[ARM]     [RUS]     [ENG]

ՙՈՂ­ՋՈՒ­ՆՈՒՄ ԵՄ ՔԱ­ՂԱ­ՔԱ­ՊԵ­ՏԻ ԱՇ­ԽԱ­ՏԵ­ԼԱՈ­ՃԸ՚

Էմ­մա ԲԱ­ԼԱ­ՅԱՆ

Քա­ղա­քա­պետ Դա­վիթ Սարգ­սյա­նը, ո­րի պաշ­տո­նա­վա­րու­թյան տա­րին դեռ չի բո­լո­րել, քա­ղա­քա­ցի­նե­րի շր­ջա­նում ար­դեն բա­րյա­ցա­կամ մար­դու համ­բավ ու­նի: Դրա­նում հա­մոզ­վե­ցինք` զրույ­ցի հրա­վի­րե­լով Ստե­փա­նա­կեր­տի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի աշ­խա­տա­կազ­մի քա­ղա­քա­ցի­նե­րի ըն­դու­նե­լու­թյան և դի­մում­նե­րի բաժ­նի պետ Զո­յա ԿՈՍՏԱՆԴՅԱՆԻՆ:

-Տի­կին Զո­յա, տե­ղյակ ենք, որ քա­ղա­քա­պետ Դա­վիթ Սարգ­սյա­նի պաշ­տո­նա­վա­րու­թյան ժա­մա­նակ կտ­րուկ ա­ճել է քա­ղա­քա­ցի­նե­րի դի­մում-բո­ղոք­նե­րի քա­նա­կը, ինչ­պես և ան­ձամբ հան­դի­պել ցան­կա­ցող­նե­րի:
-Յու­րա­քան­չյուր ընտ­րու­թյուն­նե­րից հե­տո` թե՜ հա­մա­պե­տա­կան, թե՜ տե­ղա­կան ինք­նա­կա­ռա­վար­ման, որ­պես կա­նոն, մարդ­կանց հոս­քը շա­տա­նում է: Կար­ծում եմ` մար­դիկ ի­րենց խն­դիր­նե­րի լուծ­ման հա­մար հույ­սեր են կա­պում ա­մեն մի նո­րըն­տիր պաշ­տո­նյա­յի հետ: Բնա­կան է նաև, որ ա­մեն մի պաշ­տո­նյա ա­ռաջ­նորդ­վում է իր սկզ­բունք­նե­րի, աշ­խա­տաո­ճի հա­մա­ձայն: Քա­ղա­քա­պետ Դ. Սարգ­սյա­նը գե­րա­դա­սում է նա­խա­պես մարդ­կանց հետ զրու­ցել, նրան­ցից տե­ղե­կա­նալ ե­ղած խն­դիր­նե­րի մա­սին և օ­րեն­քի սահ­ման­նե­րում լու­ծում տալ խն­դիր­նե­րին: Ե­թե նյու­թա­կան օգ­նու­թյան խնդ­րով են դի­մում, ձգ­տում է հնա­րա­վո­րինս բա­վա­րա­րել՝ ան­գամ գոր­ծի դնե­լով ըն­կե­րա­կան լայն շր­ջա­պա­տը: Նման բա­րյա­ցա­կամ մո­տե­ցու­մը, բնա­կա­նա­բար, նպաս­տում է դի­մում­նե­րի, մարդ­կանց հոս­քի ա­վե­լաց­մա­նը:
-Ի՞նչ քա­նա­կի մա­սին է խոս­քը:
-Օ­րի­նակ, ընտ­րու­թյուն­նե­րից ան­մի­ջա­պես հե­տո ե­ղել են օ­րեր, որ քա­ղա­քա­պե­տի հետ հան­դի­պե­լու դի­մում­նե­րը հաս­նում էին ան­գամ շա­բա­թա­կան 80-ի: Մի ստ­վար մաս էլ ցան­կա­նում է ան­ձամբ հան­դի­պել: Քա­ղա­քա­պե­տի հետ հան­դիպ­ման անհ­րա­ժեշ­տու­թյան դեպ­քում կազ­մա­կերպ­վում է ըն­դու­նե­լու­թյուն: Սկզբ­նա­կան փու­լում այն կազ­մա­կերպ­վում էր շա­բա­թը եր­կու ան­գամ, քա­նի որ գրանց­ված­նե­րի թի­վը հաս­նում էր 100-ի: Ան­շուշտ, դա տե­ղի էր ու­նե­նում սկզբ­նա­կան փու­լում, աս­տի­ճա­նա­բար դի­մում­նե­րի քա­նա­կը նվա­զել է: Հի­մա, ա­մե­նա­շա­տը հաս­նում է մոտ 50-ի:
-Ներ­կա­յաց­րեք, խնդ­րեմ, բաժ­նի գոր­ծու­նեու­թյու­նը:
