[ARM]     [RUS]     [ENG]

ՀՀ-ՈՒՄ ՀԱՍ­ՏԱՏ­ՎԵԼ Է COVID-19 ՎԱ­ՐԱ­ԿԻ ՆՈՐ` 961, ԻՍԿ ԱՀ-ՈՒՄ՝ 11 ԴԵՊՔ

Զա­րի­նե ՄԱ­ՅԻ­ԼՅԱՆ

 Ինչ­պես ամ­բողջ աշ­խար­հում, Հա­յաս­տա­նում նույն­պես COVID-19 վա­րա­կի դեպ­քե­րը դեռ չեն նվա­զում։ Վեր­ջին շա­բաթ­վա տվյալ­նե­րով՝ ՀՀ-ում մի­ջի­նում օ­րա­կան գրանց­վել է նոր կո­րո­նա­վի­րու­սի 800-1120 դեպք։ Ապ­րի­լի 16-ի դրու­թյամբ հաս­տատ­վել է կո­րո­նա­վի­րու­սա­յին հի­վան­դու­թյան 961 նոր և ընդ­հա­նուր 207103 դեպք։ Ընդ­հա­նուր առ­մամբ, վա­րա­կից ա­պա­քին­վել է 186 200 մարդ, մա­հա­ցել՝ 3835 հի­վանդ: Կո­րո­նա­վի­րու­սա­յին հի­վան­դու­թյամբ ներ­կա­յում բու­ժում է ստա­նում 16099 հի­վանդ: COVID-19 վա­րա­կի հայտ­նա­բեր­ման հա­մար ՀՀ-ում ար­դեն կա­տար­վել է 926293 թես­տա­վո­րում: Վեր­ջին օ­րը կա­տար­ված 5870 թես­տա­վոր­ման ար­դյունք­նե­րով՝ վա­րա­կից ա­ռող­ջա­ցել է 1075 և մա­հա­ցել 18 հի­վանդ: Նա­խորդ օրն ար­ձա­նագր­վել է մահ­վան 5 դեպք, երբ հի­վանդ­ներն ու­նե­ցել են կո­րո­նա­վի­րու­սա­յին վա­րակ, սա­կայն մա­հը վրա է հա­սել այլ հի­վան­դու­թյան պատ­ճա­ռով։ Այդ­պի­սի դեպ­քե­րի ընդ­հա­նուր թի­վը 969 է:

