[ARM]     [RUS]     [ENG]

Items filtered by date: Երկուշաբթի, 19 Օգոստոսի 2019

ԴԵ­ՐԵ­ՎԱՆ­ՔԸ՝ ՔԱ­ՐԱՆ­ձԱ­ՎԱ­ՅԻՆ ՀԱԶ­ՎԱ­ԳՅՈՒՏ Ե­ԿԵ­ՂԵ­ՑԻ

Հայ­կա­կան ժայ­ռա­վոր ե­կե­ղե­ցի­նե­րը վաղ քրիս­տո­նեա­կան պատ­մու­թյան մասն են կազ­մում։ Դրանք հայ­տն­վում էին այն վայ­րե­րում, որ­տեղ ա­ռա­ջին քրիս­տո­նյա քա­րո­զիչ­նե­րի քա­րան­ձավ­ներն էին, ուր հա­վաք­վում էին քրիս­տո­նեա­կան ա­ռա­ջին հա­մայ­նք­նե­րը։

ՆԱԽՇՆ ՈՒ ԳՈՒՅ­ՆԸ ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ ՏԱ­ՐԱ­ԶՈՒՄ

Ազ­գա­յին տա­րա­զի բնո­րոշ հատ­կա­նիշ­նե­րից են զար­դա­նախ­շերն ու գու­նա­յին սիմ­վո­լի­կան, ո­րոն­ցում էա­կան դեր են խա­ղում էթ­նոմ­շա­կու­թա­յին ա­վան­դույթ­ներն ու սո­ցիա­լա­կան մի­ջա­վայ­րը։ Գու­նա­յին գամ­ման, ընդ­հա­նուր առ­մամբ, ինչ­պես նաև ո­րո­շա­կի գու­նա­յին հա­մադ­րում­նե­րը, ար­տա­հայ­տում էին սե­ռա­յին, տա­րի­քա­յին ու սո­ցիա­լա­կան տար­բե­րու­թյուն­նե­րը։

ՊՈԼՍԱՀԱՅ ԵՐԳՉՈՒՀԻ ՄԱՐԱԼ ԱՅՎԱԶ. "ԵՐԵՎԱՆՈՎ ԶԲՈՍՆԵԼԻՍ ՆԵՐՍՍ ԼՑՎՈՒՄ Է ԱՆՆԿԱՐԱԳՐԵԼԻ ԽԱՂԱՂՈՒԹՅԱՄԲ"

Պոլ­սա­հայ երգ­չու­հի Մա­րալ Այ­վա­զը հու­նի­սի 21-ին Ստամ­բու­լում ՙՄա­րա­լի պես՚ խո­րագ­րով իր ա­ռա­ջին ալ­բո­մը հան­դի­սա­տե­սի դա­տին հանձ­նե­լուց հե­տո, այս օ­րե­րին գտն­վում է Հա­յաս­տա­նում։

Subscribe to this RSS feed