Logo
Print this page

ԾՐԱԳՐԵՐՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ ԵՆ

Էդիկ ԴԱՎ­ԹՅԱՆ 

 Քա­ղա­քում բազ­մաբ­նա­կա­րան շեն­քի շի­նա­րա­րու­թյան հնա­րա­վո­րու­թյուն­ներն ու­սում­նա­սի­րե­լու և ա­ռաջ քաշ­ված ծրագ­րե­րին ա­վե­լի մո­տի­կից ծա­նո­թա­նա­լու նպա­տա­կով Հադ­րութ էր ժա­մա­նել ԱՀ քա­ղա­քա­շի­նու­թյան նա­խա­րար Ա­րամ Սարգ­սյա­նը։ Հադ­րու­թի վար­չա­կազ­մում նա պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րի հետ քն­նար­կել է 2020 թվա­կա­նին կա­պի­տալ շի­նա­րա­րու­թյան պետ­պատ­վե­րի ծրագ­րով շր­ջա­նում ի­րա­կա­նաց­վող աշ­խա­տանք­նե­րի ըն­թաց­քը և ծրագ­րով նա­խա­տես­ված օ­բյեկտ­նե­րի շի­նա­րա­րու­թյան և վե­րա­նո­րոգ­ման ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թյու­նը։ Ա­րամ Սարգ­սյա­նը Հադ­րու­թի վար­չա­կազ­մի ղե­կա­վար Կա­մո Պետ­րո­սյա­նի և Հադ­րու­թի քա­ղա­քա­պետ Վա­հան Սա­վա­դյա­նի հետ շր­ջայց են կա­տա­րել քա­ղա­քում, ա­վե­լի մո­տի­կից ծա­նո­թա­ցել այն փո­ղոց­նե­րին, որ­տեղ պետք է ի­րա­կա­նաց­վի բա­րե­կարգ­ման և աս­ֆալ­տա­պատ­ման աշ­խա­տանք­ներ։ Նրանք միա­ժա­մա­նակ ու­սու­նա­սի­րել են այն տա­րածք­նե­րը, որ­տեղ պետք է կա­ռուց­վի բազ­մաբ­նա­կա­րան շեն­քը։ 

Պետ­պատ­վե­րի ծրագ­րով Հադ­րութ քա­ղա­քում բա­րե­կարգ­ման և աս­ֆալ­տա­պատ­ման աշ­խա­տանք­ներ կի­րա­կա­նաց­վեն Ա. Կաս­պա­րով, Թ. Ստե­փա­նյան, Ա. Սա­հա­կյան և այլ փո­ղոց­նե­րում։ Ա. Սա­հա­կյան փո­ղո­ցում սկս­ված են հե­նա­պա­տե­րի կա­ռուց­ման և փո­ղո­ցի լայ­նաց­ման աշ­խա­տանք­նե­րը։ Սկս­ված են ՙՀյու­սիս-հա­րավ՚ մայ­րու­ղու Կար­միր Շու­կա- Հադ­րութ 32 կմ ճա­նա­պար­հի փո­սալց­ման և աս­ֆալ­տա­պատ­ման աշ­խա­տանք­նե­րը։ Կա­պի­տալ վե­րա­նո­րոգ­վել են Մոխ­րե­նես հա­մայն­քի ա­կում­բի և Հայ­կա­վան վե­րաբ­նա­կեց­վող գյու­ղի հիմ­նա­կան դպ­րո­ցի շեն­քե­րի տա­նիք­նե­րը։ Նա­խա­տես­ված է վե­րա­կա­ռու­ցել Հայ­կա­վան գյու­ղի դպ­րո­ցի շեն­քը։ Կա­պի­տալ վե­րա­նո­րոգ­ման աշ­խա­տանք­ներ կկա­տար­վեն Հադ­րու­թի հա­մայն­քի կազ­մում Վանք գյու­ղի հան­դի­սու­թյուն­նե­րի շեն­քում։ Կա­պի­տալ կվե­րա­նո­րոգ­վի նաև Թևան Ստե­փա­նյա­նի ան­վան փո­ղո­ցում գտն­վող բազ­մաբ­նա­կա­րան շեն­քի տա­նի­քը։
Շի­նա­րա­րա­կան աշ­խա­տանք­ներ են տար­վում Թա­ղա­սեր գյու­ղում կա­ռուց­վող ման­կա­պար­տե­զի, Հադ­րութ քա­ղա­քում 320-տե­ղա­նոց հան­դի­սու­թյուն­նե­րի տան, ԱՀ Ազ­գա­յին անվ­տան­գու­թյան ծա­ռա­յու­թյան Հադ­րու­թի բա­ժան­մուն­քի շեն­քե­րի վրա։
Պե­տա­կան ա­ջակ­ցու­թյան ծրագ­րի շր­ջա­նակ­նե­րում սո­ցիա­լա­կան տար­բեր խմ­բե­րի շի­նա­նյու­թեր է տրա­մադր­վել։ Այդ նպա­տա­կով լրա­ցու­ցիչ 65 մլն դրամ է հատ­կաց­վել շր­ջա­նի վար­չա­կազ­մին։
Պե­տա­կան մի­ջոց­նե­րով շու­տով կսկս­վեն Տող-Տու­մի ճա­նա­պար­հի աս­ֆալ­տա­պատ­ման աշ­խա­տանք­նե­րը, ինչ­պես նաև պե­տա­կան ծրագ­րում կնե­րառ­վի Թա­ղոտ հա­մայն­քում դպ­րո­ցա­կան շեն­քի կա­ռու­ցու­մը։

;

Կայք էջից օգտվելու դեպքում ակտիվ հղումը պարտադիրէ © ARTSAKH TERT. Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են.