[ARM]     [RUS]     [ENG]

ՆՈՐ ԶԲՈՍԱՅԳԻ

Անի ՄԱՆԳԱՍԱՐՅԱՆ

 -Մայ­րա­քա­ղա­քի Ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րի փո­ղո­ցում գտն­վող նախ­կին գյու­ղատն­տե­սա­կան քո­լե­ջի վթա­րա­յին շեն­քը ա­պա­մոն­տաժ­վում է՝ պու­րակ կա­ռու­ցե­լու նպա­տա­կով,- ՙԱ­զատ Ար­ցախ՚-ի հետ զրույ­ցում ա­սել է Ստե­փա­նա­կեր­տի փոխ­քա­ղա­քա­պետ Սամ­վել Ղու­լյա­նը։

Պու­րա­կի փո­խա­րեն այդ տա­րած­քում բազ­մաբ­նա­կա­րան շենք կա­ռու­ցե­լու` բնակ­չու­թյան շր­ջա­նում շր­ջա­նառ­վող լու­րե­րի մա­սին փոխ­քա­ղա­քա­պե­տը պա­տաս­խա­նեց.
-Դեռևս 2020 թվա­կա­նին նա­խա­գահ Ա­րա­յիկ Հա­րու­թյու­նյա­նի հրա­մա­նով մշակ­վել է ծրա­գիր՝ այդ վայ­րում պու­րակ կա­ռու­ցե­լու նպա­տա­կով։ Այժմ մաքր­ման աշ­խա­տաք­ներ են ըն­թա­նում։ Աշ­խա­տանք­ներն ի­րա­կա­նաց­նում է ՙԿա­պա­լա­ռու՚ կազ­մա­կեր­պու­թյու­նը, պատ­վի­րա­տուն քա­ղա­քա­պե­տա­րանն է, իսկ ֆի­նան­սա­վո­րու­մը կա­տա­րում է կա­ռա­վա­րու­թյու­նը։
Փոխ­քա­ղա­քա­պետ Ս. Ղու­լյա­նի խոս­քով՝ աշ­խա­տանք­ներն ըն­թա­նում են ըստ նա­խա­տես­ված ժա­մա­նա­կա­ցույ­ցի, իսկ ըն­թաց­քում փո­փո­խու­թյան դեպ­քում քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նը հա­վե­լյալ տե­ղե­կու­թյուն կհա­ղոր­դի։
Հա­վե­լենք, որ շեն­քը կա­ռուց­վել է մոտ հա­րյուր տա­րի ա­ռաջ։