[ARM]     [RUS]     [ENG]

Items filtered by date: Չորեքշաբթի, 26 Հունիսի 2019

ՄԱ­ԼԱ­ՔԱ­ՅԻ ՀԱ­ՅԵ­ՐԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ՄՈ­ՌԱՑ­ՎԱԾ ԺԱ­ՌԱՆ­ԳՈՒ­ԹՅՈՒ­ՆԸ

Ե­թե վեր­հի­շե­լու լի­նեք 16-17-րդ դա­րե­րի առևտրա­յին գլ­խա­վոր նա­վա­հան­գիստ­նե­րը, ա­պա կա­րող եք հա­մոզ­ված լի­նել` հայ վա­ճա­ռա­կան­ներն ա­մե­նուր էլ ոտք են դրել։ Նման նա­վա­հան­գիստ­նե­րից էր մա­լա­զիա­կան Մա­լա­քան։

ՉԻ­ՆԱ­ԿԱՆ ԳՐԱ­ԿԱ­ՆՈՒ­ԹՅՈՒ­ՆԻՑ՝ ՙԱ­ՂԻ ՁԱՅ­ՆԸ՚

ՙՈ­գի-Նաի­րի՚ գե­ղար­վես­տի կենտ­րո­նը (տնօ­րեն` բա­նաս­տեղծ, բա­նա­սի­րա­կան գի­տու­թյուն­նե­րի թեկ­նա­ծու Հրանտ Ա­լեք­սա­նյան) թարգ­մա­նա­կան հրա­տա­րակ­չա­կան ծրագ­րով (ՙԳեղarm՚ հան­դե­սի մա­տե­նա­շա­րով) շա­րու­նա­կում է իր անդ­րա­դար­ձը չի­նա­կան գրա­կա­նու­թյա­նը։

Subscribe to this RSS feed