Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
[ARM]     [RUS]     [ENG]

ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՒՄ Է ՌՈՒՍԱԿԱՆ ԽԱՂԱՂԱՊԱՀ ԶՈՐԱԿԱԶՄԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՈՒՄ ԽԱՂԱՂՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄԸ

Էվիկա ԲԱԲԱՅԱՆ

 Ար­ցա­խում 2020թ. նո­յեմ­բե­րից առ այ­սօր սո­ցիա­լա­կան դժ­վա­րին կա­ցու­թյան մեջ հայ­տն­ված ա­վե­լի քան 6,5 հա­զար տե­ղա­հան­ված­ներ հու­մա­նի­տար և բժշ­կա­կան օգ­նու­թյուն են ստա­ցել ռուս խա­ղա­ղա­պահ­նե­րի կող­մից։ Հու­մա­նի­տար ար­ձա­գանք­ման կենտ­րո­նի սպա­ներն ան­հա­տա­կան մո­տե­ցում են ցու­ցա­բե­րում հաս­ցեա­կան օգ­նու­թյան տրա­մադր­ման հար­ցում։ Բնա­կիչ­նե­րին բա­ժա­նում են ա­ռա­ջին անհ­րա­ժեշ­տու­թյան ա­ռար­կա­ներ՝ հա­գուստ և կո­շիկ` ե­րե­խա­նե­րի ու մե­ծա­հա­սակ­նե­րի հա­մար, լվաց­քի փո­շի, փոքր գա­զօ­ջախ­ներ, խո­հա­նո­ցա­յին պա­րա­գա­ներ, սնն­դի փա­թեթ­ներ, սպի­տա­կե­ղեն, բար­ձեր, վեր­մակ­ներ, անձ­նա­կան հի­գիե­նա­յի պա­րա­գա­ներ, ման­կա­կան խա­ղա­լիք­ներ, ինչ­պես նաև ան­հա­տա­կան բժշ­կա­կան դե­ղա­տու­փեր։