-Բաժ­նի գոր­ծու­նեու­թյու­նը չի սահ­մա­նա­փակ­վում միայն քա­ղա­քա­պե­տի մոտ քա­ղա­քա­ցի­նե­րի ըն­դու­նե­լու­թյան կազ­մա­կերպ­մամբ: Այն նա­խա­տե­սում է դի­մում­նե­րի ըն­դու­նում՝ բո­լոր հար­ցե­րով: Ըն­դուն­ված կար­գի հա­մա­ձայն, քա­ղա­քա­ցի­նե­րը ներ­կա­յաց­նում են դի­մում, որ­տեղ հա­մա­ռոտ բա­ցատր­ված է խնդ­րի էու­թյու­նը, կից ներ­կա­յաց­վում են հա­մա­պա­տաս­խան փաս­տաթղ­թեր: Բա­ժին է ու­ղարկ­վում նաև հա­մա­պա­տաս­խան գրու­թյուն­ներ ԱՀ տար­բեր կա­ռույց­նե­րից: Օ­րի­նակ, 2020թ. ա­ռա­ջին կի­սա­մյա­կում ԱՀ Նա­խա­գա­հի, Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի և պե­տա­կան նա­խա­րա­րի աշ­խա­տա­կազ­մե­րից, քա­ղա­քա­շի­նու­թյան, աշ­խա­տան­քի, սո­ցիա­լա­կան հար­ցե­րի և վե­րաբ­նա­կեց­ման նա­խա­րա­րու­թյուն­նե­րից, այլ կա­ռույց­նե­րից, ինչ­պես նաև քա­ղա­քա­ցի­նե­րից ստաց­վել են մոտ 2000 գրու­թյուն ու դի­մում-բո­ղոք՝ հող­հատ­կաց­ման, շին­թույ­լտ­վու­թյան, սե­փա­կա­նաշ­նորհ­ման, բնակ­հաշ­վառ­ման, բնա­կա­րան­նե­րի և ան­հա­տա­կան տնե­րի տա­նիք­նե­րի վե­րա­նո­րոգ­ման, կո­մու­նալ, վե­րա­հաս­ցեա­վոր­ման, խնա­մա­կա­լու­թյան, որ­դեգր­ման և այլ հար­ցե­րի վե­րա­բե­րյալ: Պատ­կե­րաց­րեք` ինչ­պի­սի քրտ­նա­ջան աշ­խա­տանք պետք է կա­տա­րի բա­ժի­նը: Նշեմ, որ քա­ղա­քա­ցի­նե­րի բարձ­րաց­րած խն­դիր­նե­րը և բո­ղոք­նե­րը քա­ղա­քա­պե­տի կող­մից բա­վա­րար­վում և ըն­թաց­քա­վոր­վում են:
-Կո­րո­նա­վի­րու­սա­յին վի­ճակն ինչ­պե՞ս է ազ­դել մարդ­կանց հոս­քի վրա:
-Պան­դե­միան, բնա­կա­նա­բար, իր սր­բագ­րում­ներն է մտց­րել ըն­դու­նե­լու­թյան կազ­մա­կերպ­ման հար­ցում: Շա­տա­ցել են նյու­թա­կան օգ­նու­թյան կա­րի­քա­վոր­նե­րը, ո­րոնց ա­մեն կերպ քա­ղա­քա­պե­տը ա­ջակ­ցում է` ան­գամ հնա­րա­վոր և անհ­նար դեպ­քե­րում: Խնդ­րանք­նե­րով գա­լիս են ան­գամ շր­ջան­նե­րից, չնա­յած քա­ղա­քա­պե­տը լիա­զոր­ված չէ լու­ծել այն­տեղ ա­ռաջ ե­կած խն­դիր­նե­րը:
-Տար­բեր մար­դիկ, տար­բեր ի­րա­վի­ճակ­ներ, տար­բեր բնա­վո­րու­թյուն­ներ: Կա­րո­ղա­նո՞ւմ եք հան­գիստ մթ­նո­լորտ ա­պա­հո­վել:
-Այ­ցե­լու­նե­րի մեջ ա­ռանձ­նաց­վում է մի խումբ, ո­րը, կա­րե­լի է ա­սել, մեր ՙմշ­տա­կան հա­ճա­խորդ­ներն՚ են: Դի­մում են ա­մեն մի չն­չին հար­ցով: Փոր­ձում ենք ինչ-որ չա­փով բա­վա­րա­րել, որ­պես­զի շնոր­հա­կալ դուրս գան քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նից: Պետք է ինչ-որ տեղ հո­գե­բան լի­նես, կա­րո­ղա­նաս ի­րա­վի­ճա­կը կա­ռա­վա­րել: Ընդ ո­րում` հիմ­նա­կա­նում հա­ջող­վում է: