[ARM]     [RUS]     [ENG]

Քո­լա­տա­կում վերս­կս­վել են փո­ղոց­նե­րի բա­րե­կարգ­ման աշ­խա­տանք­նե­րը

Նա­նիկ Ա­ղա­սյան

Մար­տա­կեր­տի շր­ջա­նի Քո­լա­տակ հա­մայն­քի փո­ղոց­նե­րի բա­րե­կարգ­ման և սա­լի­կա­պատ­ման աշ­խա­տանք­ներն ան­ցած տար­վա­նից ընդ­հատ­վել էին նախ՝ թա­գա­վա­րա­կի, ա­պա՝ 44-օ­րյա պա­տե­րազ­մի հետևան­քով:

ՙՍա­լի­կա­պատ­ման աշ­խա­տանք­ներն ա­վե­լի քան մեկ ա­միս է, ինչ վերս­կս­վել են։ Ան­բա­րեն­պաստ ե­ղա­նա­կի պատ­ճա­ռով աշ­խա­տանք­ներն ի­րա­կա­նաց­վում են ընդ­հա­տում­նե­րով։ Քո­լա­տակ­ցի­նե­րը`այդ թվում նաև գյու­ղում վե­րաբ­նա­կու­թյուն հաս­տա­տած տե­ղա­հան­ված­նե­րը, նույն­պես ընդգրկված են: Ճա­նա­պար­հա­շի­նա­կան այս աշ­խա­տանք­ներն ի­րա­կա­նաց­վում են ՙՋրա­բերդ­շին՚ ՓԲԸ-ի ա­ջակ­ցու­թյամբ՚,-ման­րա­մաս­նեց Քո­լա­տա­կի հա­մայն­քա­պետ Սեյ­րան Ա­վա­նե­սյա­նը։
Նրա հա­ղորդ­մամբ` պե­տա­կան ու մաս­նա­վոր մի­ջոց­նե­րով ա­ռա­ջի­կա­յում աշ­խա­տանք­ներ են ի­րա­կա­նաց­վե­լու նաև քո­լա­տակ­ցի­նե­րի զբաղ­վա­ծու­թյան ա­պա­հով­ման, գյու­ղի ե­կե­ղե­ցու, դպ­րո­ցի վե­րա­նո­րոգ­ման և են­թա­կա­ռուց­վածք­նե­րի բա­րե­լավ­ման ուղ­ղու­թյամբ։ Մեր զրու­ցակ­ցի հա­վաստ­մամբ` Քո­լա­տա­կի սո­ցիալ-տն­տե­սա­կան վի­ճա­կի բա­րե­լավ­ման հա­մար աս­տի­ճա­նա­բար կս­տեղծ­վեն ա­ռա­վել բա­րեն­պաստ պայ­ման­ներ։