Ար­ցա­խում Ռու­սա­կան խա­ղա­ղա­պահ զո­րա­կազ­մի հրա­մա­նա­տա­րի տե­ղա­կալ Օ­լեգ Ե­գո­րո­վի խոս­քով՝ ան­ցած շա­բաթ­վա ըն­թաց­քում խա­ղա­ղա­պահ գոր­ծու­նեու­թյան շր­ջա­նակ­նե­րում ձեռ­նարկ­վել է 49 մի­ջո­ցա­ռում՝ ի­րա­կա­նաց­վել են հաս­ցեա­կան հու­մա­նի­տար օգ­նու­թյան ե­րեք ակ­ցիա­ներ, 45 քա­ղա­քա­ցի­նե­րի տրա­մադր­վել է ընդ­հա­նուր առ­մամբ 270կգ հու­մա­նի­տար օգ­նու­թյուն, ա­պա­հով­վել է ո­րո­նո­ղա­կան աշ­խա­տանք­նե­րի և Աս­կե­րա­նի ու Մար­տու­նու շր­ջան­նե­րի 35հա տա­րած­քում գյու­ղատն­տե­սա­կան աշ­խա­տանք­նե­րի անվ­տանգ ի­րա­կա­նա­ցու­մը, լրա­ցու­ցիչ՝ Աս­կե­րան-Խրա­մորթ պա­րե­կա­պա­հա­կա­յին եր­թու­ղու տե­ղազն­նու­մը, Ստե­փա­նա­կերտ քա­ղա­քի բնա­կիչ­ներն ա­պա­հով­վել են խմե­լու ջրով` ընդ­հա­նուր առ­մամբ մոտ 18,8 խոր. մետր ջուր, ի­րա­կա­նաց­վել է Ար­ցա­խի ե­րի­տա­սարդ սերն­դի հայ­րե­նա­սի­րա­կան դաս­տիա­րա­կու­թյանն ուղղ­ված 5 մի­ջո­ցա­ռում, տե­ղի է ու­նե­ցել աշ­խա­տան­քա­յին հան­դի­պում Ար­ցա­խում Կար­միր խա­չի մի­ջազ­գա­յին կո­մի­տեի ա­ռա­քե­լու­թյան ղե­կա­վա­րի հետ։
Ռուս խա­ղա­ղա­պահ­նե­րը շա­րու­նա­կում են անց­կաց­նել մի­ջո­ցա­ռում­ներ նաև Ար­ցա­խի կր­թա­կան հաս­տա­տու­թյուն­նե­րում։ Հու­մա­նի­տար ար­ձա­գանք­ման կենտ­րո­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը սեպ­տեմ­բե­րի 6-ին Աս­կե­րան քա­ղա­քի հա­մար 1 դպ­րո­ցի ա­շա­կերտ­նե­րի հետ անց են կաց­րել ին­տե­րակ­տիվ ՙԽա­ղա­ղու­թյան դաս՚։ Դպ­րո­ցի դահ­լի­ճում անց­կաց­ված ՙԽա­ղա­ղու­թյան դա­սին՚ ա­շա­կերտ­նե­րին ներ­կա­յաց­վեց Խոր­հր­դա­յին Միու­թյան հե­րոս­նե­րի կեն­սագ­րու­թյու­նը, Հայ­րե­նա­կան մեծ պա­տե­րազ­մի տա­րի­նե­րին նրանց ի­րա­կա­նաց­րած սխ­րանք­նե­րը, ինչ­պես նաև թե՜ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղում, թե՜ աշ­խար­հով մեկ ռուս խա­ղա­ղա­պահ զո­րա­կազ­մի գոր­ծու­նեու­թյու­նը։
ՙԱյ­սօր Աս­կե­րան քա­ղա­քի դպ­րո­ցում անց ենք կաց­րել ՙԽա­ղա­ղու­թյան դաս՚, ո­րի ժա­մա­նակ ե­րե­խա­նե­րին պատ­մե­ցինք այն մա­սին, թե ինչ խն­դիր­ներ են ի­րա­կա­նաց­նում խա­ղա­ղա­պահ­նե­րը` ինչ­պես Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղում, այն­պես էլ աշ­խար­հի տար­բեր եր­կր­նե­րում՚,-հայտ­նում է Հու­մա­նի­տար ար­ձա­գանք­ման կենտ­րո­նի սպա, մա­յոր Ա­լեք­սանդր Կ.-ն։ ՙԱյ­սօր­վա դա­սը ճա­նա­չո­ղա­կան էր, շատ հա­գե­ցած։ Ինձ շատ դուր է գա­լիս խա­ղա­ղա­պահ­նե­րի բա­րյա­ցա­կամ ու բա­րե­համ­բույր վե­րա­բեր­մուն­քը, իսկ այն­պի­սի մի­ջո­ցա­ռում­ներն, ինչ­պի­սին այս դասն է, ճա­նա­չո­ղա­կան են։ Խա­ղա­ղա­պահ­ներն ու­նեն դժ­վա­րին ու ծանր աշ­խա­տանք՝ պահ­պա­նել խա­ղա­ղու­թյու­նը։ Խո­րին շնոր­հա­կա­լու­թյուն ձե՜զ։ Հու­սանք, ա­պա­գա­յում մեզ մոտ ա­մեն ինչ լավ կլի­նի, և ռուս խա­ղա­ղա­պահ­ներն այս­տե­ղից չեն հե­ռա­նա՚,-ա­սում է բարձր դա­սա­րա­նի ա­շա­կեր­տու­հի Լի­լիթ Սա­հա­կյա­նը։
ՌԽՀ մա­մու­լի ծա­ռա­յու­թյան հա­ղորդ­մամբ՝ սեպ­տեմ­բե­րի 4-ին ռուս խա­ղա­ղա­պահ­նե­րի կող­մից ա­պա­հով­վել է Աս­կե­րա­նի շր­ջա­նի Խրա­մորթ գյու­ղում գյու­ղատն­տե­սա­կան աշ­խա­տանք­նե­րի անվ­տանգ ի­րա­կա­նա­ցու­մը. 8հա տա­րած­քից խա­ղող է հա­վաք­վել։
Սեպ­տեմ­բե­րի 4-ին ՌԽՀ Հու­մա­նի­տար ար­ձա­գանք­ման կենտ­րո­նի սպա­նե­րի կող­մից Ստե­փա­նա­կեր­տի հա­մար 1 դպ­րո­ցում անց է կաց­վել ՙՌԴ ԶՈՒ խա­ղա­ղա­պահ գոր­ծու­նեու­թյու­նը՚ թե­մա­յով ին­տե­րակ­տիվ դաս։
Սեպ­տեմ­բե­րի 7-ին Ռու­սա­կան խա­ղա­ղա­պահ զո­րա­կազ­մի զին­ծա­ռա­յող­ներն ա­պա­հո­վել են Մար­տու­նու շր­ջա­նի Սա­րու­շեն գյու­ղում գյու­ղատն­տե­սա­կան աշ­խա­տանք­նե­րի անվ­տանգ ի­րա­կա­նա­ցու­մը։