[ARM]     [RUS]     [ENG]

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ ԱՐՑԱԽՈՒՄ

Աննա ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

 Ստե­փա­նա­կեր­տի Մես­րոպ Մաշ­տոց հա­մալ­սա­րա­նում սեպ­տեմ­բե­րի 14-ին, կա­յա­ցավ ՙԱր­ցա­խում սո­ցիա­լա­կան ո­լոր­տի աշ­խա­տու­ժի կա­րո­ղու­թյուն­նե­րի զար­գաց­ման վե­րա­պատ­րաստ­ման՚ ծրագ­րի բաց­ման ա­րա­րո­ղու­թյու­նը, ո­րը ի­րա­կա­նա­ցավՄՄ հա­մալ­սա­րա­նի նա­խա­ձեռ­նու­թյամբ՝ ի դեմս ռեկ­տոր Դո­նա­րա Գաբ­րիե­լյա­նի։

Մի­ջո­ցառ­մա­նը ԱՀ պե­տա­կան նա­խա­րար Ար­տակ Բեգ­լա­րյա­նը կարևո­րեց կր­թա­կան հս­տակ ու ար­հես­տա­վարժ ծրա­գի­րը, ո­րի հիմ­քի վրա մաս­նա­կից­նե­րը կս­տա­նան մաս­նա­գի­տու­թյուն, հմ­տու­թյուն­ներ և կկա­րո­ղա­նան ոչ միայն սո­ցիա­լա­կան աշ­խա­տանք ի­րա­կա­նաց­նել, այլ նաև՝ դառ­նալ քա­ղա­քա­կա­նու­թյուն ու ծրագ­րեր մշա­կող­ներ։
ՙՀետ­պա­տե­րազ­մյան շր­ջա­նում մեկ­նար­կած սո­ցիա­լա­կան աշ­խա­տան­քի ո­լոր­տում նոր, շատ ա­վե­լի եր­կա­րա­ժամ­կետ ու ար­հես­տա­վարժ փուլ ենք տե­ղա­փոխ­վում։ Այս քայ­լով մենք ցույց ենք տա­լիս, որ կար­ճա­ժամ­կետ, հապ­ճեպ քայ­լե­րից ու ճգ­նա­ժա­մա­յին ա­րագ լու­ծում­նե­րից բա­ցի, նաև եր­կա­րա­ժամ­կետ ծրագ­րեր ենք պլա­նա­վո­րում, որ­պես­զի, ա­րագ վե­րա­պատ­րաս­տում­նե­րին ու սո­ցիա­լա­կան աշ­խա­տող­նե­րի աշ­խա­տան­քի մեկ­նար­կին զու­գա­հեռ, տա­րի­ներ հե­տո կա­րո­ղա­նանք ու­նե­նալ ար­դեն ձևա­վոր­ված մաս­նա­գի­տա­կան խումբ կամ խմ­բեր, ո­րոնք սո­ցիա­լա­կան աշ­խա­տան­քի ո­լոր­տում հիմ­նա­րար բա­րե­փո­խում են ի­րա­կա­նաց­նե­լու՚,-հա­վե­լեց Ա. Բեգ­լա­րյա­նը։
Աշ­խա­տան­քի, սո­ցիա­լա­կան և միգ­րա­ցիա­յի հար­ցե­րի նա­խա­րար Ար­մի­նե Պետ­րո­սյա­նը նշեց, որ հետ­պա­տե­րազ­մյան ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծում նա­խորդ ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծի հոգս ու խն­դիր­նե­րը հա­րու­րա­պատկ­վել են, և յու­րա­քան­չյու­րի մաս­նակ­ցու­թյու­նը շատ կարևոր է դրանց ճիշտ լուծ­ման հա­մար։