COVID-19 հա­մա­վա­րա­կի կան­խար­գել­ման հա­մար աշ­խար­հի տար­բեր եր­կր­նե­րում մեկ­նար­կել է պատ­վաս­տում­նե­րի գոր­ծըն­թա­ցը։ ՀՀ ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րա­րու­թյան տվյալ­նե­րով՝ օ­րերս Հա­յաս­տան է ներ­կր­վել կո­րո­նա­վի­րու­սա­յին հի­վան­դու­թյան դեմ ռու­սա­կան ՙSputnik-V՚ պատ­վաս­տա­նյու­թի 15000 դե­ղա­չափ՝ 7500 ան­ձի հա­մար և ՙCOVAX FACILITY՚ նա­խա­ձեռ­նու­թյան մի­ջո­ցով` ՙAstraZeneca՚ ըն­կե­րու­թյան` 24 հա­զար դե­ղա­չափ պատ­վաս­տա­նյութ։ Պատ­վաս­տում­նե­րի ա­ռա­ջին փու­լում կնե­րարկ­վեն ռիս­կի խմ­բե­րի ան­ձինք, մաս­նա­վո­րա­պես՝ բու­ժաշ­խա­տող­նե­րը, 65 տա­րե­կան և բարձր տա­րի­քի մար­դիկ, քրո­նիկ հի­վանդ­նե­րը, տա­րեց­նե­րի և սո­ցիա­լա­կան խնամ­քի կենտ­րոն­նե­րի բնա­կիչ­ներն ու աշ­խա­տա­կից­նե­րը։ ՀՀ-ում պատ­վաս­տում­ներն ի­րա­կա­նաց­վե­լու են պետ­պատ­վե­րի շր­ջա­նակ­նե­րում և բա­ցա­ռա­պես կա­մա­վո­րու­թյան սկզ­բուն­քով: Ար­դեն ապ­րի­լի 13-14-ը Հա­յաս­տա­նում ՙAstraZeneca՚-ի դե­ղա­չա­փե­րով պատ­վաստ­վել է 60 անձ: Մաս­նա­գետ­նե­րի հա­վաստ­մամբ՝ պա­վաստ­վող­նե­րի ինք­նազ­գա­ցո­ղու­թյու­նը բա­վա­րար է և հետ­պատ­վաս­տու­մա­յին լուրջ բար­դու­թյուն­ներ չեն գրանց­վել։ Նշենք, որ այդ պատ­վաս­տա­նյու­թի ար­դյու­նա­վե­տու­թյան ա­ռու­մով ո­րոշ եր­կր­նե­րում տա­րա­ձայ­նու­թյուն­ներ են ե­ղել, ուս­տի ՀՀ քա­ղա­քա­ցի­նե­րի գե­րակ­շիռ մա­սը նա­խընտ­րում է պատ­վաստ­վել ռու­սա­կան ՙSputnik-V՚-ով։
Ար­ցա­խում նույն­պես COVID-19 վա­րա­կի դեպ­քե­րը դեռ չեն նվա­զում։ Վեր­ջին շա­բաթ­վա տվյալ­նե­րով՝ հան­րա­պե­տու­թյու­նում մի­ջի­նում օ­րա­կան գրանց­վել է 8-11 դեպք։ Ապ­րի­լի 15-ին կա­տար­ված 82 թես­տա­վոր­ման ար­դյուն­քում ԱՀ-ում հաս­տատ­վել է կո­րո­նա­վի­րու­սա­յին հի­վան­դու­թյան 11 դեպք: Վա­րա­կա­կիր­նե­րը նախ­կի­նում հաս­տատ­ված օ­ջախ­նե­րի վա­րա­կա­կիր­նե­րի շփ­ման շր­ջա­նա­կից են։ Ներ­կա­յումս COVID-19-ից ստա­ցիո­նար բու­ժում է ստա­նում 42 հի­վանդ, իսկ թեթև ախ­տան­շան­նե­րով վա­րա­կա­կիր­նե­րը ամ­բու­լա­տոր բու­ժում են ստա­նում տնա­յին պայ­ման­նե­րում:
Ընդ­հա­նուր առ­մամբ, Ար­ցա­խում կա­տար­վել է 22 967 թես­տա­վո­րում, հաս­տատ­վել՝ կո­րո­նա­վի­րու­սա­յին հի­վան­դու­թյան 2591 դեպք: Այս տար­վա ըն­թաց­քում 5512 քա­ղա­քա­ցու ՊՇՌ հե­տա­զո­տու­թյան ար­դյունք­նե­րով ար­ձա­նագր­վել է COVID-19 վա­րա­կի 707 դեպք։
ԱՀ ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րա­րու­թյան հա­մա­ճա­րա­կա­բա­նու­թյան և հի­գիե­նա­յի կենտ­րո­նի մաս­նա­գետ­նե­րը պար­բե­րա­բար վա­րա­կա­զերծ­ման աշ­խա­տանք­ներ են ի­րա­կա­նաց­նում վա­րա­կի օ­ջախ­նե­րում և այլ վայ­րե­րում: Ո­լոր­տի մաս­նա­գետ­նե­րը հոր­դո­րում են պահ­պա­նել սո­ցիա­լա­կան հե­ռա­վո­րու­թյուն, հետևել հի­գիե­նա­յի տար­րա­կան կա­նոն­նե­րին, դնել դի­մակ, խու­սա­փել մարդ­կա­յին կու­տա­կում­նե­րից փակ տա­րածք­նե­րում՝ կարևո­րե­լով հա­կա­հա­մա­ճա­րա­կա­յին մի­ջո­ցա­ռում­նե­րը։