[ARM]     [RUS]     [ENG]

ՀԶՈՐ ԳՅՈՒ­ՂԻ ԳՈՒՅ­ՆԵ­ՐԸ

Սերգեյ ՍԱՖԱՐՅԱՆ

Ար­ցա­խի Մար­տու­նու շր­ջա­նի Բեր­դա­շեն հա­մայն­քը մեծ համ­բավ ու­նե­ցող գյու­ղե­րից է, նրա ա­րա­րող ու հո­ղին ա­մուր կառ­չած բնա­կիչ­նե­րը մեկ ան­գամ չէ, որ ար­տա­հայ­տել են ի­րենց սերն առ հայ­րե­նիք։ Հայ­րե­նի երկ­րա­մա­սի ու հա­րա­զատ Բեր­դա­շե­նի պաշտ­պա­նու­թյան հա­մար այդ գյու­ղի բնա­կիչ­նե­րը զեն­քով ճա­կա­տել են միշտ։ Թշ­նա­մու սահ­ման­նե­րին մոտ գտն­վե­լը նրանց կո­փել և սո­վո­րեց­րել է ապ­րել՝ ե­թե ցան­կա­նում ես խա­ղա­ղու­թյուն` միշտ պատ­րաստ ե­ղիր պա­տե­րազ­մի գա­ղա­փա­րով։

