շիչ թես­տեր, դի­մակ­ներ և բժշ­կա­կան այլ պա­րա­գա­ներ: Որ­պես նվի­րատ­վու­թյուն, ընդ­հա­նուր առ­մամբ, ստաց­վել է 61152 թեստ:

Տե­ղե­կու­թյուն­նե­րի, գի­տե­լիք­նե­րի ու փոր­ձի փո­խա­նա­կում և հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյուն է ի­րա­կա­նաց­վում հարևան եր­կր­նե­րի՝ Վրաս­տա­նի ու Ի­րա­նի Իս­լա­մա­կան Հան­րա­պե­տու­թյան, ինչ­պես նաև Ռու­սա­տա­նի Դաշ­նու­թյան, ԱՄՆ-ի, Ճա­պո­նիա­յի, Կո­րեա­յի, Շվե­դիա­յի, Չի­նաս­տա­նի գոր­ծըն­կեր­նե­րի ու դի­վա­նա­գի­տա­կան օ­ղակ­նե­րի, Գեր­մա­նիա­յի Ռո­բերտ Կո­խի ինս­տի­տու­տի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի հետ։ Պար­բե­րա­բար խոր­հր­դակ­ցու­թյուն­ներ և տե­սա­կոն­ֆե­րանս­ներ են կազ­մա­կերպ­վում ԵԱՏՄ, ԱՊՀ կա­ռույց­նե­րի, ԱՀԿ եվ­րո­պա­կան գրա­սե­նյա­կի և տա­րա­ծաշր­ջա­նի ան­դամ եր­կր­նե­րի ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րա­րու­թյուն­նե­րի հետ։
Ար­ցա­խում հու­լի­սի 10-ի ժա­մը 11:00-ի դրու­թյամբ հաս­տատ­վել է COVID-19-ով հաս­տատ­ված 4 նոր և ընդ­հա­նուր 146 դեպք: Վեր­ջին օր­վա տվյալ­նե­րով՝ կո­րո­նա­վի­րու­սա­յին վա­րա­կի մե­կա­կան օ­ջախ է հայտ­նա­բեր­վել Ստե­փա­նա­կեր­տում և Մար­տա­կեր­տում: Իսկ 2 նոր դեպք էլ գրանց­վել է նա­խորդ օ­րե­րին Ստե­փա­նա­կեր­տում հաս­տատ­ված վա­րա­կակ­րի շփ­ման շր­ջա­նա­կից: Ներ­կա­յումս ԱՀ-ում մե­կու­սաց­ված է 77 քա­ղա­քա­ցի։ Նոր կո­րո­նա­վի­րու­սա­յին հի­վան­դու­թյու­նից բու­ժում է ստա­նում 30 հի­վանդ: Նրան­ցից մե­կի ա­ռող­ջա­կան վի­ճա­կը գնա­հատ­վում է ծանր, իսկ մեկ այլ հի­վան­դի­նը՝ մի­ջին ծան­րու­թյան: Մյուս վա­րա­կա­կիր­նե­րի ա­ռող­ջա­կան վի­ճա­կը բժիշկ­նե­րը գնա­հա­տում են բա­վա­րար: Ընդ­հա­նուր առ­մամբ, Ար­ցա­խում կա­տար­վել է 2522 թես­տա­վո­րում, իսկ նոր վա­րա­կից ա­պա­քին­վել է 116 քա­ղա­քա­ցի։
Կո­րո­նա­վի­րու­սի տա­րած­ման կան­խար­գել­ման մի­ջո­ցա­ռում­նե­րի շր­ջա­նակ­նե­րում ԱՀ ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րա­րու­թյան Հա­մա­ճա­րա­կա­բա­նու­թյան և հի­գիե­նա­յի կենտ­րո­նի մաս­նա­գետ­նե­րը շա­րու­նա­կում են ախ­տա­հան­ման աշ­խա­տանք­ներ ի­րա­կա­նաց­նել վա­րա­կի հաս­տատ­ված օ­ջախ­նե­րում, մե­կու­սա­րան հան­դի­սա­ցող վայ­րե­րում:
ԱՀ ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րա­րու­թյու­նը կր­կին հոր­դո­րում է բնակ­չու­թյա­նը լի­նել զգոն, պա­տաս­խա­նա­տու և պահ­պա­նել վա­րա­կի տա­րա­ծու­մը կան­խար­գե­լող ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րա­րու­թյան կող­մից ա­ռա­ջարկ­ված մի­ջոց­նե­րը։