[ARM]     [RUS]     [ENG]

ՍՊԻՏԱԿԱՇԵՆ. ՈՉ ՄԻ ԲՆԱԿԻՉ ՉԻ ՀԵՌԱՑԵԼ

Ա­նի ՄԱՆ­ԳԱ­ՍԱ­ՐՅԱՆ

Ար­ցա­խյան եր­րորդ պա­տե­րազ­մից հե­տո Մար­տու­նու շր­ջա­նի Սպի­տա­կա­շեն հա­մայն­քի բնա­կիչ­նե­րից ոչ ոք չի հե­ռա­ցել հա­րա­զատ գյու­ղից։ Հա­մայն­քը տա­նի­քով ա­պա­հո­վել է տե­ղա­հան­ված 2 ըն­տա­նի­քի /5 բնա­կիչ/։ Գյու­ղի ա­զատ բնակ­ֆոն­դը կբա­վա­րա­րի ևս 10-12 ըն­տա­նիք ըն­դու­նե­լու հա­մար։

-Բնա­կա­րան­նե­րը վե­րա­նո­րոգ­ման կա­րիք ու­նեն, պետք է կա­ռուց­վի նաև սան­հան­գույց և լո­գա­րան։ Կարճ ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծում կար­գա­վո­րե­լու խն­դիր է,- ՙԱ­զատ Ար­ցախ՚-ի հետ զրույ­ցում ա­սաց Սպի­տա­կա­շեն հա­մայն­քի ղե­կա­վար Ար­մեն Խա­չատ­րյա­նը։ -Մար­տու­նու շրջ­վար­չա­կազ­մի ղե­կա­վա­րի ու­ղեկ­ցու­թյամբ օ­րերս Սպի­տա­կա­շեն է այ­ցե­լել ԱՀ տա­րած­քա­յին կա­ռա­վար­ման և են­թա­կա­ռուց­վածք­նե­րի նա­խա­րար Հայկ Խա­նու­մյա­նը։ Ո­րոշ­վել է գյու­ղի կի­սա­կա­ռույց ման­կա­պար­տե­զի շեն­քը վե­րա­կա­ռու­ցել ու բա­րե­կար­գել ևս 10 ըն­տա­նիք վե­րաբ­նա­կեց­նե­լու հա­մար։ Սե­նյակ­ներն ըն­դար­ձակ են, նա­խա­տես­ված՝ 8-12 ան­ձի հա­մար։
Սպի­տա­կա­շե­նը կա­նո­նա­վոր գա­զա­մա­տա­կա­րար­ման, ջրի, է­լեկտ­րա­մա­տա­կա­րար­ման, ար­տա­քին լու­սա­վո­րու­թյան, կա­պի ու հա­մա­ցան­ցի խն­դիր­ներ չու­նի։ Բնակ­չու­թյու­նը հիմ­նա­կա­նում զբաղ­վում է հո­ղա­գոր­ծու­թյամբ ու ա­նաս­նա­պա­հու­թյամբ։ Վեր­ջերս ճա­նա­պարհ­նե­րի բա­րե­կարգ­ման աշ­խա­տանք­ներ են տար­վել, սա­կայն գյու­ղը մայ­րու­ղուն կա­պող 2,8 կմ եր­կա­րու­թյամբ ճա­նա­պար­հը աս­ֆալ­տա­պատ­ման կա­րիք ու­նի։
- Պա­տե­րազ­մի ըն­թաց­քում հր­թի­ռահ­րե­տա­կո­ծու­թյան է են­թարկ­վել Սպի­տա­կա­շե­նի բնակ­ֆոն­դի մոտ 50 տո­կո­սը. հիմ­նա­կա­նում վնաս­վել են տնե­րի տա­նիք­նե­րը: Ար­դեն 4 տա­նիք փոխ­վել է, շի­նա­րա­րա­կան աշ­խա­տանք­նե­րը շա­րու­նակ­վում են,- հա­վե­լեց հա­մայն­քի ղե­կա­վա­րը։
Նրա խոս­քով` հա­մայն­քում ե­րի­տա­սարդ­նե­րի թի­վը մեծ է։
ՙՀա­յաս­տան՚ հա­մա­հայ­կա­կան հիմ­նադ­րա­մի ֆի­նան­սա­վոր­մամբ 2009 թվա­կա­նին դպ­րոց է կա­ռուց­վել՝ նա­խա­տես­ված 130 ա­շա­կեր­տի հա­մար։ Սպի­տա­կա­շե­նի դպ­րո­ցը ներ­կա­յումս 46 ա­շա­կերտ ու­նի։ Նոր ու­սում­նա­կան տա­րում ա­ռա­ջին դա­սա­րան է հա­ճա­խել 7 ա­շա­կերտ։