Բեր­դա­շե­նը հմայք է, զո­րեղ ներ­կա­յու­թյուն Ար­ցա­խի պատ­մու­թյան մեջ. մեզ հան­դի­պած ա­ռա­ջին բեր­դա­շեն­ցին հենց այս­պես նկա­րագ­րեց ի­րենց գյու­ղը։
Երբ ի­մա­ցավ, որ պատ­րաստ­վում ենք Բեր­դա­շե­նի ու բեր­դա­շեն­ցի­նե­րի մա­սին գրել, մեծ ոգևո­րու­թյամբ ա­սաց.
-Հին, շատ հին է մեր գյու­ղը, մենք այս­տեղ խոր ար­մատ­ներ ու­նենք, շա՛տ խո­րը։ Մեր գյու­ղում չեք հան­դի­պի մար­դու, ով հայ­րե­նի ե­զեր­քի սի­րով չի ապ­րում: Այս­տե­ղի բնա­կիչ­ներն ի­րենց կեն­սա­կեր­պով ա­ռանձ­նա­նում են, մենք լեռն­ցի ենք, մեր պյոր­թի (բեր­դի) նման խրոխտ ու չընկ­րկ­վող։ Պայ­քա­րե­լը վա­ղուց մեզ հա­մար բնա­վո­րու­թյան գիծ է դար­ձել։ Զեն­քով է հզոր բեր­դա­շեն­ցին, գր­չով է հզոր բեր­դա­շեն­ցին, և վեր­ջա­պես մտ­քով և վճ­ռա­կա­նու­թյամբ։
Ի­րա­կա­նում ա­ռանձ­նա­հա­տուկ զո­րու­թյուն ու­նի գյու­ղը. ա­ռա­ջին իսկ պա­հից մի զգաս­տաց­նող դող է անց­նում մարմ­նովդ, երբ զգում ես, որ քեզ իր ան­թարթ հա­յաց­քով հետևում է բեր­դա­շեն­ցի­նե­րի հպար­տու­թյուն Աղջ­կա­բեր­դը։ Ի դեպ, տե­ղա­ցի­նե­րը բա­վա­կա­նին պատ­մու­թյուն­ներ ու լե­գենդ­ներ ու­նեն այդ բերդ-սա­րի հետ կապ­ված։
Բեր­դա­շեն հա­մայն­քի տա­րած­քում առ­կա է 7 աղ­բյուր՝ ՙՋնի­հա­լի՚, ՙՆեր­քին՚, ՙՋուր՚, ՙԵ­րե ջուր՚, ՙՄու­ղան­լու՚, ՙԲլեն քյահ­րիզ՚ և ՙԳո­մե­րի՚:
Երբ փոր­ձե­ցինք ի­մա­նալ, թե ինչ պատ­մամ­շա­կու­թա­յին հու­շար­ձան­ներ կան գյու­ղում, բեր­դա­շեն­ցի­ներն ի­րար շա­րու­նա­կե­լով սկ­սե­ցին թվար­կել.
Սբ. Աստ­վա­ծա­ծին ե­կե­ղե­ցի (XVII դ.), մա­տուռ՝ ՙՄեծ նա­հա­տակ՚ (հա­մա­նուն լե­ռան վրա, 1676թ., վե­րա­կան­գն­ված), սր­բա­տե­ղի ՙՊի­ծի նա­հա­տակ՚ (XVII-XVIII դդ.), խաչ­քար (XII-XII դդ.), ՙԿու­սա­բերդ՚ (Աղջ­կա­բերդ) ամ­րոց (Ք.Ա. II հազ. XIII դ.), ընդ­հա­նուր թվով հաշ­վառ­ված է 7 հու­շար­ձան։
Ար­ցա­խյան եր­րորդ պա­տե­րազ­մի ժա­մա­նակ թշ­նա­մին մի քա­նի ան­գամ փոր­ձել է տի­րա­նալ Բեր­դա­շե­նին, բայց ինչ­պես ա­սում են գյու­ղի բնա­կիչ­նե­րը, Բեր­դա­շենն ամ­րոց է, ան­խո­ցե­լի պա­րիսպ։
Երբ շարժ­վե­ցինք դե­պի հա­մայն­քա­պե­տա­րան, մեզ ճար­տա­րա­պե­տա­կան իր շքե­ղու­թյամբ զար­մաց­րեց Բեր­դա­շե­նի մշա­կույ­թի պա­լա­տը, ո­րը հի­մա փլ­ման եզ­րին է։ Խո­նարհ­ված գե­ղեց­կու­հին ստի­պեց մեզ կանգ առ­նել, ո­րով­հետև ան­կա­րե­լի էր ան­տար­բեր անց­նել նրա կող­քով։ Նրա փա­ռա­հեղ սյու­ներն ու քա­րե­րը գր­կած զար­դա­նախ­շե­րը պատ­մու­թյան հե­ռու­նե­րի մա­սին ա­սե­լու շատ բան ու­նեն։ Եվ որ­քան ցավ ապ­րե­ցինք, երբ տե­սանք, թե որ­քան անմ­խի­թար ու ան­տես­ված է նա...
Մեզ հետ զրույ­ցում հա­մայն­քա­պե­տա­րա­նի աշ­խա­տա­կազ­մի քար­տու­ղար Գա­յա­նե Գևոր­գյանն ա­սաց.
- Այս պա­հին ըն­թա­նում են հա­մայն­քի Մոն­թե Մել­քո­նյա­նի ան­վան դպ­րո­ցի կցա­կա­ռույ­ցի կա­ռուց­ման աշ­խա­տանք­նե­րը։ Նոր կցա­կա­ռույ­ցը կու­նե­նա դահ­լիճ, մար­զա­դահ­լիճ, ու­սուց­չա­նոց, ինչ­պես նաև այն­տեղ կգոր­ծի ՙԱՐ­ՄԱԹ՚ ին­ժե­նե­րա­կան լա­բո­րա­տո­րիան։
Ա­ռա­ջի­կա օ­րե­րին դպ­րո­ցի, ման­կա­պար­տե­զի ու բուժ­կե­տի հա­մար կանց­կաց­նեն ջրա­գիծ, որն ի­րա­կա­նում շատ կարևոր է։
Երբ խոսք գնաց Բեր­դա­շե­նում հաս­տատ­ված մեր տե­ղա­հան­ված հայ­րե­նա­կից­նե­րի մա­սին, Գա­յա­նե Գևոր­գյանն ա­սաց.
- Յոթ ըն­տա­նիք է պա­տե­րազ­մից հե­տո հաս­տատ­վել Բեր­դա­շե­նում, մենք ա­նում ենք հնա­րա­վոր ա­մեն բան, որ նրանք ի­րենց հար­մա­րա­վետ զգան մեր գյո­ղում։
Խո­սե­լով խն­դիր­նե­րի մա­սին, աշ­խա­տա­կազ­մի քար­տու­ղարն ա­սաց, որ ա­ռաջ­նա­յին է խմե­լու ջրի խն­դի­րը։
Ար­ցա­խյան 3-րդ պա­տե­րազ­մում Բեր­դա­շենն ան­մասն չմ­նաց. հայ­րե­նի­քի ու հա­րա­զատ գյու­ղի վաղ­վա օր­վա հա­մար զարկ­վեց 20 բեր­դա­շեն­ցի։ Պա­տա­հա­կան չէ, որ տա­րեց բեր­դա­շեն­ցի­նե­րից մե­կը, ար­ցունք­նե­րը մի կերպ զս­պե­լով, ա­սաց` մենք այս­տեղ զգույշ, շատ զգույշ ենք քայ­լում... հո­ղին մեր տղերքն են խառն­ված։

Հ.գ.
Հա­վա­տանք, որ եր­կա­րատև խա­ղա­ղու­թյուն կլի­նի Ար­ցա­խում և մենք մի օր նո­րից այն­տեղ կլի­նենք` խո­սե­լու վե­րա­նո­րոգ­ված մշա­կույ­թի տան, Բեր­դա­շե­նի հու­շա­հա­մա­լի­րի մա­սին և լու­սա­բա­նե­լու բեր­դա­շեն­ցի­նե­րի խա­ղաղ ու ստեղ­ծա­րար կյան­քը։