Error
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
  • Error loading component: com_content, 1
  • Error loading component: com_content, 1

Items filtered by date: Wednesday, 08 January 2020

ԱՐ­ՏԱ­ՍՈ­ՎՈՐ ՊԱՏ­ՄՈՒ­ԹՅՈՒՆ ՈՒ­ՆԵ­ՑՈՂ 9 ԳՈՒ­ՆԱ­ՆՅՈՒ­ԹԵՐ

Հին նկար­ներն ապ­շեց­նում են գու­նա­յին հա­մադ­րու­թյուն­նե­րի շքե­ղու­թյամբ։ Ար­դի աշ­խար­հում ցան­կա­լի գու­նա­յին ե­րանգ ստա­նա­լը հա­տուկ դժ­վա­րու­թյուն չի ներ­կա­յաց­նում։ Բայց ոչ միշտ էր այդ­պես։ Ան­ցյա­լում անհ­րա­ժեշտ գույն ստա­նա­լու հա­մար նկա­րիչ­նե­րը հա­ճախ օգ­տա­գոր­ծում էին շատ տա­րօ­րի­նակ և ար­տա­սո­վոր բա­ղադ­րիչ­ներ։ Ան­գամ այն­պի­սիք, ո­րոնք մարդ­կանց մահ­վան պատ­ճառ էին դառ­նում։

Subscribe to this RSS feed