[ARM]     [RUS]     [ENG]

Items filtered by date: Երկուշաբթի, 03 Փետրվարի 2020

Դա­վիթ ԲԱԲԱՅԱՆ. ՙՀՀ ՎԱՐՉԱՊԵՏԸ ՉԻ ԿԱՐՈՂ ՉԿԻՍԵԼ ԱՐՑԱԽԻ ՄՈՏԵՑՈՒՄԸ, ՈՐՈՎՀԵՏԵՎ ԴԱ ՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆ Է՚

ՙԱկն­կա­լել, որ Ար­ցա­խյան հիմ­նա­հար­ցին շու­տա­փույթ կար­գա­վո­րում է լի­նե­լու՝ շատ վա­ղա­ժամ է՚,- 168TV-ի ՙՌե­վյու՚ հա­ղորդ­ման ե­թե­րում այս մա­սին ա­սաց Ար­ցա­խի նա­խա­գա­հի աշ­խա­տա­կազ­մի ղե­կա­վա­րի տե­ղա­կալ Դա­վիթ Բա­բա­յա­նը՝ անդ­րա­դառ­նա­լով Ժնևում օ­րերս կա­յա­ցած Մնա­ցա­կա­նյան-Մա­մե­դյա­րով եր­կօ­րյա հան­դիպ­մա­նը։

ԱՐՏԱԿ ԲԵԳԼԱՐՅԱՆԸ ՔԱՐՎԱՃԱՌՈՒՄ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՔԱՆԱՆՅԱՆԻ ԵՎ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀԵՏ ՔՆՆԱՐԿԵԼ Է ԻՐԵՆՑ ՀՈՒԶՈՂ ՀԱՐՑԵՐԸ

ԱՀ մար­դու ի­րա­վունք­նե­րի պաշտ­պան Ար­տակ Բեգ­լա­րյա­նը հուն­վա­րի 30-ին այ­ցե­լել է Քար­վա­ճառ՝ հա­ցա­դուլ հայ­տա­րա­րած Ա­լեք­սանդր Քա­նա­նյա­նի և տե­ղի դպ­րո­ցա­կան­նե­րի հետ քն­նար­կե­լու ի­րենց հու­զող հար­ցե­րը։

Subscribe to this RSS feed