[ARM]     [RUS]     [ENG]

ԱՎԱՐՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ՓՈՔՐ-ԻՆՉ ԿՀԵՏԱՁԳՎԵՆ

Էմ­մա ԲԱ­ԼԱ­ՅԱՆ

 Դեկ­տեմ­բե­րի սկզ­բին Ար­ցա­խի քա­ղա­քա­շի­նու­թյան նա­խա­րա­րի կող­մից հայ­տա­րար­վեց, որ 2021-ի մա­յի­սին հնա­րա­վոր կլի­նի կի­սա­կա­ռույց շեն­քե­րի մի մա­սը ա­վար­տին հասց­նել, ին­չը թույլ կտա բնա­կա­րա­նով ա­պա­հո­վել մոտ 300 տար­հան­ված ըն­տա­նի­քի՝ ար­տո­նու­թյուն սահ­մա­նե­լով զոհ­ված­նե­րի ըն­տա­նիք­նե­րի հա­մար: Թե որ փու­լում են գտն­վում շի­նա­րա­րա­կան աշ­խա­տանք­նե­րը, կհասց­նե՞ն, ար­դյոք, դրանք ա­վար­տին հասց­նել հայ­տա­րար­ված ժամ­կետ­նե­րում, պար­զա­բա­նե­ցինք <<Քա­րա­վան>> ՍՊԸ կա­պա­լա­ռու կազ­մա­կեր­պու­թյան աշխ­ղեկ Կո­մի­տաս ՀԱ­ՐՈՒ­ԹՅՈՒ­ՆՅԱ­ՆԻՑ:

Ըստ աշխ­ղեկ Կ. Հա­րու­թյու­նյա­նի Ստե­փա­նա­կեր­տում դեկ­տեմ­բեր ամ­սից <<Քա­րա­վան>> ՍՊԸ-ն վեր­սկ­սել է իր աշ­խա­տանք­նե­րը Թու­մա­նյան 82 և 91 հաս­ցե­նե­րում, ո­րի կա­ռու­ցա­պատ­ման աշ­խա­տանք­նե­րի մեկ­նար­կը տր­վել էր 2019 թվա­կա­նին: Աշխ­ղե­կի տե­ղե­կատ­վու­թյամբ՝ Թու­մա­նյան 82 հաս­ցեում կա­ռուց­վում է 10 հար­կա­նի շենք, ո­րի կի­սան­կու­ղա­յին հար­կը ծա­ռա­յե­լու է որ­պես ա­պաս­տա­րան, մյուս 9-ը վեր­գետ­նյա հար­կե­րը բնա­կե­լի են և կու­նե­նան 108 բնա­կա­րան, ո­րից 90-ը 2-սե­նյա­կա­նոց են, իսկ մնա­ցած 18-ը՝ 3-սե­նյա­կա­նոց: 90 տո­կո­սով ա­վարտ­վել են կա­ռու­ցա­պատ­ման աշ­խա­տանք­նե­րը: Կ. Հա­րու­թյու­նյա­նի հա­վաստ­մամբ՝ այժմ աշ­խա­տանք­ներ են ըն­թա­նում տա­նի­քի վրա, կա­տար­վում են է­լեկտ­րա­մոն­տա­ժա­յին, օ­դա­փո­խու­թյան, ջրա­մա­տա­կա­րար­ման, ներ­քին կո­յու­ղու, ջե­ռուց­ման հա­մա­կար­գե­րի և սա­լի­կա­պատ­ման աշ­խա­տանք­ներ: Նույ­նա­տիպ աշ­խա­տանք­ներ են ըն­թա­նում նաև Թու­մա­նյան 91 հաս­ցեում տե­ղա­կայ­ված շեն­քե­րից միայն մե­կում: Ըստ աշխ­ղե­կի՝ Թու­մա­նյան 91 հաս­ցեում կա­ռուց­վող 4 հա­մա­լի­րում նա­խա­տես­վում էր 189 բնա­կա­րան, սա­կայն հա­մա­լիր­նե­րի 5, 6 և 7 մաս­նա­շեն­քե­րը չեն կա­ռուց­վում, քա­նի որ սե­փա­կա­նա­տի­րոջ հետ մեկ հայ­տա­րա­րի չեն գա­լիս, ուս­տի կա­ռուց­վում է 145 բնա­կա­րան:
Ըստ Կ. Հա­րու­թյու­նյա­նի՝ չնա­յած շի­նա­րա­րա­կան աշ­խա­տանք­ներն ի­րա­կա­նաց­վում են մեծ տեմ­պե­րով, բայց ել­նե­լով ե­ղա­նա­կա­յին և մի շարք այլ պայ­ման­նե­րից, ա­մե­նայն հա­վա­նա­կա­նու­թյամբ, ա­վարտ­ման աշ­խա­տանք­ներն ա­վե­լի եր­կար կձգ­վեն, քան հայ­տա­րար­ված էր:
Նա ի­րա­զե­կեց, որ ե­ղա­նակ­նե­րը բաց­վե­լուն պես, զու­գա­հեռ կսկս­վեն 2020 թվա­կա­նից ա­նա­վարտ մնա­ցած բա­րե­կարգ­ման աշ­խա­տանք­նե­րը: Մաս­նա­վո­րա­պես, կկա­տար­վեն խճա­պատ­ման, աս­ֆալ­տա­պատ­ման, հե­տիոտ­նա­յին ու­ղի­նե­րի եզ­րա­քա­րե­րի շար­ման, կո­յու­ղու, հե­ղե­ղա­տա­րա­յին կո­յու­ղու, ջրա­մա­տա­կա­րար­ման, է­լեկտ­րա­սյու­նե­րի, կա­պի հան­գույց­նե­րի անց­կաց­ման աշ­խա­տանք­ներ:
;