ԱՀ ԿԳՄՍ փոխ­նա­խա­րար Հաս­միկ Մի­նա­սյա­նը շեշ­տեց, որ հետ­պա­տե­րազ­մյան շր­ջա­նում սո­ցիա­լա­կան շատ խն­դիր­ներ կան, և կր­թու­թյու­նը կարևո­րա­գույն դեր ու­նի հետ­պա­տե­րազ­մա­կան ի­րա­վի­ճա­կից դուրս գա­լու գոր­ծում։
ՙԵս ու­զում եմ մեր մա­գիստ­րանտ­նե­րին կոչ ա­նել՝ ա­մե­նայն լր­ջու­թյամբ վե­րա­բեր­վել այս հնա­րա­վո­րու­թյա­նը և ձեռք բե­րել այն գի­տե­լիք­նե­րը, հմ­տու­թյուն­նե­րը, կա­րո­ղու­թյուն­նե­րը, ո­րոնք այ­սօր հնա­րա­վո­րու­թյուն ու­նեք ստա­նա­լու՝ հե­տա­գա­յում մեր երկ­րի հա­մար ար­ժա­նա­պա­տիվ քա­ղա­քա­ցի դառ­նա­լու և օգ­նե­լու՝ դուրս գալ այս ի­րա­վի­ճա­կից՚,-ման­րա­մաս­նեց Հ. Մի­նա­սյա­նը։
Հայ կր­թա­կան հիմ­նար­կու­թյան՝ Ար­ցա­խի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Վա­չե Վար­դա­նյա­նի խոս­քով՝ կազ­մա­կեր­պու­թյու­նը պա­տե­րազ­մից ա­ռաջ, իսկ ա­վե­լի մեծ ու­ժե­րով նաև պա­տե­րազ­մից հե­տո Ար­ցա­խի կող­քին է։ Նշեց, որ ու­սա­նող­նե­րը պետք է մեծ պա­տաս­խա­նատ­վու­թյամբ վե­րա­բե­րեն ըն­ձեռ­ված հնա­րա­վո­րու­թյա­նը, քա­նի որ այն կր­թա­թո­շակ­նե­րը, ո­րոնք հատ­կաց­նում են, շատ դժ­վա­րու­թյամբ են ձեռք բեր­վում։
ԵՊՀ դա­սա­խոս, սո­ցիո­լո­գիա­կան գի­տու­թյուն­նե­րի թեկ­նա­ծու, ծրագ­րի ղե­կա­վար Մի­րա Ան­տո­նյանն ա­սաց, որ Ար­ցա­խում սո­ցիա­լա­կան աշ­խա­տան­քի հիմ­նա­րար կր­թու­թան գա­ղա­փա­րը շատ ա­վե­լի վաղ էր ծա­գել։ Նրա խոս­քով՝ երբ պա­տե­րազմն ա­վարտ­վեց, չնա­յած անհ­նա­րի­նու­թյա­նը,ար­ցախ­ցի­նե­րը վե­րա­դար­ձան, և ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թյուն ու անհ­րա­ժեշ­տու­թյուն է լի­նել մարդ­կանց կող­քին, ով­քեր վե­րա­դար­ձել են շե­նաց­նե­լու ու ամ­րապն­դե­լու հայ­րե­նի­քը։
ՙԵս խոս­տա­նում եմ ՝ կգա այն օ­րը, որ այս­տեղ նս­տած կլի­նեն, կա­ռա­վա­րու­թյա­նը նոր գա­ղա­փար­ներ ներ­կա­յաց­նող մար­դիկ։ Մենք լի­նե­լու ենք հազ­վա­գյուտ եր­կիր, որ­տեղ ա­մեն ինչ ի սկզ­բա­նե գրա­գետ է դր­վում՚,-հա­վաս­տիաց­րեց Մ. Ան­տո­նյա­նը։
Մի­ջո­ցա­ռումն ա­վարտ­վեց ու­սա­նող­նե­րին ստուգ­ման գր­քույկ­նե­րի հան­ձն­ման ա­րա­րո­ղու­թյամբ։